Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 29/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-PuchaczÛw: PiËces d'outils

2020/S 180-435561  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-PuchaczÛw: PiËces d'outils

2020/S 180-435561

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 155-380188)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lubelski W?giel Bogdanka S.A. w Bogdance
NumÈro national d'identification: PL 7130005784
Adresse postale: Bogdanka
Ville: PuchaczÛw
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-013
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szymon Lejawka
Courriel: slejawka@lw.com.pl
TÈlÈphone: +48 814625037
Fax: +48 814625007 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.lw.com.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.lw.com.pl

www.lw.com.pl
http://www.lw.com.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa nowych cz??ci zamiennych do kluczy IW12 140 AX w podziale na dwa zadania

NumÈro de rÈfÈrence: 3549/EZP/SLE/2020

II.1.2)
Code CPV principal
44514200 PiËces d'outils

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa nowych cz??ci zamiennych do kluczy IW12 140 AX w podziale na dwa zadania zgodnie z zapisami SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 155-380188

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej ñ Zamawiaj?cy wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezb?dnej zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, ?e: ó w okresie ostatnich dziesi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali nale?ycie co najmniej dwa zamÛwienia na dostawy cz??ci zamiennych do kluczy IW ñ 12 140 AX na warto? minimum 100 000,00 PLN* netto ka?de zamÛwienie, niezale?nie od ilo?ci zada?, na ktÛre Wykonawca sk?ada ofert?. * W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej ni PLN, dla potrzeb oceny spe?niania przez Wykonawc warunku, o ktÛrym mowa w niniejszej literze, Zamawiaj?cy przyjmie warto? w PLN wg kursu ?redniego NBP (tabela A) z dnia publikacji og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (a je?eli w dniu publikacji og?oszenia nie zostanie opublikowany przez NBP ?redni kurs walut, wÛwczas Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej przed dniem publikacji og?oszenia o zamÛwieniu tabeli kursÛw opublikowanej przez NBP).

Lire:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej ñ Zamawiaj?cy wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezb?dnej zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, ?e: ó w okresie ostatnich dziesi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali nale?ycie co najmniej dwa zamÛwienia na dostawy cz??ci zamiennych do kluczy hydraulicznych stosowanych w podziemnych zak?adach gÛrniczych na warto? minimum 100 000,00 PLN* netto ka?de zamÛwienie, niezale?nie od ilo?ci zada?, na ktÛre Wykonawca sk?ada ofert?. * W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej ni PLN, dla potrzeb oceny spe?niania przez Wykonawc warunku, o ktÛrym mowa w niniejszej literze, Zamawiaj?cy przyjmie warto? w PLN wg kursu ?redniego NBP (tabela A) z dnia publikacji og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (a je?eli w dniu publikacji og?oszenia nie zostanie opublikowany przez NBP ?redni kurs walut, wÛwczas Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej przed dniem publikacji og?oszenia o zamÛwieniu tabeli kursÛw opublikowanej przez NBP).

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 28/09/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 29/09/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 28/09/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/09/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
44514200 - Pièces d'outils