Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 21/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radzy Podlaski: Équipements médicaux

2020/S 69-164124  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Radzy Podlaski: Équipements médicaux

2020/S 069-164124

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 054-127830)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Adresse postale: ul. Wisznicka 111
Ville: Radzy Podlaski
Code NUTS: PL814
Code postal: 21-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sekcja Zamówie Publicznych Wojciech Kowalczyk
Courriel: przetargi@spzozrp.pl
Téléphone: +48 834132387
Fax: +48 834132387 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spzozrp.pl

www.spzozrp.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa sprz?tu medycznego na rzecz Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Numéro de référence: 4/2020/PN

II.1.2)
Code CPV principal
33100000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest sprzeda i dostawa sprz?tu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.
   2.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych. Procedura zawiera 1 zadanie. Zadanie nr 1 - Dostawa sprz?tu medycznego do Centralnej Sterylizatorni.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 054-127830

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 70 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Lire:

Okres w dniach: 100 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numéro de section: III.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki realizacji umowy:

Au lieu de:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi za??cznik nr
   4. 1-4.2 do SIWZ.

Lire:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi za??cznik nr
   4. 1-4.2 po zmianie do SIWZ.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 11:15

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 11:45

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 11:45

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Punkty SIWZ i Og?oszenia o zamówieniu z tre?ci "za?. 3 i za?. 4 do SIWZ" otrzymuj obowi?zuj?ce brzmienie "za?. 3 po zmianie do SIWZ i za?. 4 po zmianach do SIWZ". Zamawiaj?cy umie?ci na stronie internetowej za?. 3 i za?. 4 po zmianach.

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33191000 - Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène