Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radom: Logiciels et systèmes d'information

2022/S 53-137655  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Radom: Logiciels et systèmes d'information 2022/S 053-137655 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Informatyki Resortu Finansów Adresse postale: ul. Samorz?dowa 1 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-601 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Mnich Courriel: sekretariat.CIRF@mf.gov.pl Fax: +48 483673673 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cirf.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka bud?etowa
I.5) Activité principale Autre activité: us?ugi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozbudowa posiadanego systemu kopii zapasowych - Dostawa licencji backup Commvault lub równowa?nych wraz z gwarancj? na okres 36 miesi?cy Numéro de référence: PN/54/21/GDYP
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
   1.  licencji backup Commvault lub licencji równowa?nych w ilo?ci 225TB wraz z gwarancj? producenta na okres 36 miesi?cy.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uruchomienia opcji polegaj?cej na dostawie od 1 do 225 szt. licencji backup Commvault lub licencji równowa?nych wraz z gwarancj? producenta na okres 36 miesi?cy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 887 804.87 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
   1.  licencji backup Commvault w ilo?ci 225TB lub licencji równowa?nych wraz z gwarancj? producenta na okres 36 miesi?cy.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uruchomienia opcji polegaj?cej na dostawie od 1 do 225 szt. licencji backup Commvault lub licencji równowa?nych wraz z gwarancj? producenta na okres 36 miesi?cy..
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy oprogramowania w zakresie zamówienia podstawowego / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uruchomienia opcji polegaj?cej na dostawie od 1 do 225 szt. licencji backup Commvault lub licencji równowa?nych wraz z gwarancj? producenta na okres 36 miesi?cy...
   2.  Realizacja prawa opcji w zakresie dostawy Oprogramowania w terminie do 12 miesi?cy od daty zawarcia Umowy. Termin dostawy licencji w zakresie prawa opcji b?dzie nie krótszy ni? termin okre?lony dla zamówienia podstawowego od daty wys?ania Zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin realizacji zamówienia w zakresie dostawy licencji backup Commvoult w ilo?ci 225TB lub licencji równowa?nych wynosi: do 10 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy (termin dostawy licencji stanowi kryterium oceny ofert).
   2.  W zakresie ?wiadcze? gwarancyjny dla dostarczonego Oprogramowania przez okres 36 miesi?cy od dnia podpisania przez Strony bez zastrze?e? odpowiedniego Protoko?u Odbioru.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 252-669687
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: PN/54/21/GDYP Intitulé:
Rozbudowa posiadanego systemu kopii zapasowych - Dostawa licencji backup Commvault lub równowa?nych wraz z gwarancj? na okres 36 miesi?cy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Symmetry Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 170 350.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 887 804.87 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000,00 PLN (s?ownie z?otych: dwadzie?cia tysi?cy z?otych).
   2.  Wadium musi by? wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert w jednej lub kilku nast?puj?cych formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zale?no?ci od wyboru Wykonawcy.
   3.  Je?eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu orygina? gwarancji lub por?czenia w postaci elektronicznej. Wadium wniesione w takiej formie, musi obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert?. Tre?? gwarancji lub por?czenia nie mo?e zawiera? postanowie? uzale?niaj?cych jego dalsze obowi?zywanie od zwrotu orygina?u dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub por?czenia nale?y wskaza? - Centrum Informatyki Resortu Finansów, 26-601 Radom, ul. Samorz?dowa
   1.  W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub por?czenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub por?czenie obejmowa?y odpowiedzialno?? za wszystkie przypadki powoduj?ce utrat? wadium przez Wykonawc?, okre?lone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub por?czenie musi zawiera? w swojej tre?ci nieodwo?alne i bezwarunkowe zobowi?zanie wystawcy dokumentu do zap?aty na rzecz Zamawiaj?cego kwoty wadium na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mie? tak? sam? p?ynno?? jak wadium wniesione w pieni?dzu - dochodzenie roszczenia z tytu?u wadium wniesionego w tej formie nie mo?e by? utrudnione. Dlatego w tre?ci gwarancji powinna znale?? si? klauzula stanowi?ca, i? wszystkie spory odno?nie gwarancji b?d? rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji s?dów polskich, chyba, ?e wynika to z przepisów prawa.
   4.  Wadium wniesione w pieni?dzu przelewem na rachunek bankowy musi wp?yn?? na rachunek bankowy Centrum Informatyki Resortu Finansów w Narodowym Banku Polskim Oddzia? Okr?gowy Warszawa, nr 66 1010 1010 0038 3813 9120 0000 (w tytule przelewu nale?y wpisa? znak post?powania: PN/54/21/GDYP), najpó?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Ze wzgl?du na ryzyko zwi?zane z czasem trwania okresu rozlicze? mi?dzybankowych Zamawiaj?cy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
   5.  Zamawiaj?cy dokona zwrotu wadium na zasadach okre?lonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie mia? mo?liwo?? w przypadkach okre?lonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wyst?pienia o zwrot wadium, przy czym z?o?enie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwi?zanie stosunku prawnego Zamawiaj?cego z Wykonawc? i utrat? przez Wykonawc? prawa do korzystania ze ?rodków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
   6.  Zamawiaj?cy zwróci wadium wniesione w formie por?czenia lub gwarancji poprzez z?o?enie gwarantowi lub por?czycielowi o?wiadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca si?, aby por?czenie lub gwarancja wskazywa?y adres mailowy na jaki Zamawiaj?cy winien sk?ada? o?wiadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
   7.  Zamawiaj?cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach okre?lonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224584801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224584801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminach: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia;
   4.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 3 ppkt. 1) i 2). wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia
   6.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe5 jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10 Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Radom: Logiciels et systèmes d'informationType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information