Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radom: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 149-366052  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Radom: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 149-366052 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Radomia, Urz?d Miejski w Radomiu NumÈro national d'identification: 670223451 Adresse postale: ul. Jana Kili?skiego 30 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-610 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Domaga?a Courriel: bzp@umradom.pl TÈlÈphone: +48 483620876/+48 483620282 Fax: +48 483620282/+48 483620289 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.radom.pl http://www.bip.radom.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Post?powanie prowadzone w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na us?ug utworzenia i prowadzenia PSZOK na terenie GMR wraz z zagospodarowaniem dostarcz. do PSZOK odpadÛw komun. NumÈro de rÈfÈrence: BZP.271.1.309.2020.MD
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na utworzeniu i prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych (PSZOK) na terenie gminy miasta Radomia wraz z zagospodarowaniem dostarczonych do PSZOK odpadÛw komunalnych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w zaproszeniu do udzia?u w negocjacjach.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 164 833.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
gmina miasta Radomia
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na utworzeniu i prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych (PSZOK) na terenie gminy miasta Radomia.
   2.  Us?uga ?wiadczona b?dzie do dnia 31 stycznia 2021 r.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w zaproszeniu do udzia?u w negocjacjach.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 136-335458
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Us?ugowo-Handlowe ÑRadkomî Sp. z o.o. Adresse postale: ul. W. Witosa 76 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-600 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 258 020.48 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przed. zamÛw. jest utworz. i prowadz. punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunal. (PSZOK) na terenie g. m. Radomia wraz z zagospodar. dostarczonych do PSZOK odpadÛw komunalnych. Tryb zam. z wolnej r?ki zosta wybrany, poniewa zachodzi przes?anka zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 3 ust. Pzp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzyman. czysto?ci i porz?dku w gminach, gmina ma obowi?z. utworzenia PSZOK w sposÛb umo?liwi. ?atwy dost?p dla wszystkich mieszka?. gminy, ktÛre zapewniaj przyjmow. obejmuj?cych co najmn. odpadÛw papieru, metali, tworzyw sztuczn., szk?a, opakow. wielomateria?owych, bioodpadÛw, odpadÛw niebezp. przetermin. lekÛw i chemikaliÛw, odpadÛw niekwalifikuj?cych si do odpadÛw medyczn. powsta?ych w gospod. domowym w wyniku przyjmow. produkt. leczniczych w formie iniekcji i prowadz. monitor. poziomu substancji we krwi w szczegÛln. igie?, strzykawek, zu?ytych baterii i akumulatorÛw, zu?ytego sprz?tu elektr. i elektron. mebli i innych odpadÛw wielkogabaryt., zu?ytych opon, odpadÛw budowl. i rozbiÛrkowych na podst. art. 3 ust. 2b ww. ustawy, co najmn. jeden PSZOK musi mie charakter stacjonarny. G. m. R-m nie prowadzi PSZOK samodzielnie ani przez w?asny podmiot (jednost. bud?etow?, zak?ad bud?etowy). Zadanie to zlecane jest do realiz. innym podmiotom w trybie ust. Pzp. W przedm. spr. przeprowadz. wcze?niej post?p. BZP.271.1.235.2020.MD ñ og?osz. zosta?o przekaz. Urz?d. Publikacji Unii Europ. 22.5.2020 oraz opublik. 26.5.2020 w Dzienn. Urz?d. Unii Europ. pod nr. 2020/S101-244364. W dniu 6 lipca 2020 r. post?pow. to zosta?o uniewa?n. Z powodu braku ofert nie uda?o si wy?oni Wykonawcy zadania. Maj?c na uwadze, ?e zamÛw. dotyczy wykonywania obowi?zkowych zada gminy o charakt. u?yteczno?ci publ. konieczne jest zapewnienie ci?g?o?ci jego realizacji. Przerwa w funkcjon. PSZOK pozbawi mieszka?. mo?liwo?ci zgodn. z prawem pozbywania si niektÛrych rodz. odpadÛw (np. odpadÛw budowl. i remontowych, zu?ytych opon), ktÛrych przyjmowanie przez gmin nast. wy??cznie za po?rednict. PSZOK. Powy?sze mo?e skutko. zwi?kszon ilo?ci tzw Ñdzikich wysypiskî i zwi?zanym z nim zagro?. sanit. i epidemiolog. oraz obci??aniem Gminy kosztami przekazyw. tych odpadÛw przez w?a?cicieli nieruchomo?ci przedsi?biorcom na zasadach komerc., do czego uprawnia art. 6s ust. o utrzym. czysto?ci i porz?dku w gminach. Zgodnie z orzecznict. KIO udzielenie zamÛw. w tryb. art. 67 ust. 1 pkt 3 ust. Pzp dla zamÛw. zwi?zan. z odbiorem odpadÛw jest dopuszcza. w syt. gdy wcze?niej prowadz. post?p. w trybie konkurenc., w ktÛrym nie uda?o si wy?oni Wykonawcy (wyroki KIO1415/17 z dnia 24 lipca 2017 r. oraz KIO138/18 z dnia 6 lutego 2018 r.). Maj?c na uwadze powy?. oraz sytuacj nie wynikaj?c z przyczyn le??cych po stronie Zamaw., ktÛrej nie mÛg przewidzie?, a wymagane jest natychmiastowe udzielenie zamÛw. ze wzgl?du na konieczno? zachowania ci?g?o?ci ?wiadczenia us?ug przez PSZOK, zachodz przes?anki okre?lone w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dla zastosowania trybu zamÛwienia z wolnej r?ki do czasu wy?onienia Wykonawcy dla tego zadania wybranego w post?powaniu konkurencyjnym w tryb. przetargu nieogran. Przedm. zamÛw. mo?e zosta zrealizow. przez PPUH ÑRadkomî Sp. z o.o. z/s w R-miu, ktÛre obecnie prowadzi PSZOK i jest przygotowane organizacyjnie i technicznie do zapewnienia ci?g?o?ci ?wiadczenia us?ugi. Wielokrotnie wyra?any jest pogl?d w orzecznictwie, i mo?liwe jest zastosow. art. 67 ust. 1 pkt 3 ust. Pzp w tzw. syt. awaryjnych. Na podst. dotychcz. do?wiadczenia Zamawiaj?cego nale?y stwierdzi?, ?e: ó post?pow. o udziel. zamÛw. w trybie przetargu nieogran. ze wzgl. na swoj warto??, ktÛra przekracza kwoty okre?l. w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, b?dzie post?p. Ñunijnymî, ó udzielane zamÛw. obejmuje utworz. punktu, zatem ewentualny Wykonawca musi mie czas na jego zorganizowanie po podpisaniu umowy i dlatego nale?y przyj? okres ok. 6 mies. jako czas niezb?dny dla przeprowadzenia post?powania docelowego, podpisania umowy z wy?onionym Wykonawc i uruchomienia PSZOK. Zatem jako maksymalny okres trwania umowy zawartej w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki nale?y przyj? 31.1.2021.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90533000 - Services de gestion de décharges