Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 08/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Réalisation et entretien d'espaces verts : Konserwacja wa'?ów na terenie Zarz'?du Zlewni w Pile w 2024 roku

2024/S 2024-121637  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121637-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Réalisation et entretien d'espaces verts – Konserwacja walów na terenie Zarzadu Zlewni w Pile w 2024 roku
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Konserwacja walów na terenie Zarzadu Zlewni w Pile w 2024 roku
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Konserwacji walów na terenie Zarzadu Zlewni w Pile w 2024 roku, zwanych dalej pracami utrzymaniowymi, zwiazanych z utrzymaniem w nalezytym stanie technicznym walów przeciwpowodziowych w szczególnosci na koszeniu walów i usuwaniu krzewów w celu zapewnienia ochrony przed powodzia. Dla kazdej czesci zamówienia zostaly sporzadzone „wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych” zawierajace szczególowy zakres i rodzaj prac (przedmiar prac) przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych czesci (obiektów), z podaniem ich lokalizacji (kilometrazu) na mapach pogladowych. Przedmiot zamówienia ma byc wykonany zgodnie z zalaczonymi przedmiarami prac oraz wymaganiami zawartymi w wytycznych wykonania i odbioru prac utrzymaniowych. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia dla danej czesci zamówienia zawiera Zalacznik Nr 1 do SWZ
Identifiant de la procédure: a68b7051-9d40-4827-b588-a873b1efcc98
Identifiant interne: D.ROZ.2710.2.2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pilski (PL411)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Czesc 1 Obiekt Strzelce Krajenskie, Czesc 2 Obiekt Pila, Czesc 3 Obiekt Drezdenko, Czesc 4 Obiekt Drezdenko I, Czesc 5 Obiekt Trzcianka
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE STRON 1 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie w formie elektronicznej, za posrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platforma” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.2 Korzystanie z Platformy jest nieodplatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje sie pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl w zakladce: Instrukcja dla Wykonawców.3 Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie. 4 Dokumenty zwiazane z postepowaniem Zamawiajacy zamieszcza na Platformie w zakladce z przedmiotowym postepowaniem.5 Celem skomunikowania sie z Zamawiajacym (z wylaczeniem zlozenia oferty oraz dokumentów lub oswiadczen skladanych razem z oferta, których sposób zlozenia zostal opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakladki „Zapytaj”. Zakladka ta sluzy równiez Zamawiajacemu do komunikacji z Wykonawcami.6 Za date wplywu wszelkiej korespondencji do Zamawiajacego, w tym zlozenia oferty oraz dokumentów lub oswiadczen skladanych razem z oferta, uwaza sie date wczytania korespondencji na Platformie.7 Zamawiajacy zaleca sporzadzenie korespondencji w nastepujacych formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls. 8 Zamawiajacy informuje, ze adres e-mail: zamowienia.bydgoszcz@wody.gov.pl wskazany w ogloszeniu o zamówieniu, sluzy jedynie do przesylania ogloszen i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.9 Maksymalny rozmiar plików przesylanych za posrednictwem Platformy wynosi 150 MB.10 Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oswiadczen skladane sa przez Wykonawce za posrednictwem Platformy jako zalaczniki. Sposób sporzadzenia dokumentów elektronicznych, oswiadczen lub cyfrowych odwzorowan dokumentów lub oswiadczen musi byc zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz srodków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy.11 Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest Izolda Maciejewicz tel. 67/2123244 w. 17 , email: izolda.maciejewicz@wody.gov.pl Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, ze: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba w Warszawie przy ul. Zelaznej 59A, 0-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16; b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiazanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postepowania D.ROZ.2710.2.2024 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, którym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych, przez okres 4 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w którym zakonczono postepowanie o udzielenie zamówienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; f) obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych, zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. h) posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupelnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupelnienia nie moze skutkowac zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalaczników); ? na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego); ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy RODO i) nie przysluguje Panstwu: ? w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Fraudeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Corruptionart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Participation à une organisation criminelleart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Motifs d’exclusion purement nationauxart. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835); art. 5k Rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Paiement des cotisations de sécurité socialeart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Biens administrés par un liquidateurart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Insolvabilitéart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Concordatart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Failliteart. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
État de cessation d’activitésart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Coupable d’une faute professionnelle graveart. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesart. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc 1 Obiekt Strzelce Krajenskie
Description: Obiekt Strzelce Krajenskie ? Wal p.powodziowy Kanalu Pulsa – 18,400 km
Identifiant interne: cz.1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gorzowski (PL431)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/08/2024
Durée: 42 Jour
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 1.Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych – zwanej dalej „ustawa Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy – zwanego dalej „rozporzadzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego.
   2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonal, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, uslugi wodno-melioracyjne i/lub utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urzadzen wodnych polegajace na konserwacji rzek, strug, kanalów i/lub walów przeciwpowodziowych, a takze regulacji koryt rzek, których suma odpowiada co najmniej wartosciom podanym ponizej: Czesc 1 Obiekt Strzelce Krajenskie 11 500,00 zl Czesc 2 Obiekt Pila 2 600,00 zl Czesc 3 Obiekt Drezdenko 30 000,00 zl Czesc 4 Obiekt Drezdenko I 41 000,00 zl Czesc 5 Obiekt Trzcianka 4 000,00 zl oraz wykonal te uslugi w sposób nalezyty.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: skrócenie terminu wykonania zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://przetargi.wody.gov.pl/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://przetargi.wody.gov.pl/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 08/04/2024 11:30:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platforma” i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca Platformy – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zamawiajacy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywac beda czynnosci: - wykoszenie porostów miekkich/rzadkich/gestych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, - scinanie i karczowanie gestych krzaków i podszycia, - zrebkowanie krzaków
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Organisation qui traite les offres: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc 2 Obiekt Pila
Description: Obiekt Pila ? Wal Motylewo – 2,410 km
Identifiant interne: cz. 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pilski (PL411)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/08/2024
Durée: 28 Jour
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 1.Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych – zwanej dalej „ustawa Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy – zwanego dalej „rozporzadzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego.
   2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonal, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, uslugi wodno-melioracyjne i/lub utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urzadzen wodnych polegajace na konserwacji rzek, strug, kanalów i/lub walów przeciwpowodziowych, a takze regulacji koryt rzek, których suma odpowiada co najmniej wartosciom podanym ponizej: Czesc 1 Obiekt Strzelce Krajenskie 11 500,00 zl Czesc 2 Obiekt Pila 2 600,00 zl Czesc 3 Obiekt Drezdenko 30 000,00 zl Czesc 4 Obiekt Drezdenko I 41 000,00 zl Czesc 5 Obiekt Trzcianka 4 000,00 zl oraz wykonal te uslugi w sposób nalezyty.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: skrócenie terminu wykonania zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://przetargi.wody.gov.pl/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://przetargi.wody.gov.pl/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 08/04/2024 11:30:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platforma” i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca Platformy – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zamawiajacy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywac beda czynnosci: - wykoszenie porostów miekkich/rzadkich/gestych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, - scinanie i karczowanie gestych krzaków i podszycia, - zrebkowanie krzaków
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Organisation qui traite les offres: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Czesc 3 Obiekt Drezdenko
Description: Obiekt Drezdenko razem 29,400 km: ? Prawy wal przeciwpowodziowy Noteci, odcinek Surma-Santok III a – 6,200 km ? Wal p.pow. Rzeki Notec prawy odc. Surma-Gleboczek – 23,200 km
Identifiant interne: cz. 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gorzowski (PL431)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/08/2024
Durée: 49 Jour
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 1.Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych – zwanej dalej „ustawa Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy – zwanego dalej „rozporzadzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego.
   2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonal, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, uslugi wodno-melioracyjne i/lub utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urzadzen wodnych polegajace na konserwacji rzek, strug, kanalów i/lub walów przeciwpowodziowych, a takze regulacji koryt rzek, których suma odpowiada co najmniej wartosciom podanym ponizej: Czesc 1 Obiekt Strzelce Krajenskie 11 500,00 zl Czesc 2 Obiekt Pila 2 600,00 zl Czesc 3 Obiekt Drezdenko 30 000,00 zl Czesc 4 Obiekt Drezdenko I 41 000,00 zl Czesc 5 Obiekt Trzcianka 4 000,00 zl oraz wykonal te uslugi w sposób nalezyty.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: skrócenie terminu wykonania zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://przetargi.wody.gov.pl/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://przetargi.wody.gov.pl/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 08/04/2024 11:30:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platforma” i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca Platformy – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zamawiajacy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywac beda czynnosci: - wykoszenie porostów miekkich/rzadkich/gestych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, - scinanie i karczowanie gestych krzaków i podszycia, - zrebkowanie krzaków
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Organisation qui traite les offres: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Czesc 4 Obiekt Drezdenko I
Description: Obiekt Drezdenko I razem 42,840 km: ? Lewy Wal przeciwpowodziowy Noteci, odcinki Santok-Lipki Male Ia, Ib, II a – 11,800 km ? Lewy wal przeciwpowodziowy kanalu Goszczanowskiego, odcinek Ia – 3,500 km ? Wal p.pow. Rzeki Notec lewy odc. Drezdenko-Moczydla – 14,640 km ? Wal p.pow. Rzeki Notec lewy odc. Lipki Male-Trzebicz – 12,900 km
Identifiant interne: cz.4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gorzowski (PL431)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/08/2024
Durée: 49 Jour
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 1.Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych – zwanej dalej „ustawa Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy – zwanego dalej „rozporzadzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego.
   2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonal, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, uslugi wodno-melioracyjne i/lub utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urzadzen wodnych polegajace na konserwacji rzek, strug, kanalów i/lub walów przeciwpowodziowych, a takze regulacji koryt rzek, których suma odpowiada co najmniej wartosciom podanym ponizej: Czesc 1 Obiekt Strzelce Krajenskie 11 500,00 zl Czesc 2 Obiekt Pila 2 600,00 zl Czesc 3 Obiekt Drezdenko 30 000,00 zl Czesc 4 Obiekt Drezdenko I 41 000,00 zl Czesc 5 Obiekt Trzcianka 4 000,00 zl oraz wykonal te uslugi w sposób nalezyty.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: skrócenie terminu wykonania zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://przetargi.wody.gov.pl/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://przetargi.wody.gov.pl/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 08/04/2024 11:30:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platforma” i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca Platformy – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zamawiajacy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywac beda czynnosci: - wykoszenie porostów miekkich/rzadkich/gestych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, - scinanie i karczowanie gestych krzaków i podszycia, - zrebkowanie krzaków
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Organisation qui traite les offres: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Czesc 5 Obiekt Trzcianka
Description: Obiekt Trzcianka razem 6,650 km: ? Wal Molita Lewy – 3,550 km ? Wal Molita Prawy – 3,100 km
Identifiant interne: cz. 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pilski (PL411)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/08/2024
Durée: 28 Jour
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 1.Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych – zwanej dalej „ustawa Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy – zwanego dalej „rozporzadzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego.
   2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonal, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, uslugi wodno-melioracyjne i/lub utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urzadzen wodnych polegajace na konserwacji rzek, strug, kanalów i/lub walów przeciwpowodziowych, a takze regulacji koryt rzek, których suma odpowiada co najmniej wartosciom podanym ponizej: Czesc 1 Obiekt Strzelce Krajenskie 11 500,00 zl Czesc 2 Obiekt Pila 2 600,00 zl Czesc 3 Obiekt Drezdenko 30 000,00 zl Czesc 4 Obiekt Drezdenko I 41 000,00 zl Czesc 5 Obiekt Trzcianka 4 000,00 zl oraz wykonal te uslugi w sposób nalezyty.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: skrócenie terminu wykonania zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://przetargi.wody.gov.pl/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://przetargi.wody.gov.pl/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 08/04/2024 11:30:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platforma” i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca Platformy – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zamawiajacy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywac beda czynnosci: - wykoszenie porostów miekkich/rzadkich/gestych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, - scinanie i karczowanie gestych krzaków i podszycia, - zrebkowanie krzaków
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Organisation qui traite les offres: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numéro d’enregistrement: 368302575
Département: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adresse postale: ul. Zelazna 59a  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-848
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zamowienia.bydgoszcz@wody.gov.pl
Téléphone: +48523391100
Adresse internet: https://www.wody.gov.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/
Profil de l’acheteur: https://przetargi.wody.gov.pl/
Autres points de contact:
Nom officiel: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adresse postale: Al. Adama Mickiewicza 15  
Ville: Bydgoszcz
Code postal: 85-071
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zamowienia.bydgoszcz@wody.gov.pl
Téléphone: +48523391100
Adresse internet: https://www.wody.gov.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 46309005-013c-447e-8e4a-ca34c1fa7ea3 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2024 14:02:53 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121637-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts