Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Non spécifié
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Réalisation et entretien d'espaces verts: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w latach 2024: 2025

2024/S 2024-033117  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33117-2024 - Résultats
Pologne – Réalisation et entretien d'espaces verts – Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w latach 2024 – 2025
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GMINA JANIKOWO
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w latach 2024 – 2025
Description: Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w latach 2024 – 2025. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Formularz cenowy - Zalacznik nr 1a, - Inwentaryzacja terenów zielonych - Zalacznik nr 1b - Wzór umowy - Zalacznik nr 3
Identifiant de la procédure: 5c0747a2-1441-4892-8b99-ab829280d1bf
Identifiant interne: RIT.ZP.271.10.2023.ZR.UE
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: PRZEMYSLOWA 6  
Ville: JANIKOWO
Code postal: 88-160
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Podstawa prawna zastosowania trybu: Art.214 ust.1 pkt 11 Uzasadnienie faktyczne:W przypadku udzielonego zamówienia zostana spelnione warunki dotyczace zamówien udzielanych podmiotowi wewnetrznemu (in-haus) opisane w art.214 ust.1 pkt 11 ustawy Pzp. Przeprowadzono analiza prawna i ekonomiczna wskazala, ze w przypadku Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janikowie zachodzi okolicznosc lacznego spelnienia wszystkich warunków zawartych w przytoczonym przepisie prawa. Przedsiebiorstwo zostalo powolane zarzadzeniem Naczelnika Gminy Janikowo 1 kwietnia 1989 roku w celu prowadzenia gospodarki mieniem gminy i obslugi mieszkanców gminy w zakresie swiadczenia uslug komunalnych. Z dniem 7 grudnia 1991 roku na mocy Uchwaly Rady Miejskiej w Janikowie PGKiM zostal przeksztalcony w spólke z ograniczona odpowiedzialnoscia. Gmina Janikowo sprawuje pelna kontrole nad Spólka w calym okresie od powstania do dnia dzisiejszego. Wlasnosc Spólki jest w 100% skupiona w rekach Gminy, a funkcje Walnego Zgromadzenia pelni Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo. Inwestycje komunalne realizowane przez Gmine Janikowo samodzielnie i ze wsparciem srodków Unii Europejskiej sa przekazywane w uzytkowanie PGKiM Sp. z o.o. w celu swiadczenia uslug komunalnych na coraz wyzszym poziomie.PGKiM Sp z o.o. swiadczy uslugi na rzecz Gminy wypelniajac zadania ustalone w ustawie o Samorzadzie Gminnym w zakresie:utrzymania gminnych dróg,zaopatrzenia w wode i odprowadzenia scieków,obslugi lokali komunalnych,zarzadzania targowiskiem,utrzymania zieleni gminnej i zadrzewien, zarzadzanie cmentarzem, kompleksowej gospodarki odpadami itp., W zwiazku z powyzszym istnieje zatem przeslanka do zastosowania art. 214 ust.1 pkt 11 ustawy Pzp.
   1.  Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje równiez mozliwosc dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach: 1) mozliwosc zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku koniecznosc utrzymania i konserwacji zieleni wiekszej ilosci niz zostala uwzgledniona w ofercie; 2) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 3) gdy zaistnieje inna okolicznosc prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy,
   2.  Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwosc dokonania zmiany wynagrodzenia, w wypadku wystapienia zmiany: a) stawki podatku od towarów i uslug oraz podatku akcyzowego, b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planów kapitalowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych - jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawce.
   3.  W przypadku okreslonym w ust. 2 lit. a) zmiana stawki VAT dotyczyc bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
   4.  Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 stanowia katalog zmian, na które Zamawiajacy moze wyrazic zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
   5.  Zamawiajacy przewiduje równiez mozliwosc dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, które nie dotycza tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
   6.  Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiana danych teleadresowych.
   6.  Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowiazana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o których mowa w ust. 1 i ust.
   2.  Wniosek o zmiane postanowien umowy musi byc wyrazony na pismie.
   1.  Strony maja mozliwosc dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazdorazowo na wniosek drugiej Strony, w przypadku zmiany cen towarów i uslug konsumpcyjnych, zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy (dalej takze jako „waloryzacja”), na nastepujacych zasadach: 1) zmiany dokonywane beda w oparciu o kwartalny wskaznik wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych oglaszany w komunikacie Prezesa GUS. 2) zmiany moga zostac wprowadzone na wniosek Strony nie wczesniej niz po uplywie 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy czym zmiana jest dopuszczalna: a) w przypadku pierwszej waloryzacji - jesli wskaznik cen towarów i uslug konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt 1, za ostatni kwartal, poprzedzajacy okres zlozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, wzrosnie lub spadnie o min. 3% w stosunku do wskaznika z ostatniego kwartalu (gdzie okres poprzedni=100), w którym przypadal termin skladania ofert/dzien zakonczenia negocjacji; b) w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji - jesli wskaznik cen towarów i uslug konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt 1, za kwartal poprzedzajacy okres zlozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, wzrosnie lub spadnie o min. 3% w stosunku do wskaznika z kwartalu (gdzie okres poprzedni=100), w którym nastapila ostatnia waloryzacja
   2.  Kazda ze Stron moze wystapic z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia nie czesciej niz jeden raz na 3 miesiace.
   3.  W przypadku zlozenia wniosku w terminie pózniejszym niz wskazany w ust. 2, waloryzacja dokonana bedzie na pierwszy dzien kwartalu kalendarzowego nastepujacego po dniu zlozenia wniosku. Szczególowy opis we wzorze umowy zalacznik nr 3
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w latach 2024 – 2025
Description: Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w latach 2024 – 2025. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Formularz cenowy - Zalacznik nr 1a, - Inwentaryzacja terenów zielonych - Zalacznik nr 1b - Wzór umowy - Zalacznik nr 3
Identifiant interne: RIT.ZP.271.10.2023.ZR.UE
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Przemyslowa 6  
Ville: Janikowo
Code postal: 88-160
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan zawarte sa w dziale IX Ustawy Prawo zamówien publicznych
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: GMINA JANIKOWO
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: GMINA JANIKOWO
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui signe le marché: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spólka z o.o.

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 626 692,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: GMINA JANIKOWO
Numéro d’enregistrement: 5572562438
Adresse postale: PRZEMYSLOWA 6  
Ville: JANIKOWO
Code postal: 88-160
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
Point de contact: GMINA JANIKOWO
Adresse électronique: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl
Téléphone: +48523514411
Télécopieur: +48523513519
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo
Autres points de contact:
Nom officiel: GMINA JANIKOWO
Département: REFERAT INWESTYCYJNO TECHNICZNY
Adresse électronique: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl
Téléphone: +48523514411
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Adresse postale: Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: SEKRETARIAT BIURA ODWOLAN
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spólka z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5570003222
Adresse postale: Kasprowicza 57  
Ville: Janikowo
Code postal: 88-160
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
Point de contact: SEKRETARIAT
Adresse électronique: sekretariat@pgkim-janikowo.pl
Téléphone: +48523514449
Télécopieur: +48523513304
Adresse internet: http://www.pgkim-janikowo.pl
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5c0b0f62-51c2-4675-94c2-3ea361dee2aa - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 08:49:06 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33117-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts