Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radom:Services sylvicoles

2022/S 226-650086  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Radom: Services sylvicoles 2022/S 226-650086 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Radom Numéro national d'identification: 7960081840 Adresse postale: Janiszewska 48 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adam Sosnowski Courriel: radom@radom.lasy.ogov.pl Téléphone: +48 483451722 Fax: +48 483451905 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://radom.radom.lasy.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Radom w roku 2022 Numéro de référence: SA.270.1.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Le?nictwo ?aziska - pakiet ogólnole?ny.

Lot nº: P5/OL 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'exécution:
Obszar obejmuj?cy zasi?giem teren le?nictwa ?aziska.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, , do wykonania na terenie le?nictwa ?aziska w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na który sk?adaj? si? z w?a?ciwych dla pakietu: Za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. - informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wymienionych w punkcie
   3. 1 ust 2 . maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ.Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw - w?a?ciwych dla danego Pakietu ("Obszar Realizacji Pakietu"). Wskazana w Za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. ( odpowiednio do pakietu) lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac le?nych wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak równie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym równie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi? równie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zamówienia.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 12/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 025-063596
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: ZG.271.8.2022
Lot nº: P5/OL 5 Intitulé:
Le?nictwo ?aziska - pakiet ogólnole?ny.
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
12/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wycinka i pozyskanie drewna Daniel Deja Numéro national d'identification: 7962968027 Adresse postale: Pionki Ville: Kieszek Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-670 Pays: Pologne Courriel: danieldeja2@wp.pl Téléphone: +48 668251616
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 677 134.40 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Przy wyborze ofert w ka?dym Pakiecie Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cym kryterium oceny ofert: Cena - 100 %;Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, którego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz? w danym Pakiecie.Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi? b?dzie 5 % ceny ??cznej wynikaj?cej na dan? cz??? zamówienia (dany Pakiet). Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej poni?ej dla Pakietów: P1/OL 01 - 22 000 z?; P2/OL 02 -- w wysoko?ci: 17 000 z? P3/OL 03 - 18 500 z? ; P4/OL04- l:12 000 z?; P5/OL 05- 19 500 z?; P6/OL 06- :21 000 z?; P7/SPSZK-14 000 z?; P8/OL 08- 19 500 z?; P9/OL 09- 15 000 z?;P10/SPGR- 6 000 z? Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymywa? nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Wadium mo?e by? wnoszone wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku banku BG? Paribas S.A. o/Radom nr rachunku 18203000451110000000175060 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w post?powaniu na "Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Radom w roku 2022, Pakiet__. " Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego. Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym. Z tre?ci wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por?czeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci powinno wynika? bezwarunkowe, na pierwsze pisemne ??danie zg?oszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyp?aty Zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu wraz z Ofert? w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upowa?nionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpiecza? ofert? na dan? cz??? zamówienia przez ca?y okres zwi?zania ofert?. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawid?owy, lub nie b?dzie utrzymywa? wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert? lub z?o?y wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z post?powania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Tre?? gwarancji wadialnej musi zawiera? nast?puj?ce elementy: 1) nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por?czenia (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji/por?czenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) 2) okre?lenie wierzytelno?ci, która ma by? zabezpieczona gwarancj?/por?czeniem - okre?lenie przedmiotu zamówienia 3) kwot? gwarancji/por?czenia, 4) zobowi?zanie gwaranta/por?czyciela do zap?acenia bezwarunkowo i nieodwo?alnie kwoty gwarancji/por?czenia na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 98 ust. 6 PZP. Zamawiaj?cy zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224584801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224584801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do której jest obowi?zany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przys?uguje odwo?anie.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci
:
1) wyboru trybu negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?; 2) okre?lenia warunków udzia?u w post?powaniu; 3) wykluczenia odwo?uj?cego z post?powania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwo?uj?cego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do której jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na które nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust.
   2. 
   5.  W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji zamawiaj?cy powtarza czynno?? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.
   6.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej zgodnie z Dzia?em VI Rozdzia? 2 Ustawy.
   7.  Regulacja dotycz?ca skargi do s?du znajduje si? w przepisach art. 198a-198g Ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publiczych- Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224584801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'exécution:
Obszar obejmuj?cy zasi?giem teren le?nictwa ?aziska
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, , do wykonania na terenie le?nictwa ?aziska w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na który sk?adaj? si? z w?a?ciwych dla pakietu: Za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. - informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wymienionych w punkcie
   3. 1 ust 2 . maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ.Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw - w?a?ciwych dla danego Pakietu ("Obszar Realizacji Pakietu"). Wskazana w Za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. ( odpowiednio do pakietu) lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac le?nych wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak równie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym równie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi? równie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zamówienia.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 12/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 677 134.40 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wycinka i pozyskanie drewna Daniel Deja Numéro national d'identification: 7962968027 Adresse postale: Pionki Ville: Kieszek Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-670 Pays: Pologne Courriel: danieldeja2@wp.pl Téléphone: +48 668251616
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Rekompensata wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do czynno?ci w których paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Czynno?ci rekompensowane wchodz?ce w sk?ad przedmiotu umowy: 1) Grupa 1: (CWD-D) ca?kowity wyrób drewna technologi? dowoln?, 2) Grupa 3: (ZRYW-WYD2) dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki od 501 do 1000 m, 3) Grupa 6: (ROZDR-PP) rozdrabnianie pozosta?o?ci drzewnych na ca?ej powierzchni bez mieszania z gleb?, 4) Grupa 8: (WYK-PASCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na powierzchni pow. 0,50 ha, (WYK-PA5CZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda), (WYK-POGCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym z pog??biaczem na powierzchni pow. 0,50 ha, 5) Grupa 11: (KOSZ-CHN) wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych, (CW-W) czyszczenia wczesne, (CP-W) czyszczenia pó?ne, Rekompensaty b?d? p?atne w stosunku do Czynno?ci Rekompensowanych zleconych równie? w ramach Opcji. Wzrost cen, o którym mowa b?dzie stanowi? ró?nic? pomi?dzy cen? danego rodzaju paliwa p?ynnego przyj?t? do porównania ustalan? na dni wskazane, do ceny bazowej na dzie? 24 lutego 2022. W przypadku, gdy ró?nica pomi?dzy Cen? Porównywan?, a Cen? Bazow? b?dzie warto?ci? ujemn? to wówczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty nie b?d? pomniejszane. Dzienne ceny hurtowe danego rodzaju paliwa p?ynnego b?d?ce podstaw? do obliczenia Ceny Porównywanej przyjmowane b?d? zgodnie z kwotami wskazanymi na stronie internetowej PKN Orlen S.A. https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx. https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain?, nast?pi? gwa?townywzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie oudzielenie zamówienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych, nast?pi? wwymiarze, którego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci? nie móg? przewidzie? i przekracza normalneryzyko kontraktowe, które nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzeniamechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?adPrzedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Wyp?ata rekompensaty, o którejmowa powy?ej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy i nie przekroczy warto?ci, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Wykonawca w dniu 21.07.2022 r. wyst?pi? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o zmian?Umowy z powo?aniem si? na okoliczno?ci opisane powy?ej.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 686 489.24 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 695 225.24 PLN Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Radom w roku 2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement