Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radom: Services de rÈparation et d'entretien

2020/S 147-361691  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Radom: Services de rÈparation et d'entretien 2020/S 147-361691 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Cha?ubi?skiego Adresse postale: ul. Lekarska 4 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-610 Pays: Pologne Point(s) de contact: P. Anna Skwarczy?ska, K-k Sekcji ZamÛwie Publicznych Courriel: zampubl@rszs.regiony.pl TÈlÈphone: +48 361-52-83 Fax: +48 361-52-13 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://szpital.radom.pl/zamowienie/ https://szpital.radom.pl/zamowienie/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug eksploatacyjno-konserwacyjnych urz?dze?, instalacji i sieci: wod.-kan., cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorÛw dwutlenku chloru, kolektorÛw s?onecznych i gazu w kompleksie RSzS NumÈro de rÈfÈrence: RSS/SZP/P-19/2020
II.1.2) Code CPV principal 50000000 Services de rÈparation et d'entretien
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug eksploatacyjno-konserwacyjnych urz?dze?, instalacji i sieci: wod.-kan., cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorÛw dwutlenku chloru, kolektorÛw s?onecznych i gazu w kompleksie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50700000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations de b'timents 50720000 Services de rÈparation et d'entretien de chauffage central 50760000 RÈparation et entretien de toilettes publiques 50800000 Services divers d'entretien et de rÈparation 50531000 Services de rÈparation et d'entretien de machines non Èlectriques 50512000 Services de rÈparation et d'entretien de vannes 50511000 Services de rÈparation et d'entretien de pompes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'exÈcution:
Radomski Szpital Specjalistyczny
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s czynno?ci zapewniaj?ce prawid?owe funkcjonowanie w ruchu ci?g?ym urz?dze?, instalacji i sieci wod-kan, cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorÛw dwutlenku chloru, kolektorÛw s?onecznych i gazu w obiektach Szpitala: budynki i budowle G?Ûwny (segment AñF), SOR, Pawilon, Ginekologii, Centrum Rehabilitacji, Poradni Gru?licy, Zaka?nego, Patomorfologii, Laboratorium, warsztatowo-magazynowe, przychodni ul. Lekarska, kot?owni, tlenowni, stacji uzdatniania wody, podoczyszczalni ?ciekÛw, rehabilitacji ul. Giserska, tunele podziemne oraz studnie i sieci zewn?trzne na terenie R.Sz.S.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 111-269829
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug eksploatacyjno-konserwacyjnych urz?dze?, instalacji i sieci: wod.-kan., cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorÛw dwutlenku chloru, kolektorÛw s?onecznych i gazu w kompleksie RSzS
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie zosta?o uniewa?nione. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ñ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz cen przewy?sza kwot?, ktÛr Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia, chyba ?e Zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy t kwot do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: w ww. post?powaniu oferta z najni?sz cen?, tj. Zak?ad Remontowo-Budowlany, Inst. wod.-kan. centr. ogrzewania i gazu, Marian Bednarczyk, 26-600 Radom ul. Wst?pna 44, ktÛra wynosi 1 381 536,00 PLN brutto, przekracza kwot?, jak Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia o 193 536,00 PLN brutto (kwota przeznaczona 1 188 000,00 PLN brutto). Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamÛwienia z uwagi na brak ?rodkÛw finansowych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Numeracja zgodna z SIWZ. 18.6. Odwo?anie wnosi si?: ó w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo ó w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 18.7. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia wnosi si w terminie: ó 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 18.8. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 18.6 i 18.7 wnosi si?: ó w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
50511000 - Services de réparation et d'entretien de pompes 
50512000 - Services de réparation et d'entretien de vannes 
50531000 - Services de réparation et d'entretien de machines non électriques 
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 
50720000 - Services de réparation et d'entretien de chauffage central 
50760000 - Réparation et entretien de toilettes publiques 
50800000 - Services divers d'entretien et de réparation