Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radzy Podlaski: Services de traitement et d'╚limination des ordures m╚nag╦res et des d╚chets non dangereux

2020/S 147-361726  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Radzy Podlaski: Services de traitement et d'╚limination des ordures m╚nag╦res et des d╚chets non dangereux 2020/S 147-361726 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Zagospodarowania Odpad█w Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Adresse postale: Bia?a 185 B Ville: Radzy Podlaski Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 21-300 Pays: Pologne Courriel: biuro@zzok-adamki.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://zzok-adamki.ezamawiajacy.pl https://zzok-adamki.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: komunalna sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: obr█bka i usuwanie odpad█w innych ni niebezpieczne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 pochodz?cych z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Num╚ro de r╚f╚rence: 1/ZP/2020
II.1.2) Code CPV principal 90513000 Services de traitement et d'╚limination des ordures m╚nag╦res et des d╚chets non dangereux
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 ˝ inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obr█bki odpad█w inne ni wymienione w 19 12 11, w podziale na 2 cz??ci: 1) cz?? I: odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 powsta?ych ze zmieszanych odpad█w komunalnych, 2) cz?? II: odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 powsta?ych z odpad█w wielkogabarytowych. Odpady stanowi?ce przedmiot niniejszego zam█wienia pochodzi b?d z Zak?adu Zagospodarowania Odpad█w Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. (Instalacja Bia?a 185 B, 21-300 Radzy Podlaski, POLSKA). W 7-miesi?cznym okresie obowi?zywania umowy, Zamawiaj?cy przewiduje odbi█r odpad█w w ilo?ci: 1) w zakresie cz??ci I zam█wienia: 3 500 Mg, 2) w zakresie cz??ci II zam█wienia: 700 Mg.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w za??czniku nr 6 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 394 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 powsta?ych ze zmieszanych odpad█w komunalnych
Lot n : I
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513000 Services de traitement et d'╚limination des ordures m╚nag╦res et des d╚chets non dangereux 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: teren Zak?adu Zagospodarowania Odpad█w Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego, Instalacja Bia?a 185b (21-300 Radzy Podlaski), gmina Radzy Podlaski, powiat radzy?ski, wojew█dztwo lubelskie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 ˝ inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obr█bki odpad█w inne ni wymienione w 19 12 11 powsta?ych w Zak?adzie Zagospodarowania Odpad█w Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ˝ instalacja w miejscowo?ci Bia?a 185b, 21-300 Radzy Podlaski, POLSKA, w ilo?ci 3 500 Mg w 7-miesi?cznym okresie trwania umowy. Odpady te powstaj w wyniku sortowania frakcji nadsitowej (powy?ej 80 mm) wydzielonej ze zmieszanych odpad█w komunalnych (odpad█w o kodach 20 03 01 i 20 01 99) na linii sortowniczej po wysortowaniu frakcji materia?owych nadaj?cych si do recyklingu i ponownego u?ycia tj. metalu, szk?a, papieru, tworzyw sztucznych i opakowa wielomateria?owych. Odpady s poddawane separacji magnetycznej, nie s poddawane separacji pneumatycznej. Przewidywany poziom wtr?ce w odpadach oznaczonych kodem 19 12 12 wynosi: ˇ metal ˝ maks. 1 % (s to drobne elementy metali nie?elaznych), ˇ szk?o ˝ maks. 1 % (ma?e od?amki szk?a, kt█re z r█?nych wzgl?d█w nie zostaj odsiane na sicie b?bnowym). Odpady s zbelowane przez Zamawiaj?cego na prasie beluj?cej w postaci kostek wi?zanych drutem stalowym. Odpady b?d przekazywane Wykonawcy loco instalacja Zamawiaj?cego i ?adowane na ?rodki transportu Wykonawcy na koszt Zamawiaj?cego i wa?one na wadze Zamawiaj?cego. ?redni czas za?adunku jednego samochodu wynosi 30 min, natomiast waga jednego ?adunku odpad█w wynosi ok 20 Mg. Odbi█r odpad█w przez Wykonawc nast?powa b?dzie w dni robocze w godz.
   7. 00˝20.00 Wykonawca mo?e dokona ogl?dzin odpad█w na terenie Instalacji Zamawiaj?cego w dni robocze w godzinach od
   7. 00 do 15.00.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000,00 PLN (s?ownie PLN: dwa tysi?ce), w formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 Pzp oraz rozdz. VIII SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury okre?lonej w art. 24aa ust. 1 Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
   7.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   8.  Zamawiaj?cy nie zamierza udzieli zaliczek na poczet wykonania zam█wienia.
   9.  Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zam█wienia. 10. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc i podwykonawc na podstawie umowy o prac (w rozumieniu przepis█w Kodeksu pracy), os█b wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z p█?n. zm.): prace fizyczne przy wykonywaniu czynno?ci przetwarzania odpad█w. Uwaga: Szczeg█?owe okre?lenie sposobu dokumentowania zatrudnienia os█b, o kt█rych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnie Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez Wykonawc tego wymagania, a tak?e zwi?zanych z niespe?nieniem tych wymaga sankcji i rodzaju czynno?ci niezb?dnych do realizacji zam█wienia, kt█rych dotycz wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub podwykonawc os█b wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zam█wienia, zawarte jest we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 powsta?ych z odpad█w wielkogabarytowych
Lot n : II
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513000 Services de traitement et d'╚limination des ordures m╚nag╦res et des d╚chets non dangereux 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: teren Zak?adu Zagospodarowania Odpad█w Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego, Instalacja Bia?a 185b (21-300 Radzy Podlaski), gmina Radzy Podlaski, powiat radzy?ski, wojew█dztwo lubelskie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 ˝ inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obr█bki odpad█w inne ni wymienione w 19 12 11 powsta?ych w Zak?adzie Zagospodarowania Odpad█w Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ˝ instalacja w miejscowo?ci Bia?a 185b, 21-300 Radzy Podlaski w ilo?ci 700 Mg w 7-miesi?cznym okresie trwania umowy. Odpady te powstaj w wyniku mechanicznego rozdrobnienia odpad█w wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07. Odpady nie zawieraj element█w metalowych. Odpady przekazywane b?d Wykonawcy luzem. Odpady b?d przekazywane Wykonawcy loco instalacja Zamawiaj?cego i ?adowane na ?rodki transportu Wykonawcy na koszt Zamawiaj?cego i wa?one na wadze Zamawiaj?cego. ?redni czas za?adunku jednego samochodu wynosi 30 min, natomiast waga jednego ?adunku odpad█w wynosi ok 20 Mg. Odbi█r odpad█w przez Wykonawc nast?powa b?dzie w dni robocze w godz.
   7. 00˝20.00 Wykonawca mo?e dokona ogl?dzin odpad█w na terenie Instalacji Zamawiaj?cego w dni robocze w godzinach od
   7. 00 do 15.00.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000,00 PLN (s?ownie PLN: dwa tysi?ce), w formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 Pzp oraz rozdz. VIII SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury okre?lonej w art. 24aa ust. 1 Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
   7.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   8.  Zamawiaj?cy nie zamierza udzieli zaliczek na poczet wykonania zam█wienia.
   9.  Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zam█wienia. 10. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc i podwykonawc na podstawie umowy o prac (w rozumieniu przepis█w Kodeksu pracy), os█b wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z p█?n. zm.): prace fizyczne przy wykonywaniu czynno?ci przetwarzania odpad█w. Uwaga: Szczeg█?owe okre?lenie sposobu dokumentowania zatrudnienia os█b, o kt█rych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnie Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez Wykonawc tego wymagania, a tak?e zwi?zanych z niespe?nieniem tych wymaga sankcji i rodzaju czynno?ci niezb?dnych do realizacji zam█wienia, kt█rych dotycz wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub podwykonawc os█b wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zam█wienia, zawarte jest we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SIWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 068-161742
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1/ZP/2020
Lot n : I Intitul╚:
Cz?? I: odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 powsta?ych ze zmieszanych odpad█w komunalnych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemys?aw Olejnik Adresse postale: W?biewo 26 Ville: Kamieniec Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 64-061 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 1 925 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1/ZP/2020
Lot n : II Intitul╚:
Cz?? II: odbi█r i przetwarzanie odpad█w o kodzie 19 12 12 powsta?ych z odpad█w wielkogabarytowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
03/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemys?aw Olejnik Adresse postale: W?biewo 26 Ville: Kamieniec Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 64-061 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 469 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 Pzp i nast?pnych.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, s?: 1) odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej, 2) skarga do s?du.
   3.  Odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli informacje te zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli informacje zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du s uregulowane w art. 198a ˝ 198g Pzp. 10. Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce przys?uguj?cych Wykonawcy ?rodk█w ochrony prawnej zawiera dzia VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513000 - Services de traitement et d'Úlimination des ordures mÚnagŔres et des dÚchets non dangereux