Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radom:Services sylvicoles

2022/S 226-649248  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Radom: Services sylvicoles 2022/S 226-649248 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Radom Num╚ro national d'identification: 7960081840 Adresse postale: Janiszewska 48 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adam Sosnowski Courriel: radom@radom.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 483451722 Fax: +48 483451905 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://radom.radom.lasy.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Radom w roku 2022 Num╚ro de r╚f╚rence: SA.270.1.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwo Oblas-pakiet og█lnolesny
Lot n : P8/OL 08
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar obejmuj?cy zasi?giem teren le?nictwa Oblas.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, , do wykonania na terenie le?nictwa Oblas w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si? z w?a?ciwych dla pakietu: Za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ˝ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wymienionych w punkcie
   3. 1 ust 2 . maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych. Okre?lony z tej decyzji szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ.Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych Pakiet█w b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw ˝ w?a?ciwych dla danego Pakietu (ĐObszar Realizacji Pakietuţ). Wskazana w Za??cznikach nr
   3. 1. ˝
   3. 3. ( odpowiednio do pakietu) lokalizacja (adres le?ny) poszczeg█lnych prac le?nych wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o kt█rym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi? r█wnie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zam█wienia.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 05/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 025-063596
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : ZG.271.2.2022
Lot n : P8/OL 08 Intitul╚:
Le?nictwo Oblas-pakiet og█lnolesny
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug ?e?nych Slawomir Kuc Num╚ro national d'identification: 7962150338 Adresse postale: Jedlnia Letnisko Ville: Jedlnia Letnisko Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-630 Pays: Pologne Courriel: qclesny@gmail.com T╚l╚phone: +48 608318833
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 693 995.95 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Przy wyborze ofert w ka?dym Pakiecie Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cym kryterium oceny ofert: Cena ˝ 100 %;Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz? w danym Pakiecie.Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi? b?dzie 5 % ceny ??cznej wynikaj?cej na dan? cz??? zam█wienia (dany Pakiet). Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej poni?ej dla Pakiet█w: P1/OL 01 ˝ 22 000 z?; P2/OL 02 -˝ w wysoko?ci: 17 000 z? P3/OL 03 ˝ 18 500 z? ; P4/OL04˝ l:12 000 z?; P5/OL 05˝ 19 500 z?; P6/OL 06˝ :21 000 z?; P7/SPSZK˝14 000 z?; P8/OL 08˝ 19 500 z?; P9/OL 09˝ 15 000 z?;P10/SPGR˝ 6 000 z? Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymywa? nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Wadium mo?e by? wnoszone wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku banku BG? Paribas S.A. o/Radom nr rachunku 18203000451110000000175060 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w post?powaniu na ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Radom w roku 2022, Pakiet__. ţ Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego. Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym. Z tre?ci wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por?czeniach udzielonych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci powinno wynika? bezwarunkowe, na pierwsze pisemne ??danie zg?oszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyp?aty Zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia, o kt█rych mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu wraz z Ofert? w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi os█b upowa?nionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpiecza? ofert? na dan? cz??? zam█wienia przez ca?y okres zwi?zania ofert?. Oferta Wykonawcy, kt█ry nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos█b nieprawid?owy, lub nie b?dzie utrzymywa? wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert? lub z?o?y wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt█rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z post?powania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Tre?? gwarancji wadialnej musi zawiera? nast?puj?ce elementy: 1) nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por?czenia (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji/por?czenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) 2) okre?lenie wierzytelno?ci, kt█ra ma by? zabezpieczona gwarancj?/por?czeniem ˝ okre?lenie przedmiotu zam█wienia 3) kwot? gwarancji/por?czenia, 4) zobowi?zanie gwaranta/por?czyciela do zap?acenia bezwarunkowo i nieodwo?alnie kwoty gwarancji/por?czenia na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 98 ust. 6 PZP. Zamawiaj?cy zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224584801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224584801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do kt█rej jest obowi?zany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przys?uguje odwo?anie.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci
:
1) wyboru trybu negocjacji bez og?oszenia, zam█wienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?; 2) okre?lenia warunk█w udzia?u w post?powaniu; 3) wykluczenia odwo?uj?cego z post?powania o udzielenie zam█wienia; 4) odrzucenia oferty odwo?uj?cego; 5) opisu przedmiotu zam█wienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na kt█re nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust.
   2. 
   5.  W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji zamawiaj?cy powtarza czynno?? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym wykonawc█w w spos█b przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.
   6.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej zgodnie z Dzia?em VI Rozdzia? 2 Ustawy.
   7.  Regulacja dotycz?ca skargi do s?du znajduje si? w przepisach art. 198a-198g Ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publiczych- Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224584801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar obejmuj?cy teren le?nictwa Oblas
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, , do wykonania na terenie le?nictwa Oblas w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si? z w?a?ciwych dla pakietu: Za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ˝ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wymienionych w punkcie
   3. 1 ust 2 . maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych. Okre?lony z tej decyzji szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ.Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych Pakiet█w b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw ˝ w?a?ciwych dla danego Pakietu (ĐObszar Realizacji Pakietuţ). Wskazana w Za??cznikach nr
   3. 1. ˝
   3. 3. ( odpowiednio do pakietu) lokalizacja (adres le?ny) poszczeg█lnych prac le?nych wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o kt█rym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi? r█wnie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zam█wienia.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 05/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 693 995.95 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Lesnych S?awomir Kuc Num╚ro national d'identification: 7962150338 Adresse postale: Jedlnia Letnisko Ville: Jedlnia Letnisko Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-630 Pays: Pologne Courriel: qclesny@gmail.com T╚l╚phone: +48 608318833
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Rekompensata wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do czynno?ci w kt█rych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Czynno?ci rekompensowane wchodz?ce w sk?ad przedmiotu umowy: 1) Grupa 1: (CWD-D) ca?kowity wyr█b drewna technologi? dowoln?, 2) Grupa 3: (ZRYW-WYD2) dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki od 501 do 1000 m, 3) Grupa 6: (ROZDR-PP) rozdrabnianie pozosta?o?ci drzewnych na ca?ej powierzchni bez mieszania z gleb?, 4) Grupa 8: (WYK-PASCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na powierzchni pow. 0,50 ha, (WYK-PA5CZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda), (WYK-POGCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym z pog??biaczem na powierzchni pow. 0,50 ha, 5) Grupa 11: (KOSZ-CHN) wykaszanie chwast█w w uprawach oraz usuwanie nalot█w w uprawach pochodnych, (CW-W) czyszczenia wczesne, (CP-W) czyszczenia p█?ne, Rekompensaty b?d? p?atne w stosunku do Czynno?ci Rekompensowanych zleconych r█wnie? w ramach Opcji. Wzrost cen, o kt█rym mowa b?dzie stanowi? r█?nic? pomi?dzy cen? danego rodzaju paliwa p?ynnego przyj?t? do por█wnania ustalan? na dni wskazane, do ceny bazowej na dzie? 24 lutego 2022. W przypadku, gdy r█?nica pomi?dzy Cen? Por█wnywan?, a Cen? Bazow? b?dzie warto?ci? ujemn? to w█wczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty nie b?d? pomniejszane. Dzienne ceny hurtowe danego rodzaju paliwa p?ynnego b?d?ce podstaw? do obliczenia Ceny Por█wnywanej przyjmowane b?d? zgodnie z kwotami wskazanymi na stronie internetowej PKN Orlen S.A. https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx. https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain?, nast?pi? gwa?townywzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie oudzielenie zam█wienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych, nast?pi? wwymiarze, kt█rego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci? nie m█g? przewidzie? i przekracza normalneryzyko kontraktowe, kt█re nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzeniamechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?adPrzedmiotu Umowy, w kt█rych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Wyp?ata rekompensaty, o kt█rejmowa powy?ej nie powoduje zmiany og█lnego charakteru Umowy i nie przekroczy warto?ci, o kt█rej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Wykonawca w dniu 10.07.2022 r. wyst?pi? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o zmian?Umowy z powo?aniem si? na okoliczno?ci opisane powy?ej
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 707 752.09 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 712 320.67 PLN Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Radom w roku 2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement