Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radoszyce:Services sylvicoles

2023/S 18-048720  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Radoszyce: Services sylvicoles 2023/S 018-048720 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Radoszyce Adresse postale: Piotrkowska 29 Ville: Radoszyce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-230 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Wo?niak Courriel: radoszyce@radom.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 413731595 Fax: +48 413731545 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.radoszyce.radom.lasy.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Radoszyce w roku 2022 - II post?powanie". Num╚ro de r╚f╚rence: NZ.270.2.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 2 - Podstawowe us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwach Krzy?█wki i Zalesie oraz w Szk█?ce Le?nej ĐCzaplaţ.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Radoszyce ˝ le?nictwa: Krzy?█wki, Zalesie oraz Szk█?ka Le?na "Czapla" (z zastrze?eniem realizacji prac z zakresu nasiennictwa le?nego). Zgodnie z SWZ.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Pakiet 02 ˝ Podstawowe us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwach Krzy?█wki i Zalesie oraz w Szk█?ce Le?nej ĐCzaplaţ obejmuj?ce prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpo?arowej, u?ytkowania ubocznego oraz ca?okszta?t prac zwi?zanych z obs?ug? szk█?ki le?nej ĐCzaplaţ oraz prac zwi?zanych ze zbiorem i przygotowaniem do siewu nasion drzew i krzew█w le?nych. Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, u?ytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu oraz gospodarki szk█?karskiej i nasiennictwa le?nego do wykonania na terenie Nadle?nictwa Radoszyce w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, u?ytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu oraz gospodarki szk█?karskiej i nasiennictwa le?nego wynikaj?ce z Za??cznika nr
   3. 2 do SWZ. Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??cznikach nr
   4. 2.1,
   4. 2.2 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr
   4. 2.1,
   4. 2.2 do SWZ. Wykonawca us?ug zobowi?zany b?dzie (w przypadku niedysponowania w?asnym potencja?em) wydzier?awi? od Zamawiaj?cego na czas prowadzenia prac w Szk█?ce Le?nej ĐCzaplaţ sk?adniki maj?tkowe niezb?dne do wykonania Przedmiotu Umowy (Pakiet 02). Przekazanie sk?adnik█w maj?tkowych nast?pi na podstawie Protoko?u Zdawczego. Wykonawca zobowi?zany jest do ponoszenia koszt█w bie??cego utrzymania, napraw i remont█w sk?adnik█w maj?tkowych przej?tych od Zamawiaj?cego. Wykonawca zobowi?zany jest wkalkulowa? w cenie oferty wydzier?awienie sprz?tu.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 21/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 028-072178
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz??? 2 - Podstawowe us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwach Krzy?█wki i Zalesie oraz w Szk█?ce Le?nej ĐCzaplaţ.
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
21/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ryszard Wojciechowicz Zak?ad Us?ugowo Transportowy Num╚ro national d'identification: 658-141-72-35 Adresse postale: 21A Ville: Podlesie Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-230 Radoszyce Pays: Pologne Courriel: huberto_tu@wp.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Hubert Wojciechowicz HUBI Num╚ro national d'identification: 658-194-83-69 Adresse postale: 9 Ville: Podlesie Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-230 Radoszyce Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 1 736 019.62 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W sekcji V.1.formularza zaznaczono opcj? pierwsz?, tj. Đnie otrzymano ofert lub wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zosta?y odrzuconeţ ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci technicznych wype?nienia formularza w inny spos█b. Poni?ej Zamawiaj?cy przekazuje informacje o nieudzieleniu zam█wienia w przedmiotowym post?powaniu dla Pakietu 03. Zamawiaj?cy w dniu 11.01.2022 roku uniewa?ni? post?powanie pn. ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Radoszyce w roku 2022 - II post?powanieţ, znak: NZ.270.2.2021 dla Pakietu 03. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z tre?ci? art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p█?n. zm.), Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli wszystkie z?o?one wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo oferty podlega?y odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiaj?cy dla Pakietu 03 okre?li? wysoko?? wadium na poziomie 33 000,00 z?. Data ksi?gowania powy?szej kwoty wadium w przedmiotowej sprawie wynikaj?ca z potwierdzenia realizacji przelewu (potwierdzenie z bankowo?ci elektronicznej) wskazuje na dat? 20.12.2021 roku. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy zwr█ci? si? do banku BNP Paribas Bank Polska Sp█?ka Akcyjna o pisemn? informacj? dotycz?c? ksi?gowania przedmiotowej kwoty wadium. Z informacji jakie uzyska? Zamawiaj?cy wynika, i? dnia 20.12.2021 roku o godzinie 10:41 na rachunku Nadle?nictwa Radoszyce wskazanym powy?ej zosta?a zaksi?gowana p?atno?? w kwocie 33 000,00 z?. Zleceniodawc? przelewu jest P. Jacek Nowak ĐZULţ Zak?ad Us?ug Le?nych Hucisko 30, 26-242 Ruda Maleniecka. Reasumuj?c, wadium nie zosta?o wniesione. Oferta, kt█ra nie jest zabezpieczona wadium podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP. Wniesienie wadium jest bowiem czynno?ci? faktyczn?, a nie prawn? i oznacza, ?e wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert czynno?? ta powinna by? ju? dokonana. Tym samym do skutecznego wniesienia wadium w pieni?dzu wyst?puje konieczno?? uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego nale?n? kwot? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Samo zadysponowanie okre?lonej kwoty pieni??nej w postaci zlecenia przelewu kwoty wadium na rachunek Zamawiaj?cego tego wymogu nie spe?nia. Zatem, wykonanie przez Wykonawc? dyspozycji dokonania polecenia przelewu nie mo?e by? uto?samiane z wp?aceniem przelewem na rachunek bankowy kwoty wadium. Wydanie polecenia przelewu powoduje podj?cie ze strony banku okre?lonych czynno?ci maj?cych na celu realizacj? wydanej dyspozycji na warunkach okre?lonych w umowie rachunku bankowego. Sama dyspozycja nie jest zatem r█wnoznaczna z dokonaniem wykonaniem wp?aty. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy postanowi? jak na wst?pie, bowiem wszystkie z?o?one oferty na Pakiet 03 podlega?y odrzuceniu. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia, o kt█rych mowa b?d? polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa obj?te b?d? prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, zadrzewie?, u?ytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu oraz gospodarki szk█?karskiej i nasiennictwa le?nego obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w Za??cznikach nr
   3. 1-3.4 do SWZ, kt█re wynikaj? z plan█w urz?dzenia lasu obowi?zuj?cych na obszarze administracyjnym Nadle?nictwa Radoszyce b?d? kt█re w zwi?zku z zagwarantowaniem prawid?owej gospodarki le?nej sta?y si? konieczne do wykonania w nast?pstwie lub w zwi?zku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. .
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/01/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Radoszyce ˝ le?nictwa: Krzy?█wki, Zalesie oraz Szk█?ka Le?na "Czapla" (z zastrze?eniem realizacji prac z zakresu nasiennictwa le?nego). Zgodnie z SWZ.
VII.1.4) Description des prestations:
Pakiet 02 ˝ Podstawowe us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwach Krzy?█wki i Zalesie oraz w Szk█?ce Le?nej ĐCzaplaţ obejmuj?ce prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpo?arowej, u?ytkowania ubocznego oraz ca?okszta?t prac zwi?zanych z obs?ug? szk█?ki le?nej ĐCzaplaţ oraz prac zwi?zanych ze zbiorem i przygotowaniem do siewu nasion drzew i krzew█w le?nych. Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, u?ytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu oraz gospodarki szk█?karskiej i nasiennictwa le?nego do wykonania na terenie Nadle?nictwa Radoszyce w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, u?ytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu oraz gospodarki szk█?karskiej i nasiennictwa le?nego wynikaj?ce z Za??cznika nr
   3. 2 do SWZ. Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??cznikach nr
   4. 2.1,
   4. 2.2 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr
   4. 2.1,
   4. 2.2 do SWZ. Wykonawca us?ug zobowi?zany b?dzie (w przypadku niedysponowania w?asnym potencja?em) wydzier?awi? od Zamawiaj?cego na czas prowadzenia prac w Szk█?ce Le?nej ĐCzaplaţ sk?adniki maj?tkowe niezb?dne do wykonania Przedmiotu Umowy (Pakiet 02). Przekazanie sk?adnik█w maj?tkowych nast?pi na podstawie Protoko?u Zdawczego. Wykonawca zobowi?zany jest do ponoszenia koszt█w bie??cego utrzymania, napraw i remont█w sk?adnik█w maj?tkowych przej?tych od Zamawiaj?cego. Wykonawca zobowi?zany jest wkalkulowa? w cenie oferty wydzier?awienie sprz?tu.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 21/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 1 797 943.04 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ryszard Wojciechowicz Zak?ad Us?ugowo Transportowy Num╚ro national d'identification: 658-141-72-35 Adresse postale: 21A Ville: Podlesie Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-230 Radoszyce Pays: Pologne Courriel: huberto_tu@wp.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Hubert Wojciechowicz HUBI Num╚ro national d'identification: 658-194-83-69 Adresse postale: 9 Ville: Podlesie Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-230 Radoszyce Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zmiana umowy nr NZ.271.3.2022 z dnia 21.01.2022 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p█?n. zm. ˝ ĐPZPţ) - aneks nr 4 z dnia 25.10.2022 roku. Modyfikacja nast?puje na podstawie wniosku Wykonawcy - w dniu 17.10.2022 r. Wykonawca wyst?pi? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o zmian? Umowy powo?uj?c si? na stosowne okoliczno?ci. Przedmiotowe zmiany dotycz? rekompensat w zakresie wzrostu cen paliw p?ynnych jakie Zamawiaj?cy b?dzie p?aci? Wykonawcy w stosunku do okre?lonych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy. Rekompensaty b?d? p?atne w odniesieniu do nast?puj?cych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy: 1) Grupa 1: (CWD-D); 2) Grupa 2: (PODWOZ-D1), (PODWOZ-D2), (PODWOZ-D3), 3) Grupa 5: (WYK SZL); 4) Grupa 6: (ROZDR-PP); 5) Grupa 8: (WYK-FREZ); 6) Grupa 9: (WYK-FRECZ); 7) Grupa 10: (SPUL-C), (SPUL-SC), (BRON-SC), (ORKA-SC), (WYOR-CK), (WYOR-CS), (W?"K-SC), (WA?-SC), (WYC-SC); 8) Grupa 11: (KOSZ-CHN), (CW-W), (CP-W). Pe?ne nazwy powy?szych czynno?ci zawiera aneks nr 4 z dnia 25.10.2022 roku - ▀ 1 ust. 2 i dalsze. Rekompensaty b?d? p?atne w stosunku do Czynno?ci Rekompensowanych zleconych r█wnie? w ramach Opcji. Dana Rekompensata w wysoko?ci obowi?zuj?cej w danym okresie, b?dzie doliczana do cen jednostkowych netto czynno?ci, o kt█rych mowa powy?ej wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Rekompensata nie b?dzie doliczana dla czynno?ci z wykonaniem kt█rych Wykonawca pozostaje w zw?oce. ??czna warto?? Rekompensat wyp?aconych na podstawie Aneksu nie przekroczy kwoty, o kt█rej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Przedmiotowe zmiany odpowiadaj? przes?ance zmiany umowy w sprawie zam█wienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Opis okoliczno?ci, ze wzgl?du na kt█re modyfikacja jest konieczna, oraz wyja?nienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczno?ci (dotyczy sekcji VII.2.2): I) w trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain?, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) nast?pi? w wymiarze, kt█rego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie m█g? przewidzie?; (III) agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrain? jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, kt█rego Zamawiaj?cy nie m█g? przewidzie? dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?; (IV) wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, kt█re nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w kt█rych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji; (V) wyp?ata rekompensaty, o kt█rej mowa w pkt (IV) powy?ej nie powoduje zmiany og█lnego charakteru Umowy; (VI) rekompensata, o kt█rej mowa w pkt (IV) nie przekroczy warto?ci, o kt█rej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; (VII) okoliczno?ci opisane w pkt (I) ˝ (VI) odpowiadaj? przes?ance zmiany umowy w sprawie zam█wienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; (VIII) Wykonawca w dniu 17.10.2022 r. wyst?pi? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o zmian? Umowy z powo?aniem si? na okoliczno?ci opisane w pkt (I) ˝ (IV) powy?ej.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Przedmiotowe zmiany odpowiadaj? przes?ance zmiany umowy w sprawie zam█wienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci technicznych (ma?a ilo?? znak█w) "opis okoliczno?ci, ze wzgl?du na kt█re modyfikacja jest konieczna, oraz wyja?nienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczno?ci" przedstawiono w sekcji VII.2.1) powy?ej.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 1 782 103.44 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 1 797 943.04 PLN ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Radoszyce w roku 2022 - II post?powanie". 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forŕt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement