Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radom:Fournitures pour l'angiographie

2024/S 12-031636  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Radom: Fournitures pour l'angiographie 2024/S 012-031636 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Cha?ubi?skiego Adresse postale: ul. Lekarska 4 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-610 Pays: Pologne Point(s) de contact: P. Anna Skwarczy?ska, K-K Sekcji Zam█wie? Publicznych Courriel: zampubl@szpital.radom.pl T╚l╚phone: +48 361-52-83 Fax: +48 361-52-13 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.radom.pl/zamowienie
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
P-53/2023 Zakup i dostawa sprz?tu dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Num╚ro de r╚f╚rence: RSS/SZP/P-53/2023
II.1.2) Code CPV principal 33111710 Fournitures pour l'angiographie
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup i dostawa sprz?tu dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Cz??? nr 1 ˝ Stentgraft stalowy do aorty brzusznej z systemem koszulowym Cz??? nr 2 - Stentgraft do aorty w zespole Lerieche'a Cz??? nr 3 - Stentgraft nitinolowy z pow?ok? heparynow? do naczy? obwodowych Cz??? nr 4 - Endoproteza do naczy? obwodowych Sk?ada si? ze stentu rozpr??anego balonem, wykonanego ze stali nierdzewnej 316L klasy chirurgicznej oraz fluoropolimrowej protezy Cz??? nr 5 - Cewnik angiograficzny znakowany typu ĐPig-Tailţ Cz??? nr 6 - Cewnik balonowy ultra niepodatny o du?ych ?rednicach Cz??? nr 7 - Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w aorty brzusznej Cz??? nr 8 - Stengraft do zaopatrywania t?tnik█w aortolno ˝ biodrowych Cz??? nr 9 - Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w biodrowych Cz??? nr 10 - Cewnik cyfrowe do ultrasonografii wewn?trznaczyniowej (IVUS) do stosowania w naczyniach obwodowych
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 976 140.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stentgraft stalowy do aorty brzusznej z systemem koszulowym
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111710 Fournitures pour l'angiographie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 1 ˝ Stentgraft stalowy do aorty brzusznej z systemem koszulowym Cd. sekcji VI.3)
   6. 1.6. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych okre?lonych w pkt.
   6. 1.2.,
   6. 1.3. i
   6. 1.4. na potwierdzenie zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia.
   6. 3. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokument█w:
   6. 3.1 Wykaz o?wiadcze? lub dokument█w, sk?adanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) aktualne na dzie? z?o?enia o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. /Dz. Urz. UE nr L 3 z
   6. 1.2016, str. 16/- za??cznik nr 2 do SWZ. UWAGA: W Cz??ci IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji wykonawcy wype?niaj? tylko cz??? ?. UWAGA: O?wiadczenie wskazane w Cz??ci III D: Inne podstawy wykluczenia, kt█re mog? by? przewidziane w przepisach krajowych pa?stwa cz?onkowskiego instytucji zamawiaj?cej lub podmiotu zamawiaj?cego) uwzgl?dnia przes?anki okre?lone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? wykonawc█w o udzielenie zam█wienia zamawiaj?cy bada, czy nie zachodz? podstawy wykluczenia wobec ka?dego z tych wykonawc█w, jednolity dokument sk?ada ka?dy z wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie. b) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z za??cznikiem nr 24 do SWZ. c) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, zgodnie z za??cznikiem nr 24 do SWZ d) O?wiadczenia wykonawcy/wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zam█wienia DOTYCZ?CE PRZES?ANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZ?DZENIA 833/2014, zgodnie z za??cznikiem nr 23 do SWZ. e) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zam█wie? publicznych, zwanej dalej "ustaw?", art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4) ustawy Pzp;
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stentgraft do aorty w zespole Lerieche'a
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111710 Fournitures pour l'angiographie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 2 ˝ Stentgraft do aorty w zespole Lerieche'a
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stentgraft nitinolowy z pow?ok? heparynow? do naczy? obwodowych
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111710 Fournitures pour l'angiographie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 3 ˝ Stentgraft nitinolowy z pow?ok? heparynow? do naczy? obwodowych
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Endoproteza do naczy? obwodowych Sk?ada si? ze stentu rozpr??anego balonem, wykonanego ze stali nierdzewnej 316L klasy chirurgicznej oraz fluoropolimrowej protezy
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 Proth╦ses vasculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 4 ˝ Endoproteza do naczy? obwodowych Sk?ada si? ze stentu rozpr??anego balonem, wykonanego ze stali nierdzewnej 316L klasy chirurgicznej oraz fluoropolimrowej protezy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cewnik angiograficzny znakowany typu ĐPig-Tailţ
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 Cath╚ters
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 5 ˝ Cewnik angiograficzny znakowany typu ĐPig-Tailţ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cewnik balonowy ultra niepodatny o du?ych ?rednicach
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 Cath╚ters
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 6 ˝ Cewnik balonowy ultra niepodatny o du?ych ?rednicach
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w aorty brzusznej
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111710 Fournitures pour l'angiographie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 7 ˝ Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w aorty brzusznej
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w aortolno ˝ biodrowych
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111710 Fournitures pour l'angiographie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 8 ˝ Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w aortolno ˝ biodrowych
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w biodrowych
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111710 Fournitures pour l'angiographie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 9 ˝ Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w biodrowych
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cewniki cyfrowe do ultrasonografii wewn?trznaczyniowej (IVUS) do stosowania w naczyniach obwodowych
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 Cath╚ters
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 10 ˝ Cewniki cyfrowe do ultrasonografii wewn?trznaczyniowej (IVUS) do stosowania w naczyniach obwodowych
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 199-624841
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Stentgraft stalowy do aorty brzusznej z systemem koszulowym
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hammermed Medical Polska Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp█?ka Komandytowo-Akcyjna Adresse postale: ul. dr. Stefana Kopci?skiego 69/71 Ville: ?█d? Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Code postal: 90-032 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 5 384 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Stentgraft do aorty w zespole Lerieche'a
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hammermed Medical Polska Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp█?ka Komandytowo-Akcyjna Adresse postale: ul. dr. Stefana Kopci?skiego 69/71 Ville: ?█d? Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Code postal: 90-032 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 301 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Stentgraft nitinolowy z pow?ok? heparynow? do naczy? obwodowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ĐW.L.GORE & ASSOCIATES POLSKA" Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Migda?owa 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-796 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 299 960.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Endoproteza do naczy? obwodowych Sk?ada si? ze stentu rozpr??anego balonem, wykonanego ze stali nierdzewnej 316L klasy chirurgicznej oraz fluoropolimrowej protezy
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ĐW.L.GORE & ASSOCIATES POLSKA" Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Migda?owa 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-796 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 211 680.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Cewnik angiograficzny znakowany typu ĐPig-Tailţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CORDIS MEDICAL POLAND Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Rondo Organizacji Narod█w Zjednoczonych 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-124 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 34 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Cewnik balonowy ultra niepodatny o du?ych ?rednicach
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Becton Dickinson Polska Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Osma?ska 14 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-823 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 18 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w aorty brzusznej
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Artivion Polska Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. J█zefa Piusa Dzieko?skiego 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-728 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 5 130 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w aortolno ˝ biodrowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Artivion Polska Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. J█zefa Piusa Dzieko?skiego 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-728 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 375 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Stentgraft do zaopatrywania t?tniak█w biodrowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Artivion Polska Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. J█zefa Piusa Dzieko?skiego 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-728 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 135 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Cewniki cyfrowe do ultrasonografii wewn?trznaczyniowej (IVUS) do stosowania w naczyniach obwodowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ĐPhilips Polskaţ Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Al. Jerozolimskie 195 B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-222 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 87 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   5.  WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy
:

   5. 1. nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;
   5. 2. Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
   5. 2.1. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, kt█rego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, kt█rego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   5. 2.2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, og?oszonej w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835, tj.:
   5. 2.3. na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 2022/576 na zamawiaj?cych prowadz?cych post?powania o warto?ci r█wnej lub przekraczaj?cej progi unijne na?o?ony zosta? obowi?zek wykluczania z post?powania Đrosyjskich wykonawc█wţ.
   5. 3. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? wykonawc█w o udzielenie zam█wienia zamawiaj?cy bada, czy nie zachodz? podstawy wykluczenia wobec ka?dego z tych wykonawc█w.
   5. 4. Zamawiaj?cy w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
   6. 1. Do oferty ka?dy wykonawca musi do??czy?:
   6. 1.1. Wype?niony formularz cenowy wed?ug wzoru okre?lonego w za??cznikach nr 3 - 12 do SWZ, zgodnie z oferowan? cz??ci?.
   6. 1.2. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego do oferty nale?y przed?o?y? wype?nion? specyfikacj? techniczn? stanowi?c? za??cznik nr 13-22 do niniejszej SWZ, zgodnie z oferowan? cz??ci?.
   6. 1.3. w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego do oferty nale?y przed?o?y? dla produkt█w, kt█re maj? by? dostarczone po zawarciu umowy, katalogi potwierdzaj?ce posiadanie przez oferowany produkt, wskazanych przez Zamawiaj?cego parametr█w wymaganych. W przypadku braku zamieszczenia w dostarczonym przez wykonawc? katalogu, informacji potwierdzaj?cych spe?nienie przez oferowany produkt, wskazanych przez Zamawiaj?cego w/w parametr█w wymaganych, wprowadza si? wym█g dostarczenia o?wiadczenia producenta, w kt█rym producent potwierdzi posiadanie przez w/w produkt cech po??danych przez Zamawiaj?cego w w/w zakresie.
   6. 1.4. W celu potwierdzenia, ?e oferowane produkty s? wyrobami medycznymi i spe?niaj? wymagania zasadnicze, do oferty nale?y do??czy?: a) O?wiadczenie wykonawcy, potwierdzaj?ce i? oferowany produkt jest wyrobem medycznym obj?tym aktualn? deklaracj? zgodno?ci / certyfikatem / zg?oszeniem / powiadomieniem (potwierdzaj?ce zgodno?? z wymaganiami rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymaga? zasadniczych oraz procedur oceny zgodno?ci wyrob█w medycznych (Dz. U. poz. 211) albo dyrektywy 93/42/EWG, albo rozporz?dzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrob█w medycznych zgodnie z Ustaw? o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. /Dz.U. 974,2022/.
   6. 1.5. Pe?nomocnictwo w formie okre?lonej w pkt.
   9. 17-9.18 SWZ. cd. w sekcji II.2.4 cz??? nr 1
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Numeracja zgodna z SWZ. 17.6.Odwo?anie wnosi si? w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 17.7.Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 17.8.Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 17.6 i 17.7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/01/2024 P-53/2023 Zakup i dostawa sprz?tu dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33111710 - Fournitures pour l'angiographie 
33141200 - CathÚters 
33184200 - ProthŔses vasculaires