Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radzymin: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2021/S 178-464416  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Radzymin: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2021/S 178-464416

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 174-454169)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Radzymin
NumÈro national d'identification: 912
Adresse postale: Pl. T. Ko?ciuszki 2, 05-250 Radzymin
Ville: Radzymin
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Code postal: 05-250
Pays: Pologne
Courriel: zp@radzymin.pl
TÈlÈphone: +48 226676767
Fax: +48 226676899
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http:///www.radzymin.pl
Adresse du profil díacheteur: http:///bip.radzymin.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Radzymin, z punktu selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych oraz wskazanych nieruchomo?ciach

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.1.16.2021

II.1.2)
Code CPV principal
90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamÛwienia odpadÛw komunalnych w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia ilo?ci odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania. Czynno?ci odbioru i przetwarzania musz by realizowane w sposÛb zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 t.j.) zapisami WojewÛdzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla wojewÛdztwa mazowieckiego, Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Radzymin oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 174-454169

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielania zamÛwie?, polegaj?cych na powtÛrzeniu podobnych us?ug, jak te opisane w niniejszym SWZ (tj. us?ugi tego samego rodzaju, co us?ugi stanowi?ce przedmiot zamÛwienia). 1) ZamÛwienie podobne mo?e by udzielone na ca?y zakres obejmuj?cy przedmiot zamÛwienia. 2) ZamÛwienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e: a) Zamawiaj?cy b?dzie posiada niezb?dne ?rodki finansowe; b) dotychczasowy wykonawca realizowa us?ugi w terminie i z najwy?sz staranno?ci?; c) dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamÛwienia ni podstawowego; 3) strony w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania zamÛwienia.

 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement