Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - 'quipements m'dicaux - Zakup wyposaüenia specjalistycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. '??Doposaüenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i pracowni diagnostycznych w niezb'?dny sprz'?t i aparatur'? medyczn'? oraz adaptacja pomieszcze'? Zakladu Diagnostyki Obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Br'dnowskim Sp. z o.o.'?'

2024/S 2024-350491  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350491-2024 - Résultats
Pologne – Équipements médicaux – Zakup wyposazenia specjalistycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposazenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i pracowni diagnostycznych w niezbedny sprzet i aparature medyczna oraz adaptacja pomieszczen Zakladu Diagnostyki Obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Mazowiecki Szpital Bródnowski Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zakup wyposazenia specjalistycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposazenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i pracowni diagnostycznych w niezbedny sprzet i aparature medyczna oraz adaptacja pomieszczen Zakladu Diagnostyki Obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”
Description: Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposazenia specjalistycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposazenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i pracowni diagnostycznych w niezbedny sprzet i aparature medyczna oraz adaptacja pomieszczen Zakladu Diagnostyki Obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”, MSB/PN/13/02/2024, których szczególowy zakres i przedmiot zostal okreslony w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiacej zalacznik nr 5 do SWZ i zalaczniku 5A do SWZ, tj. parametry techniczne..
Identifiant de la procédure: c6eae029-8fc3-4581-be5c-4cd8b00c53fc
Avis précédent: 116582-2024
Identifiant interne: MSB/PN/13/02/2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Patrz pkt. 8 i 11 SWZ. Przewidziane zmiany umowy okreslone w pkt. 29.5 SWZ.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc nr 1 Defibrylator
Description: Defibrylator
Identifiant interne: Czesc nr 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Okres gwarancji
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc nr 2 Urzadzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Description: Urzadzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Identifiant interne: Czesc nr 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Okres gwarancji
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Czesc nr 3 Respirator transportowy
Description: Respirator transportowy
Identifiant interne: Czesc nr 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Czesc nr 4 Kardiomonitor pacjenta, Kardiomonitor pacjenta wraz z modulem kapnograficznym, Centrala monitorujaca
Description: Kardiomonitor pacjenta, Kardiomonitor pacjenta wraz z modulem kapnograficznym, Centrala monitorujaca
Identifiant interne: Czesc nr 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Czesc nr 6 Videonofiberoskop
Description: Videonofiberoskop
Identifiant interne: Czesc nr 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Czesc nr 7 Szafa chlodnicza o pojemnosci minimum 800 litrów z drzwiami przeszklonymi
Description: Szafa chlodnicza o pojemnosci minimum 800 litrów z drzwiami przeszklonymi
Identifiant interne: Czesc nr 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Czesc nr 8 Analizator do oznaczania troponiny I oraz innych parametrów kardiologicznych i biochemicznych
Description: Analizator do oznaczania troponiny I oraz innych parametrów kardiologicznych i biochemicznych
Identifiant interne: Czesc nr 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Czesc nr 9 Aparat jednokasetowy, bezobslugowy analizator do oceny parametrów krytycznych, równowagi kwasowo - zasadowej
Description: Aparat jednokasetowy, bezobslugowy analizator do oceny parametrów krytycznych, równowagi kwasowo - zasadowej
Identifiant interne: Czesc nr 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Czesc nr 10 Aparat kasetowy, bezobslugowy analizator do oceny parametrów krytycznych i metabolicznych
Description: Aparat kasetowy, bezobslugowy analizator do oceny parametrów krytycznych i metabolicznych
Identifiant interne: Czesc nr 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Czesc nr 11 Analizator do wykonywania oznaczen z zakresu tromboelastometrii
Description: Analizator do wykonywania oznaczen z zakresu tromboelastometrii
Identifiant interne: Czesc nr 11
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Czesc nr 12 Analizator chemiluminescencyjny do wykonywania oznaczen markerów zapalnych, zaburzen odpornosci i zaburzen hemostazy
Description: Analizator chemiluminescencyjny do wykonywania oznaczen markerów zapalnych, zaburzen odpornosci i zaburzen hemostazy
Identifiant interne: Czesc nr 12
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0013
Titre: Czesc nr 13 Aparat do szybkiej diagnostyki genetycznej w kierunku grypy A, B, SARS, RSV i innej diagnostyki czynników zakaznych
Description: Aparat do szybkiej diagnostyki genetycznej w kierunku grypy A, B, SARS, RSV i innej diagnostyki czynników zakaznych
Identifiant interne: Czesc nr 13
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Parametry techniczne
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu kopie odwolania przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp oraz w Dziale VI art. 179–198 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 600 260,18 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 296 631,98 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 1
Titre: Defibrylator
Date de conclusion du marché: 09/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 95 551,52 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 2
Titre: Urzadzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Date de conclusion du marché: 09/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Bjeska Sp. z o.o. sp.k.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 77 346,68 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 3
Titre: Respirator transportowy
Date de conclusion du marché: 18/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Viridian Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 952 800,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 4
Titre: Videanofiberoskop
Date de conclusion du marché: 16/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Medicus Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 115 000,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 6
Titre: Videanofiberoskop
Date de conclusion du marché: 28/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PPH Krimarg Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 7
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 26 000,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 7
Titre: Szafa chlodnicza o pojemnosci minimum 800 litrów z drzwiami przeszklonymi
Date de conclusion du marché: 28/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 130 000,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 8
Titre: Analizator do oznaczenia troponiny I oraz innych parametrów kardiologicznych i biochemicznych
Date de conclusion du marché: 29/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Werfen Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 9
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 159 000,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 9
Titre: Analizator jednokasetowy, bezobslugowy analizator do oceny parametrów krytycznych, równowagi kwasowo-zasadowej
Date de conclusion du marché: 08/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Werfen Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 10
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 159 000,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 10
Titre: Analizator jednokasetowy, bezobslugowy analizator do oceny parametrów krytycznych i metabolicznych
Date de conclusion du marché: 08/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Werfen Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 11
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur du résultat: 149 500,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 11
Titre: Analizator do wykonywania oznaczen z zakresu tromboelastometrii
Date de conclusion du marché: 15/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Werfen Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 12
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 256 500,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 12
Titre: Analizator chemiluminescencyjny do wykonywania oznaczen markerów zapalnych, zaburzen odpornosci i zaburzen hemostazy
Date de conclusion du marché: 15/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0013
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Diasorin Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta - czesc 13
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013
Valeur du résultat: 182 930,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa- czesc 13
Titre: Aparat do szybkiej diagnostyki genetycznej w kierunku grypy A, B, SARS, RSV i innej diagnostyki czynników zakaznych
Date de conclusion du marché: 15/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Mazowiecki Szpital Bródnowski Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: 5242688913
Adresse postale: ul. Kondratowicza 8  
Ville: WARSZAWA
Code postal: 03-242
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Ewa Sknadaj
Téléphone: 22 326 52 31
Télécopieur: +48 223265834
Adresse internet: http://bip.brodnowski.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platforma.eb2b.com.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587777
Télécopieur: +48 224587777
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 9520015337
Adresse postale: ul. Poleczki 35  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-822
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: marianna.dubacka@stryker.com
Téléphone: 539398707
Télécopieur: 22 4295560
Adresse internet: www.stryker.com
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Bjeska Sp. z o.o. sp.k.
Numéro d’enregistrement: 300481013
Adresse postale: ul. Strzeszynska 33  
Ville: Poznan
Code postal: 60-479
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@bjeska.pl
Téléphone: 61 655 94 70
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Viridian Polska Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 014823618
Adresse postale: ul. Morgowa 4  
Ville: Warszawa
Code postal: 04-244
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: info@viridian.com.pl
Téléphone: 22 844 30 30
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Medicus Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 930957989
Adresse postale: pl. Strzelecki 24  
Ville: Wroclaw
Code postal: 50-224
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Adresse électronique: ws@medicus.com.pl
Téléphone: 71 34 72 100
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0006
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: PPH Krimarg Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 012050780
Adresse postale: ul. Jana Kazimierza 3  
Ville: Warszawa
Code postal: 01-248
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0007
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 360879654
Adresse postale: ul. Zupnicza 11  
Ville: Warszawa
Code postal: 03-821
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Téléphone: 22 510 14 04
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0008
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Werfen Polska Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5242750931
Adresse postale: ul. Prosta 67  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-838
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@werfen.pl
Téléphone: 22 336 18 00
Télécopieur: 22 336 18 50
Adresse internet: www.werfen.com
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0009 LOT-0010 LOT-0011 LOT-0012
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Diasorin Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 361289647
Adresse postale: ul. Jutrzenki 137a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-231
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi-pl@ol.diasorin.com
Téléphone: 22 223 62 60
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0013
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f6ec287e-a8fb-4b5d-94d5-2fafee477b8f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 10:58:38 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350491-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux