Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Réactifs de laboratoire '?? DOSTARCZANIE ODCZYNNIK'?W I MATERIAÁ'?W ZUûYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM APARAT'?W DO BADA'? IMMUNOCHEMICZNYCH

2024/S 2024-129840  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129840-2024 - Résultats
Pologne – Réactifs de laboratoire – DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW I MATERIALÓW ZUZYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM APARATÓW DO BADAN IMMUNOCHEMICZNYCH
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW I MATERIALÓW ZUZYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM APARATÓW DO BADAN IMMUNOCHEMICZNYCH
Description: A. Dostarczanie odczynników i materialów zuzywalnych:
   1.  Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie odczynników i materialów zuzywalnych, do siedziby Zamawiajacego (Kraków, os. Zlotej Jesieni 1) zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zalaczniku nr 1A do nin. Specyfikacji.
   2.  Termin waznosci / okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie moze byc krótszy niz 4 miesiace od daty dostarczenia.
   3.  Oferty nie posiadajace pelnego zakresu przedmiotu zamówienia zostana odrzucone.
   4.  Pozostale warunki zamówienia okresla projekt umowy, stanowiacy zalacznik nr 3A do SWZ. B. Usluga najmu analizatora glównego i analizatora BACK-UP dyzurnego
   1.  Przedmiotem zamówienia jest najem analizatora glównego i analizatora BACK-UP dyzurnego do siedziby Zamawiajacego (Kraków, os. Zlotej Jesieni 1) zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zalaczniku nr 1B do nin. Specyfikacji.
   2.  Parametry graniczne dotyczace aparatu zostaly opisane w zalaczniku nr 1B do niniejszej specyfikacji.
   3.  Warunki dodatkowe dotyczace przedmiotu zamówienia: a) okres gwarancji analizatora glównego oraz analizatora dyzurnego Back-up nie moze byc krótszy niz czas trwania umowy najmu, tj. 36 miesiecy. Okres gwarancji uwzglednial bedzie: ? koszty naprawy, ? wymiany podzespolów, ? okresowe przeglady serwisowe, ? wszystkie ewentualne czesci i akcesoria nie uwzglednione w formularzu oferty. b) wymagania dotyczace serwisu analizatora glównego oraz analizatora dyzurnego Back-up: ? czas reakcji serwisu na zgloszenie o awarii: 24 h liczone w dni robocze od daty i godziny telefonicznego lub pisemnego (mail lub fax) zgloszenia przez Zamawiajacego ? telefoniczny kontakt z Zamawiajacym ? w przypadku stwierdzenia awarii analizatora glównego lub analizatora dyzurnego Back-up, której nie mozna usunac w ciagu 48 h liczonych w dni robocze od daty i godziny telefonicznego lub pisemnego (mail lub fax) zgloszenia przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany bedzie pokryc koszty wykonywania badan przez podwykonawce na analizatorze o takich samych parametrach, jak te okreslone w zalaczniku nr 1B do SWZ, a takze zobowiazuje sie pokryc koszty transportu tych badan. ? W przypadku trzykrotnej, nieskutecznej naprawy analizatora glównego lub analizatora dyzurnego Back-up, Wykonawca zobowiazuje sie do wymiany analizatora na nowy o takich samych parametrach jak te okreslone w zalaczniku nr 1B do SWZ. c) koszty ewentualnych, serwisowych konserwacji analizatora glównego oraz analizatora dyzurnego Back-up z uwzglednieniem materialów zuzywalnych pokrywa Wykonawca, d) Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajacego w jego siedzibie (os. Zlotej Jesieni 1, Kraków), niezwlocznie po dostarczeniu i zainstalowaniu analizatora glównego oraz analizatora dyzurnego Back-up. Termin szkolenia zostanie uzgodniony telefonicznie z Kierownikiem Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiajacego, jednak nie pózniej niz w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Dokladna ilosc osób wraz z ich danymi potrzebnymi do wystawienia imiennych certyfikatów, zostanie dostarczona Wykonawcy na pismie z umowa. Szkolenie zakonczone bedzie wydaniem imiennych certyfikatów, potwierdzajacych udzial pracowników w tym szkoleniu i zawierajacych jego zakres. e) W razie potrzeb Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia w okresie obowiazywania umowy, na pisemny wniosek Zamawiajacego. f) Wykonawca zobowiazany bedzie zlozyc liste obecnosci z przeprowadzonego szkolenia, o którym mowa w lit. d oraz lit. e, z podpisami przeszkolonych uzytkowników, stwierdzajacych ich faktyczna obecnosc, na Dziennik Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia szkolenia. g) koszty niedoszacowania oferty w zakresie wszystkich oferowanych odczynników, kontroli, kalibracji i materialów zuzywalnych ponosi Wykonawca. h) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne przez caly okres obowiazywania umowy. i) Wykonawca zobowiazany bedzie do pokrycia kosztów podlaczenia aparatu do automatycznego systemu informatycznego - program Centrum firmy Marcel. j) W zakresie analizatora glównego Wykonawca zobowiazany bedzie do pokrycia kosztów kontroli jakosci Labquolity dla badan wirusologicznych, markerów nowotworowych, hormonów tarczycy, hormonów plciowych, prokalcytoniny i troponiny, B12, Vit D, ferrytyny, kwasu foliowego, bialka PAPPA, Interleukiny-6, wolnej podjednostki BhCG w zaleznosci od parametrów 2-4 razy w roku.
   4.  Pozostale warunki zamówienia okresla projekt umowy, stanowiacy zalacznik nr 3B do SWZ.
Identifiant de la procédure: 6ee5f40c-7758-4c70-83d2-3eb7e15333cd
Identifiant interne: 290/ZP/2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: os. Zlotej Jesieni 1  
Ville: Kraków
Code postal: 31-826
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW I MATERIALÓW ZUZYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM APARATÓW DO BADAN IMMUNOCHEMICZNYCH
Description: A. Dostarczanie odczynników i materialów zuzywalnych:
   1.  Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie odczynników i materialów zuzywalnych, do siedziby Zamawiajacego (Kraków, os. Zlotej Jesieni 1) zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zalaczniku nr 1A do nin. Specyfikacji.
   2.  Termin waznosci / okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie moze byc krótszy niz 4 miesiace od daty dostarczenia.
   3.  Oferty nie posiadajace pelnego zakresu przedmiotu zamówienia zostana odrzucone.
   4.  Pozostale warunki zamówienia okresla projekt umowy, stanowiacy zalacznik nr 3A do SWZ. B. Usluga najmu analizatora glównego i analizatora BACK-UP dyzurnego
   1.  Przedmiotem zamówienia jest najem analizatora glównego i analizatora BACK-UP dyzurnego do siedziby Zamawiajacego (Kraków, os. Zlotej Jesieni 1) zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zalaczniku nr 1B do nin. Specyfikacji.
   2.  Parametry graniczne dotyczace aparatu zostaly opisane w zalaczniku nr 1B do niniejszej specyfikacji.
   3.  Warunki dodatkowe dotyczace przedmiotu zamówienia: a) okres gwarancji analizatora glównego oraz analizatora dyzurnego Back-up nie moze byc krótszy niz czas trwania umowy najmu, tj. 36 miesiecy. Okres gwarancji uwzglednial bedzie: ? koszty naprawy, ? wymiany podzespolów, ? okresowe przeglady serwisowe, ? wszystkie ewentualne czesci i akcesoria nie uwzglednione w formularzu oferty. b) wymagania dotyczace serwisu analizatora glównego oraz analizatora dyzurnego Back-up: ? czas reakcji serwisu na zgloszenie o awarii: 24 h liczone w dni robocze od daty i godziny telefonicznego lub pisemnego (mail lub fax) zgloszenia przez Zamawiajacego ? telefoniczny kontakt z Zamawiajacym ? w przypadku stwierdzenia awarii analizatora glównego lub analizatora dyzurnego Back-up, której nie mozna usunac w ciagu 48 h liczonych w dni robocze od daty i godziny telefonicznego lub pisemnego (mail lub fax) zgloszenia przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany bedzie pokryc koszty wykonywania badan przez podwykonawce na analizatorze o takich samych parametrach, jak te okreslone w zalaczniku nr 1B do SWZ, a takze zobowiazuje sie pokryc koszty transportu tych badan. ? W przypadku trzykrotnej, nieskutecznej naprawy analizatora glównego lub analizatora dyzurnego Back-up, Wykonawca zobowiazuje sie do wymiany analizatora na nowy o takich samych parametrach jak te okreslone w zalaczniku nr 1B do SWZ. c) koszty ewentualnych, serwisowych konserwacji analizatora glównego oraz analizatora dyzurnego Back-up z uwzglednieniem materialów zuzywalnych pokrywa Wykonawca, d) Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajacego w jego siedzibie (os. Zlotej Jesieni 1, Kraków), niezwlocznie po dostarczeniu i zainstalowaniu analizatora glównego oraz analizatora dyzurnego Back-up. Termin szkolenia zostanie uzgodniony telefonicznie z Kierownikiem Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiajacego, jednak nie pózniej niz w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Dokladna ilosc osób wraz z ich danymi potrzebnymi do wystawienia imiennych certyfikatów, zostanie dostarczona Wykonawcy na pismie z umowa. Szkolenie zakonczone bedzie wydaniem imiennych certyfikatów, potwierdzajacych udzial pracowników w tym szkoleniu i zawierajacych jego zakres. e) W razie potrzeb Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia w okresie obowiazywania umowy, na pisemny wniosek Zamawiajacego. f) Wykonawca zobowiazany bedzie zlozyc liste obecnosci z przeprowadzonego szkolenia, o którym mowa w lit. d oraz lit. e, z podpisami przeszkolonych uzytkowników, stwierdzajacych ich faktyczna obecnosc, na Dziennik Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia szkolenia. g) koszty niedoszacowania oferty w zakresie wszystkich oferowanych odczynników, kontroli, kalibracji i materialów zuzywalnych ponosi Wykonawca. h) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne przez caly okres obowiazywania umowy. i) Wykonawca zobowiazany bedzie do pokrycia kosztów podlaczenia aparatu do automatycznego systemu informatycznego - program Centrum firmy Marcel. j) W zakresie analizatora glównego Wykonawca zobowiazany bedzie do pokrycia kosztów kontroli jakosci Labquolity dla badan wirusologicznych, markerów nowotworowych, hormonów tarczycy, hormonów plciowych, prokalcytoniny i troponiny, B12, Vit D, ferrytyny, kwasu foliowego, bialka PAPPA, Interleukiny-6, wolnej podjednostki BhCG w zaleznosci od parametrów 2-4 razy w roku.
   4.  Pozostale warunki zamówienia okresla projekt umowy, stanowiacy zalacznik nr 3B do SWZ.
Identifiant interne: 290/ZP/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: os. Zlotej Jesieni 1  
Ville: Kraków
Code postal: 31-826
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2024
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Jakosc
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui signe le marché: ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 525 591,21 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: NIP 6783105119
Adresse postale: os. Zlotej Jesieni 1  
Ville: Kraków
Code postal: 31-826
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Adresse électronique: mzbroja@rydygierkrakow.pl
Téléphone: 12 64 68 207
Profil de l’acheteur: https://www.szpitalrydygier.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Numéro d’enregistrement: 5272322068
Adresse postale: ul. Bobrowiecka 8  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-728
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzial.przetargow@roche.com
Téléphone: 224815555
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4f680588-0389-4d8a-b1ae-7803ac6ce017 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 10:27:35 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129840-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire