Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Regimin: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2020/S 129-317261  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Regimin: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement 2020/S 129-317261 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d Gminy w Regiminie NumÈro national d'identification: 5661043730 Adresse postale: ul. Adama Rzewuskiego 19 Ville: Regimin Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 06-461 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Zwierzchowski Courriel: zwierzchowski@regimin.pl TÈlÈphone: +48 236811756 Fax: +48 236811756 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.regimin.pl www.bip.regimin.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Regimin NumÈro de rÈfÈrence: 03/20
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i nieruchomo?ci, na ktÛrych nie zamieszkuj mieszka?cy, a powstaj odpady komunalne, po?o?onych na terenie gminy Regimin w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu przygotowania do odpowiedniego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazanych do sk?adowania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 1 645 768.80 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 645 768.80 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90514000 Services de recyclage des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90510000 ...limination et traitement des ordures 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL922 Ciechanowski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Regimin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i nieruchomo?ci, na ktÛrych nie zamieszkuj mieszka?cy, a powstaj odpady komunalne, po?o?onych na terenie gminy Regimin w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu przygotowania do odpowiedniego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazanych do sk?adowania. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia nast?puj?cych dokumentÛw wobec siebie oraz podmiotu trzeciego, na zasobach ktÛrego polega (o ile dotyczy): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 3) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) ka?dy z WykonawcÛw sk?ada: ó o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Przeprowadzenie akcji promuj?cej selektywn zbiÛrk / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 067-159699
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie Adresse postale: Gostkowska 83 Ville: CiechanÛw Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 06-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 388 475.00 PLN Offre la plus basse: 1 645 768.80 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 645 768.80 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90510000 - Élimination et traitement des ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges