Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Raba Wy?na:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2024/S 12-031843  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Raba Wy?na: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2024/S 012-031843 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Raba Wy?na NumÈro national d'identification: 7352854845 Adresse postale: Raba Wy?na 41 Ville: Raba Wy?na Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-721 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kinga Rapacz Courriel: przetargi@rabawyzna.pl TÈlÈphone: +48 182691263 /+48 182691250 Fax: +48 182691251 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rabawyzna.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.bip.rabawyzna.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych na terenie Gminy Raba Wy?na w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.22.2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci po?o?onych na terenie Gminy Raba Wy?na, w tym odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania OdpadÛw Komunalnych, zwanym dalej ÑPSZOKî, zlokalizowanym na terenie Gminy Raba Wy?na.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 990 825.31 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90511200 Services de collecte des ordures mÈnagËres 90511300 Services de collecte des dÈchets sauvages 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90514000 Services de recyclage des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Raba Wy?na
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na odbieraniu odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych na terenie Gminy Raba Wy?na oraz zagospodarowanie tych odpadÛw w sposÛb umo?liwiaj?cy:
   1. 1. osi?gni?cie przez Gmin? odpowiednich poziomÛw przygotowania do ponownego u?ycia i recyklingu odpadÛw komunalnych zgodnie z ustaw? z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z pÛ?n. zm.);
   1. 2. ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania zgodnie z ustaw? z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z pÛ?n. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
   2. Zakres przedmiotu zamÛwienia, o ktÛrym mowa w punkcie
   4. 1 obejmuje odbiÛr i zagospodarowanie w szczegÛlno?ci nast?puj?cych rodzajÛw odpadÛw komunalnych: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, b) papier (kody: 15 01 01, 20 01 01), c) szk?o (kody: 15 01 07, 20 01 02,), d) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateria?owe (kody: 15 01 04, 20 01 40, 15 01 02, 20 01 39, 15 01 05, 15 01 06), e) bioodpady (kody: 20 02 01, 20 01 08), f) przeterminowane leki i chemikalia (kody: 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*), g) zu?yte baterie i akumulatory (kod 20 01 33*, 20 01 34), h) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*), i) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), j) zu?yte opony (kod 16 01 03), k) odpady niekwalifikuj?ce si? do odpadÛw medycznych, ktÛre powsta?y w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktÛw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegÛlno?ci igie? i strzykawek (kod: 20 01 99), l) odpady niebezpieczne (kody: 20 01 19*, 20 01 21*).
   3.  Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje tak?e odbiÛr i zagospodarowanie ka?dej ilo?ci przyjmowanych w PSZOK odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych z gospodarstw domowych w szczegÛlno?ci o kodach 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 06 04. SzczegÛ?owy zakres us?ug zosta? wyszczegÛlniony w za??czniku nr 2 do SWZ - SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci faktury / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 201-631057
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP.271.22.2023 IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych na terenie Gminy Raba Wy?na w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FCC Podhale Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 735 28 67 368 Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 115 Ville: Nowy Targ Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-400 Pays: Pologne Courriel: fcc@fcc-group.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 990 825.31 PLN Offre la plus basse: 3 017 253.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 3 017 253.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zgodnie z zapisami SWZ, z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z wskazanych okoliczno?ci: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 2) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 i 10; 3) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego z dn. 13.04.2022 r. (Dz.U. 2023 poz. 1497); 4) w art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a. Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Regulacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s? w dziale IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) ?rodki ochrony prawnej okre?la dzia? IX ustawy pzp, przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. [art. 505 ust 1 ustawy pzp]
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych na terenie Gminy Raba Wy?na w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges