Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? '?quipements médicaux '?? Zakup i dostawa narz'?dzi urologicznych.

2024/S 2024-129329  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129329-2024 - Résultats
Pologne – Équipements médicaux – Zakup i dostawa narzedzi urologicznych.
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zakup i dostawa narzedzi urologicznych.
Description: Zakup i dostawa narzedzi urologicznych.
Identifiant de la procédure: e4e8f77a-f80b-4a43-b195-6da7fce70345
Identifiant interne: DZP/2-23/233/139/2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Szczególowe informacje zostaly udostepnione w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiajacy zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedure odwrócona”, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce na podstawie art. 108 pzp i art.
   7. 1.ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
   1. Wykaz oswiadczen skladanych przez Wykonawce w celu wstepnego potwierdzenia, ze nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
   1. 1 Na podstawie art.139 ust.2 Pzp, Wykonawca, którego oferta zostala oceniona najwyzej na wezwanie przedstawi oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiajacego.
   1. 2. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, sklada sie na: - formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, - oswiadczeniu wlasnym w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.
   1. 3. Wzór JEDZ „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” oraz oswiadczenia wlasnego wykonawca otrzyma wraz z wezwaniem do zlozenia dokumentów.
   2.  Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krótszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych tj.: a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust.1 pkt. 1, 2, 4 pzp, sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem; b/ oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci / braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej skladane na podstawie art. 108 ust.1 pkt.5 i pkt.6 ustawy Pzp”. c/ oswiadczenie wlasne w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.
   3.  Informacje dla wykonawców zagranicznych. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast: a)dokumentów o których mowa w pkt
   2. a) SWZ – sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.4. W celu potwierdzenia zgodnosci oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami okreslonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert nalezy zalaczyc:a) Deklaracja zgodnosci producenta na oferowane urzadzenia zgodnie z klasa wyrobu medycznego. b) Zgloszenie do Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawa z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz.974 ze zm.) c) W celu potwierdzenia spelnienia warunków technicznych bezwzglednych nalezy zalaczyc wypelniony zalacznik nr 1 do SWZ oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzajace spelnienie warunków okreslonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spelnienia warunków technicznych.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Ureterorenoskop kompaktowy – 1 zestaw.
Description: Ureterorenoskop kompaktowy – 1 zestaw.
Identifiant interne: Czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/03/2024
Date de fin de durée: 01/05/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedure odwrócona”, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Jakosc
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Cystoskop modulowy 13 +/-1 charr/Fr – 1 zestaw
Description: Cystoskop modulowy 13 +/-1 charr/Fr – 1 zestaw
Identifiant interne: Czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/03/2024
Date de fin de durée: 01/05/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedure odwrócona”, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Jakosc
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Narzedzia urologiczne (optyki, cystoskopy, kleszczyki) dla Oddzialu Urologii i Poradni Urologicznej
Description: Narzedzia urologiczne (optyki, cystoskopy, kleszczyki) dla Oddzialu Urologii i Poradni Urologicznej
Identifiant interne: Czesc 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/03/2024
Date de fin de durée: 01/05/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedure odwrócona”, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Jakosc
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 281 457,72 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse31 536,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée31 536,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse30 365,26 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée30 365,26 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse199 296,72 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée199 296,72 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Numéro d’enregistrement: 7542563619
Département: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse postale: Aleja Wincentego Witosa 26  
Ville: Opole
Code postal: 45-401
Subdivision pays (NUTS): Opolski (PL524)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zamowienia@usk.opole.pl
Téléphone: 774520114
Adresse internet: www.usk.opole.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://usk-opole.logintrade.net
Profil de l’acheteur: https://bip.usk.opole.pl
Autres points de contact:
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse postale: Al. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 1a53256c-3c58-420c-a096-bfcd5bd7fa69 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 12:27:32 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129329-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux