Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radom:Services de collecte, de transport et d'Èlimination de dÈchets hospitaliers

2023/S 194-607786  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Radom: Services de collecte, de transport et d'Èlimination de dÈchets hospitaliers 2023/S 194-607786 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Cha?ubi?skiego Adresse postale: ul. Lekarska 4 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-610 Pays: Pologne Point(s) de contact: P. Anna Skwarczy?ska, K-K Sekcji ZamÛwie? Publicznych Courriel: zampubl@szpital.radom.pl TÈlÈphone: +48 361-52-83 Fax: +48 361-52-13 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.radom.pl/zamowienie
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadÛw niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, wytworzonych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym NumÈro de rÈfÈrence: P-38-2023
II.1.2) Code CPV principal 90524400 Services de collecte, de transport et d'Èlimination de dÈchets hospitaliers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadÛw niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, wytworzonych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 905 267.60 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL921 Radomski
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadÛw niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, wytworzonych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: odleg?o?? od spalarni zaka?nych odpadÛw medycznych / PondÈration: 5,00 Prix - PondÈration: 95,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: 24 miesi?ce od dnia 03.12.2023r.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 144-460953
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadÛw niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, wytworzonych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECO-ABC SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? (Lider) Ville: Be?chatÛw Code NUTS: PL713 Piotrkowski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SABA SpÛ?ka z ograniczona odpowiedzialno?ci? (Konsorcjant) Ville: P?ock Code NUTS: PL923 P?ocki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 905 267.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Numeracja zgodna z SWZ. 17.6.Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 17.7.Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 17.8.Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 17.6 i 17.7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadÛw niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, wytworzonych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90524400 - Services de collecte, de transport et d'élimination de déchets hospitaliers