Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radom: Services de gestion de dÈcharges

2020/S 129-317135  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure restreinte Pologne-Radom: Services de gestion de dÈcharges 2020/S 129-317135 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Radomia, Urz?d Miejski w Radomiu NumÈro national d'identification: 670223451 Adresse postale: ul. Jana Kili?skiego 30 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-610 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Kotowska Courriel: bzp@umradom.pl TÈlÈphone: +48 483620876/+48 483620283 Fax: +48 483620282/+48 483620289 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.radom.pl http://www.bip.radom.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Post?powanie prowadzone w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na us?ug zagospodarowania odpadÛw komunalnych odebranych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy miasta Radomia. NumÈro de rÈfÈrence: BZP.271.1.234.2020.AK
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych odebranych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy miasta Radomia. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w zaproszeniu do udzia?u w negocjacjach.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 66 261 116.25 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
gmina miasta Radomia
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych odebranych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy miasta Radomia.
   1.  Us?uga ?wiadczona b?dzie od
   1. 7.2020 do 30.9.2022.
   2.  W okresie obowi?zywania umowy do zagospodarowania przyjmowane b?d nw. odpady komunalne: 1) popio?y z gospodarstw domowych kod 10 01 01/ex 20 01 99; 2) zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06; 3) opakowania ze szk?a kod 15 01 07; 4) papier i tektura kod 20 01 01; 5) przeterminowane leki kod 20 01 32; 6) odpady ulegaj?ce biodegradacji kod 20 02 01; 7) odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07; 8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w zaproszeniu do udzia?u w negocjacjach.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 108-262857
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Us?ugowo-Handlowe ÑRadkomî Sp. z o.o. Adresse postale: ul. W. Witosa 76 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-600 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 66 726 319.47 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przedm. zamÛw. jest us?uga polegaj?ca na zagospod. odpadÛw komuna?. odebran. z nieruchom. i zamieszk. po?. na terenie gminy m. Radomia. Tryb zamÛw. z wolnej r?ki zosta wybrany, poniewa zachodzi przes?. zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp (t.j. Dz.U. 2019. 1843), ktÛry stanowi, ?e zam. mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli (...) us?ugi mog by ?wiad. tylko przez jednego wyk. z przyczyn tech. o obiekt. charakt. W zwi?zku z obowi?z. realizacji zada wynik. z ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. 2019. 2010 z pÛ?n. zm.), zachodzi potrzeba zagospodar. odpadÛw komuna?. odebranych z nieruchom. zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy m. Radomia. Zgod. z art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2019.701 z pÛ?n. zm.) odpady, ktÛre nie mog by przetworz. w miejscu ich powstania, przekazuje si?, uwzgl?dn. hierarchi sposobÛw post?p. z odpadami oraz najlep. dost?pn technik lub technolog., do najbli?ej po?. miejsc, w ktÛrych mog by przetworz. W my?l art. 3 ust. 1 pkt 21 tej ustawy, przez przetwarz. rozumie si procesy odzysku lub unieszkodliw., w tym przygot. poprzedz. odzysk lub unieszkodliw. Zgodnie z art. 9e ustawy o utrzym. czysto?ci i porz?dku w gminach: ó selektywnie zebrane odpady komunal. nale?y przekazyw. do instal. odzysku lub unieszkod. odpadÛw, zgodnie z hierarchi sposob. post?p. z odpadami ó niesegreg. (zmieszane) odpady komunal. nale?y przekazyw. do instalacji komunal. Instal. komunal., w rozum. art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach, jest instalacj przetwarz. niesegregow. (zmieszanych) odpadÛw komunal. lub pozosta?o?ci z przetwarzania tych odpadÛw, okre?lona na li?cie prowadz. przez marsza?ka woj., spe?. wymag. najlepszej dost?pnej techniki, zapewni mech.-biol. przetwarz. niesegregow.(zmieszanych) odpadÛw komunalnych i wydzielanie z nich frakcji nadaj?cych si w ca?o?ci lub w cz??ci do odzysku lub sk?adow. odpadÛw powstaj?cych w procesie mech.-biol. przetwarz. niesegregow. (zmieszanych) odpadÛw komunalnych oraz pozosta?o?ci z sortow. odpadÛw komunal. Odpady komunal. odebrane od mieszka?. m. Radomia nie mog by przetworz. lub przygotow. do ponow. u?ycia w miejscu ich wytworz., zatem zgod. z ww zasadami musz by przekaz. do przetworz. w celu ich poddania recykling., innym procesom odzysku lub unieszkodl., a miejsce, w ktÛrym te procesy b?d prowadz. musi spe?nia wymag. najlep. dost?p. techniki lub technologii (BAT) i musi by po?. jak najbli?ej Radom. W planie gospod. odpadami dla woj. maz. przyj?tym uchwa? nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. Sejmiku Woj. Maz., m. Radom zosta?o przypisane do po?udni. regionu gospod. odpadami, do obs?ugi ktÛrego wskazane zosta?y instalacje zlokaliz. przy ul. Witosa 94, w Zak?. Utyliz. Odpad. Komunal. zarz?dzane przez P.P.U.H. Radkom Sp. z o.o. w Radomiu. Instalacje tego zak?adu obj?te s zezwol. zintegrow. i: ó zapewniaj zagospodar. odpadÛw komunal. obj?tych zamÛwien, ñ posiad. moce umo?liw. zagospodar. odpadÛw obj?tych zamÛwien, ó spe?. wymag. ochrony ?rodowiska wynik. z najlepszych dost?p. technik, ó s po?o?. w granicach adm. m. Radomia, czyli najbli?ej miejsc wytworzenia odpadÛw komunalnych przeznacz. do zagospodar. W zwi?z. z powy?. zach. okolicz., o ktÛrych mowa w cyt. we wst?pie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ñ przedm. zamÛw. mo?e zosta zrealiz. tylko przez jednego konkret wyk. tj. PPUH Radkom Sp. z o.o.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90533000 - Services de gestion de décharges