Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 12/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-PuchaczÛw:Convoyeurs

2023/S 62-185626  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-PuchaczÛw: Convoyeurs

2023/S 062-185626

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 035-104353)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lubelski W?giel Bogdanka S.A. w Bogdance
NumÈro national d'identification: PL 7130005784
Adresse postale: Bogdanka 21-013 PuchaczÛw Polska
Ville: PuchaczÛw
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-013
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Pawe? Fryt
Courriel: pfryt@lw.com.pl
TÈlÈphone: +48 814625125
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lw.com.pl
Adresse du profil díacheteur: http://www.lw.com.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Modernizacja oraz dostawa urz?dze? uk?adu kompleksu ?cianowego przeznaczonych do pracy w podziemnych zak?adach gÛrniczych wydobywaj?cych w?giel kamienny

NumÈro de rÈfÈrence: 489.HZP.PFR.2023

II.1.2)
Code CPV principal
42417200 Convoyeurs

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Modernizacja oraz dostawa urz?dze? uk?adu kompleksu ?cianowego przeznaczonych do pracy w podziemnych zak?adach gÛrniczych wydobywaj?cych w?giel kamienny, w pomieszczeniach zagro?onych wybuchem metanu i py?u w?glowego z podzia?em na dwa zadania: -Zadanie 1ñModernizacja kombajnu ?cianowego typu JOY 4LS 22 oraz wykonanie i dostarczenie kompletnych fabrycznie nowych: przeno?nikÛw zgrzeb?owych - ?cianowego i pod?cianowego z kruszark?, a nadto modernizacja posiadanego przez Zamawiaj?cego wyposa?enia elektrycznego wraz z dostaw? fabrycznie nowego wyposa?enia elektrycznego oraz poci?gÛw aparatury elektrycznej, -Zadanie 2ñWykonanie w?asnym staraniem i dostarczenie 37 szt. kompletnych fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych sekcji liniowych obudowy ?cianowej zmechanizowanej typu 15/32 POz, o zakresie wysoko?ci geometrycznej 1,5 3,2 m wyposa?onych w kompletn? hydraulik? si?ow? i sterowanie, do ?cian o docelowej d?ugo?ci do 372 m, zgodnie z zapisami SWZ

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 035-104353

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 30/03/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 12/04/2023

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Lot n : Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 27/07/2023

Lire:

Date: 09/08/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 30/03/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 12/04/2023

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Modernizacja oraz dostawa urz?dze? uk?adu kompleksu ?cianowego przeznaczonych do pracy w podziemnych zak?adach gÛrniczych wydobywaj?cych w?giel kamienny 12/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 
42417200 - Convoyeurs 
42417230 - Convoyeurs blindés de taille pour mines 
43122000 - Haveuses à charbon ou à roche 
43140000 - Soutènements miniers mobiles à commande hydraulique 
43600000 - Pièces pour machines pour les industries excavatrices et la construction 
50530000 - Services de réparation et d'entretien de machines