Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Réactifs de groupage sanguin: Dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badaoe immunohematologicznych

2024/S 2024-070156  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70156-2024 - Résultats
Pologne – Réactifs de groupage sanguin – Dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badan immunohematologicznych
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badan immunohematologicznych
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badan immunohematologicznych. Pakiet Nr 1 Dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badan immunohematologicznych Pakiet Nr 2 Dostawa odczynników monoklonalnych – konfekcjonowanych do diagnostyki serologicznej krwinki czerwonej w tescie bezposredniej aglutynacji Pakiet Nr 3 Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej ukladów czerwonokrwinkowych w tescie antyglobulinowym – odczynniki konfekcjonowane Pakiet Nr 4 Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej ukladów czerwonokrwinkowych (zakres I) Pakiet Nr 5 Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej ukladów czerwonokrwinkowych (zakres II). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiajacy przewiduje zamówienie podstawowe oraz z tytulu prawa opcji. W zakresie niniejszego postepowania Zamawiajacy przewiduje zamówienie z tytulu art. art. 30 ust. 4 ustawy pzp. Szczególowe okreslenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Zalacznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiace integralna czesc niniejszej SWZ.
Identifiant de la procédure: c03e9f54-4cc9-4e63-bc78-8e5c87cfefc3
Identifiant interne: 22/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: nie dotyczy
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696100 Réactifs de groupage sanguin
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Marcelinska 44  
Ville: Poznan
Code postal: 60-354
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Pakiet Nr 1 Dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badan immunohematologicznych
Description: Pakiet Nr 1 Dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badan immunohematologicznych
Identifiant interne: Pakiet Nr 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696100 Réactifs de groupage sanguin
Options:
Description des options: Zamówienie z tytulu prawa opcji w okresie 12 miesiecy od zakonczenia zamówienia podstawowego na zakres okreslony w Formularzu Nr 1
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Marcelinska 44  
Ville: Poznan
Code postal: 60-354
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena

Critère:
Type: Qualité
Description: Jakosc
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp. Odwolanie wnosi sie w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
   1.  10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej,
   2.  15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Pakiet Nr 2 Dostawa odczynników monoklonalnych – konfekcjonowanych do diagnostyki serologicznej krwinki czerwonej w tescie bezposredniej aglutynacji
Description: Pakiet Nr 2 Dostawa odczynników monoklonalnych – konfekcjonowanych do diagnostyki serologicznej krwinki czerwonej w tescie bezposredniej aglutynacji
Identifiant interne: Pakiet Nr 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696100 Réactifs de groupage sanguin
Options:
Description des options: Zamówienie z tytulu prawa opcji w okresie 12 miesiecy od zakonczenia zamówienia podstawowego na zakres okreslony w Formularzu Nr 1
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Marcelinska 44  
Ville: Poznan
Code postal: 60-354
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena

Critère:
Type: Qualité
Description: Jakosc
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp. Odwolanie wnosi sie w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
   1.  10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej,
   2.  15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Pakiet Nr 3 Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej ukladów czerwonokrwinkowych w tescie antyglobulinowym – odczynniki konfekcjonowane
Description: Pakiet Nr 3 Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej ukladów czerwonokrwinkowych w tescie antyglobulinowym – odczynniki konfekcjonowane
Identifiant interne: Pakiet Nr 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696100 Réactifs de groupage sanguin
Options:
Description des options: Zamówienie z tytulu prawa opcji w okresie 12 miesiecy od zakonczenia zamówienia podstawowego na zakres okreslony w Formularzu Nr 1
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Marcelinska 44  
Ville: Poznan
Code postal: 60-354
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena

Critère:
Type: Qualité
Description: Jakosc
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp. Odwolanie wnosi sie w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
   1.  10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej,
   2.  15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Pakiet Nr 4 Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej ukladów czerwonokrwinkowych (zakres I)
Description: Pakiet Nr 4 Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej ukladów czerwonokrwinkowych (zakres I)
Identifiant interne: Pakiet Nr 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696100 Réactifs de groupage sanguin
Options:
Description des options: Zamówienie z tytulu prawa opcji w okresie 12 miesiecy od zakonczenia zamówienia podstawowego na zakres okreslony w Formularzu Nr 1
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Marcelinska 44  
Ville: Poznan
Code postal: 60-354
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena

Critère:
Type: Qualité
Description: Jakosc
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp. Odwolanie wnosi sie w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
   1.  10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej,
   2.  15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Pakiet Nr 5 Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej ukladów czerwonokrwinkowych (zakres II)
Description: Pakiet Nr 5 Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej ukladów czerwonokrwinkowych (zakres II)
Identifiant interne: Pakiet Nr 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696100 Réactifs de groupage sanguin
Options:
Description des options: Zamówienie z tytulu prawa opcji w okresie 12 miesiecy od zakonczenia zamówienia podstawowego na zakres okreslony w Formularzu Nr 1
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Marcelinska 44  
Ville: Poznan
Code postal: 60-354
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Umowe na okres 24 miesiecy (z mozliwoscia przedluzenia o 12 miesiecy w ramach prawa opcji) zawarto w dniu 31.01.2024 r. z Firma Farmator Sp. z o.o. na kwote 8100 zl brutto.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena

Critère:
Type: Qualité
Description: Jakosc
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp. Odwolanie wnosi sie w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
   1.  10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej,
   2.  15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 7 500,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse7 500,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée7 500,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Numéro d’enregistrement: 7791003888
Adresse postale: Marcelinska 44  
Ville: Poznan
Code postal: 60-354
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
Point de contact: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Adresse électronique: sekretariat@rckik.poznan.pl
Téléphone: 61 886 33 32
Adresse internet: https://www.rckik.poznan.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://rckikpoznan.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Farmator Sp z o.o.
Numéro d’enregistrement: 8792544115
Ville: Torun
Code postal: 87-100
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zamowienia@farmator.eu
Téléphone: +48 566588866
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c612e53c-de64-47e7-ac00-cb9aa21aa798 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 08:01:41 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70156-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33696100 - Réactifs de groupage sanguin