Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : '?quipement de traitement des boues : Zabudowa nowych systemów beztlenowego mieszania osadu w istniej'?cych wydzielonych komorach fermentacyjnych (obiekty nr 15.1 i 15.2) o pojemno'?ci czynnej 3 100 m3 kaüda zlokalizowanych na terenie O'? Gigablok w Katowicach

2024/S 2024-121254  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121254-2024 - Résultats
Pologne – Équipement de traitement des boues – Zabudowa nowych systemów beztlenowego mieszania osadu w istniejacych wydzielonych komorach fermentacyjnych (obiekty nr 15.1 i 15.2) o pojemnosci czynnej 3 100 m3 kazda zlokalizowanych na terenie OS Gigablok w Katowicach
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services - Fournitures - Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Katowickie Inwestycje S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’eau

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zabudowa nowych systemów beztlenowego mieszania osadu w istniejacych wydzielonych komorach fermentacyjnych (obiekty nr 15.1 i 15.2) o pojemnosci czynnej 3 100 m3 kazda zlokalizowanych na terenie OS Gigablok w Katowicach
Description: 1.Przedmiotem zamówienia jest „Zabudowa nowych systemów beztlenowego mieszania osadu w istniejacych wydzielonych komorach fermentacyjnych (obiekty nr 15.1 i 15.2) o pojemnosci czynnej 3 100 m3 kazda zlokalizowanych na terenie OS Gigablok w Katowicach”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaz dwóch kompletnych systemów mieszania osadu, które obslugiwac beda istniejace wydzielone komory fermentacyjne nr 15.1 i 15.2 o pojemnosci czynnej 3 100 m3 kazda, zlokalizowane na terenie oczyszczalni Gigablok w Katowicach przy ul. Obronców Westerplatte 130. Zabudowa systemów ma na celu zwiekszenie intensywnosci procesu mieszania zawartosci komór fermentacyjnych w celu zwiekszenia produkcji biogazu.
   2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 6 do SWZ.
Identifiant de la procédure: b1702f64-ae86-4ac1-b256-4cf72b51710d
Identifiant interne: KISA/PN/03/I/2023/SYSTEM_MIESZANIA_OS GIGABLOK
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nature supplémentaire du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 42996900 Équipement de traitement des boues
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45252200 Matériel pour installation de purification, 42912350 Matériel pour installation de filtration, 38820000 Matériel de télécommande, 51540000 Services d'installation de machines et d'équipements à usage spécifique, 45311200 Travaux d'installations électriques, 45223500 Structures en béton armé, 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 71320000 Services de conception technique
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Obronców Westerplatte 130  
Ville: Katowice
Code postal: 40-334
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Oczyszczalnia Scieków Gigablok w Katowicach
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
European Legislation Identyfier - European Legislation Identyfier
ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.)

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Zabudowa nowych systemów beztlenowego mieszania osadu w istniejacych wydzielonych komorach fermentacyjnych (obiekty nr 15.1 i 15.2) o pojemnosci czynnej 3 100 m3 kazda zlokalizowanych na terenie OS Gigablok w Katowicach
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaz dwóch kompletnych systemów mieszania osadu, które obslugiwac beda istniejace wydzielone komory fermentacyjne nr 15.1 i 15.2 o pojemnosci czynnej 3 100 m3 kazda, zlokalizowane na terenie oczyszczalni Gigablok w Katowicach przy ul. Obronców Westerplatte 130. Zabudowa systemów ma na celu zwiekszenie intensywnosci procesu mieszania zawartosci komór fermentacyjnych w celu zwiekszenia produkcji biogazu.
Identifiant interne: KISA/PN/03/I/2023/SYSTEM_MIESZANIA_OS GIGABLOK
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nature supplémentaire du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 42996900 Équipement de traitement des boues
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Obronców Westerplatte 130  
Ville: Katowice
Code postal: 40-334
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Oferta otrzyma, w kryterium „cena”, liczbe punktów, podana z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku wynikajaca z wzoru: liczba punktów = cena brutto niepodlegajacej odrzuceniu oferty z najnizsza cena/cena brutto oferty badanej x 90. Maksymalna liczba punktów, jaka moze uzyskac oferta wg kryterium „cena”, wynosi 90 pkt.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critère:
Type: Qualité
Nom: Okres udzielonej gwarancji jakosci
Description: Kryterium „okres udzielonej gwarancji jakosci”: 1) Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamówienia. 2) Za kazde 12 miesiecy zaoferowanej gwarancji powyzej 36 miesiecy, Wykonawca otrzyma 5 punktów. 3) Maksymalna liczba punktów, jaka moze uzyskac wykonawca, wynosi 10,00 pkt. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres 60 miesiecy lub wiecej. 4) W przypadku zaoferowania minimalnego okresu gwarancji, tj. 36 miesiecy, wykonawca otrzyma 0 pkt. 5) W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niz wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.
   1.  pkt. 5) uPzp. 6) Jezeli Wykonawca nie wskaze w zlozonej ofercie okresu gwarancji, otrzyma w tym kryterium 0 pkt., natomiast w przypadku wyboru jego oferty zostanie przyjety wymagany minimalny okres gwarancji jakosci tj. 36 miesiecy.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacje przekazano przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, jezeli chodzi o odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, 3) 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku odwolania w innych okolicznosciach niz wymienione w pkt.1) i pkt.2).
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Katowickie Inwestycje S.A.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Katowickie Inwestycje S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Katowickie Inwestycje S.A.
Numéro d’enregistrement: 9542588939
Adresse postale: ul. Porcelanowa 21  
Ville: Katowice
Code postal: 40-246
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial zamówien publicznych I
Adresse électronique: zamowienia@kisa.katowice.pl
Téléphone: +48323500075
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl
Profil de l’acheteur: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 (22) 458 78 01
Télécopieur: +48 (22) 458 78 00
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Numéro d’enregistrement: 5262883664
Ville: Warszawa
Code postal: 00-682
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sp@prokuratoria.gov.pl
Téléphone: +48 22 695 85 04
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 72823884-6d0f-461d-98ea-6ede0005603a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 07:40:02 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121254-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
42996900 - Équipement de traitement des boues 
45252200 - Matériel pour installation de purification