Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radom:Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

2022/S 224-646219  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Radom: Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers 2022/S 224-646219 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 670209356 Adresse postale: ul. Juliana Aleksandrowicza 5 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-617 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agata ?uczycka Chojnacka Courriel: dzp@wss.com.pl TÈlÈphone: +48 483614969 Fax: +48 483613023 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wss.com.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIA?U RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU NumÈro de rÈfÈrence: DZP.341.28.2021
II.1.2) Code CPV principal 45215140 Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de prÈparation de chantier 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'exÈcution:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzib? w Radomiu 26-617, przy ul. Aleksandrowicza 5
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest robota budowlanych polegaj?ca na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., wraz z gara?em podziemnym, ??cznikiem do istniej?cego budynku szpitala, budow? stacji transformatorowej, parkingu, budow? drÛg wewn?trznych, chodnikÛw wraz z odwodnieniem i o?wietleniem, budow? infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN oraz rozbiÛrk? budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek wraz z uzyskaniem pozwolenia na u?ytkowanie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zosta? opisany w za??czniku nr 8 do SWZ pod nazw? Dokumentacja Techniczna.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 235-615549
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIA?U RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
24/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: STRABAG Sp. z o.o.
Adresse postale: Parzniewska 10 Ville: PruszkÛw Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-800 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 40 445 316.98 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Oferta musi by? zabezpieczona wadium.Ofert? stanowi Formularz oferty wype?niony bezpo?rednio na platformie zakupowej Marketplanet OnePlace oraz ni?ej wymienione dokumenty: - Formularz ñ Kryteria pozacenowe tj.: o?wiadczenie o do?wiadczeniu posiadanym przez Kierownika RobÛt oraz deklarowany termin przed?u?enia gwarancji zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SWZ Do oferty nale?y do??czy?:
   1.  O?wiadczenie o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego na formularzu ÑJEDZî - wzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ . W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 sk?ada ka?dy z WykonawcÛw
   2.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia, wraz z o?wiadczeniem, o ktÛrym mowa o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, tak?e o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia oraz odpowiednio spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na jego zasoby
   3.  Orygina? gwarancji lub por?czenia, je?eli wadium wnoszone jest w innej formie ni? pieni?dz,
   4.  Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia o?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp tj. JEDZ od podwykonawcy.Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamÛwienia, ktÛrych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcÛw, je?eli s? ju? znani w (JEDZ/ESPD) w cz??ci II/D,
   5.  Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji danego zamÛwienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw. WzÛr zobowi?zania stanowi za??cznik nr 3 do swz
   6.  W celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego w?a?ciwego rejestru.
   7.  Je?eli w imieniu Wykonawcy dzia?a osoba, ktÛrej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ust. 6, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy pe?nomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj?cego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
   8.  W przypadku oferty sk?adanej przez WykonawcÛw, ktÛrzy wspÛlnie ubiegaj? si? o udzielenie zamÛwienia ñ dokument potwierdzaj?cy ustanowienie pe?nomocnika do reprezentowania w/w WykonawcÛw
   9.  O?wiadczenie WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, ktÛrego wzÛr stanowi Za??cznik nr 4 do swz. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakÛw szczegÛ?owe informacje dotycz?ce post?powania zawarte s? w SWZ udost?pnionej na stronie https://mss.ezamawiajacy.pl/ https://mss.ezamawiajacy.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej;
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy mimo obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 5) SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45215140 Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de prÈparation de chantier 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'exÈcution:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzib? w Radomiu 26-617, przy ul. Aleksandrowicza 5
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest robota budowlanych polegaj?ca na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., wraz z gara?em podziemnym, ??cznikiem do istniej?cego budynku szpitala, budow? stacji transformatorowej, parkingu, budow? drÛg wewn?trznych, chodnikÛw wraz z odwodnieniem i o?wietleniem, budow? infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN oraz rozbiÛrk? budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek wraz z uzyskaniem pozwolenia na u?ytkowanie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zosta? opisany w za??czniku nr 8 do SWZ pod nazw? Dokumentacja Techniczna.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 43 068 839.58 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: STRABAG Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5210421928 Ville: PrÛszkÛw Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Rezygnacja z maty bentonitowej pod p?yt? fundamentow? - izolacja rozwi?zana w formie konstrukcji p?yty Optymalizacja stropÛw z p?yt prefabrykowanych oraz pozosta?ych elementÛw konstrukcji ?elbetowej i stalowej murowej, odci??enie z wylewki betonowej zwi?kszenie przestrzeni serwisowej w przestrzeni nadsufitowej zamiana ?cian ?elbetowych obwodowych parteru na ?ciany murowane (poprawienienie warunkÛw termoizolacyjnych) rezygnacja z ?cianki berlinki w osiach A/1-6, A-O/1, O/1-5 - zastosowano rozwi?zania zamienne dla prowadzenia prac. Drzwi w okleiny CPL 0,2 - zgodnie z propozycj? Generalnego Wykonawcy, przylgowe z o?cie?nyc? metalow? regulowan? w wybranym przez projektanta RAL, bez Zamiana sufitÛw kasetonowych z fazowan? kraw?dzi? na sufity z widoczn? podskonstrukcji (pozostaj? w
   0. 134 /
   0. 130) Zamiana sufitÛw kasetonowych z ukryt? podkonstrukcj? na sufity z widoczn? podkonstrukcj? - U?atwiona i ta?sza eksploatacja obiektu. Zmiana Styropian EPS 150 0,040 w posadzkach na EPS 100 036 (w komunikacji) oraz anhydryt na Jastrych cementowy o wi?kszej grubo?ci Zamiana kana?Ûw wentylacyjnych klasy szczelno?ci z D na C i C na B Zamiana wody lodowej na freon zamiana nawierchni chodnikowych z p?yt betonowych na kostk? (p?yty mniejszei w trzech odcieniach szaro?ci wraz z dostaowowaniem odwodnienia liniowego na wpusty zewn?trznej kanalizacji deszczowej Zmiana elewacji wentylowanej Na BSO EPS (Hol Wej?ciowy w wykonaniu elewacji Wentylowanej) Wykonanie podno?nikÛw zamiast pochylni NPS (z uwagi na kolizj? z kablami elektroenergetycznymi) Przek?adka niezinwentaryzowanych kabli nN Uzupe?nienia instalacji podposadzkowych w obr?bie posadowienia budynku
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Kontraktu, po przyst?pieniu do wykonywania wykopÛw, wykryto wyst?pienie odmiennych warunkÛw wodnych wobec wynikaj?cych z rezultatÛw bada? gruntowych przeprowadzonych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej (wykonanych zarÛwno przed jak i po sporz?dzeniu dokumentacji projektowej). Zidentyfikowany stan warunkÛw wodnych na terenie realizacji robÛt obj?tych Kontraktem, w celu zapewnienia trwa?o?ci realizacji Zadania Inwestycyjnego, bezpiecze?stwa u?ytkowania budowanego obiektu wymaga zastosowania rozwi?za? zamiennych w zakresie dotycz?cym konstrukcji budynku wobec warunkÛw ustalonych Kontraktem. Wprowadzenie zmian w konstrukcji obiektu jest niezb?dne dla zwi?kszenia sztywno?ci konstrukcji w zakresie posadowienia. Opracowane rozwi?zania zamienne s? optymalne dla usztywnia konstrukcji, polepszaj? niektÛre parametry obiektu, co przysporzy tak?e Zamawiaj?cemu korzy?ci u?ytkowych w okresie eksploatacji obiektu z uwagi na zwi?kszon? trwa?o?? i mniejsz? awaryjno??.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 40 445 316.98 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 43 068 839.58 PLN BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIA?U RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment