Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Resko:Services sylvicoles

2023/S 188-587085  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Resko: Services sylvicoles 2023/S 188-587085 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Resko Numéro national d'identification: 8570206932 Adresse postale: ul. Chopina 12 Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: resko@szczecin.lasy.gov.pl Téléphone: +48 913951400 Fax: +48 913951401 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.resko.szczecin.lasy.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Resko w roku 2022 Numéro de référence: NA.270.8.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet IV - 04L .09.11.13 - le?nictwa: Potuliniec, Mi?ogoszcz i ?oso?nica
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exécution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Resko, le?nictwa: Potuliniec, Mi?ogoszcz i ?oso?nica
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Resko w roku 2022 w le?nictwach Potuliniec, Mi?ogoszcz i ?oso?nica. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pó?n. zm.).
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 022-055596
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: NA.271.1.2021
Lot nº: 4 Intitulé:
Pakiet IV - 04L .09.11.13 - le?nictwa: Potuliniec, Mi?ogoszcz i ?oso?nica
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
29/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Drewex s.c. Barbara, Bogdan Popow Numéro national d'identification: 2530348686 Adresse postale: ul. Stefana ?eromskiego 1, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: barbara.drewex@wp.pl Téléphone: +48 509650070
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ugowy "Drewex" Bogdan Popow Numéro national d'identification: 8571548020 Adresse postale: ?wi?ciechowo 1a, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: barbara.drewex@wp.pl Téléphone: +48 509650070
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Barbara Popow Numéro national d'identification: 8571061766 Adresse postale: ul. Stefana ?eromskiego 1, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: barbara.drewex@wp.pl Téléphone: +48 509650121
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Dawid Bajlak Numéro national d'identification: 8571682793 Adresse postale: ul. Prusa 20/5, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: gaja1101@op.pl Téléphone: +48 517570265
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "Maxlas" Jadwiga Nadolska Numéro national d'identification: 8571090360 Adresse postale: ?oso?nica 23a, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: maxlas@op.pl Téléphone: +48 510170273
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 901 659.95 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
(I) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega? b?d? na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia - miejscem ich realizacji b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Resko. (II) W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2021r. poz 1129 z pó?n.zm.). (III) Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami oraz z?o?enie Oferty odbywa si? przy WY??CZNIE przy u?yciu platformy Portal e-Us?ug SMARTPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_resko (dalej "Platforma"). Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w niniejszym post?powaniu, musi posiada? konto na Platformie Zamawiaj?cego. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z Platformy, stanowi?cym za??cznik nr 13.1 do SWZ oraz Instrukcji u?ytkownika Wykonawcy stanowi?cej za??cznik nr 13.2 do SWZ. Maksymalny rozmiar plików przesy?anych na Platformie za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB . Za dat? przekazania oferty, wniosków, zawiadomie?, dokumentów elektronicznych, o?wiadcze? lub cyfrowych odwzorowa? dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje si? dat? ich przekazania na Platform? Zamawiaj?cy okre?la niezb?dne wymagania techniczne umo?liwiaj?ce prac? na Platformie tj.: (a) Sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci, nie mniejszej ni? 1 Mb/s.; (b) Komputer klasy PC lub MAC, o nast?puj?cej konfiguracji: pami?? min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel
   4. 0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje; (c) Przegl?darki internetowe: - Mozzilla Firefox ver. 65 i pó?niejsze, Google Chrome ver. 66 i pó?niejsze lub Opera ver. 58 i pó?niejsze, Microsoft Edge ver 18 i pó?niejsze, Internet Explorer 11, - lista zalecanych przegl?darek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest u?ywanie najnowszych wersji przegl?darek; (d) Dodatkowe oprogramowanie: - zainstalowane ?rodowisko Java w wersji min.
   1. 8 (jre), - w przypadku przegl?darek Opera, Chrome i Firefox nale?y doinstalowa? dodatek do przegl?darki Szafir SDK Web, - oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) sk?adane s? przez Wykonawc? za po?rednictwem platformy jako za??czniki. Sposób sporz?dzenia dokumentów elektronicznych musi by? zgody z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_resko
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i pkt. 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exécution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Resko, le?nictwa: Potuliniec, Mi?ogoszcz i ?oso?nica
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Resko 2022 w le?nictwach Potuliniec, Mi?ogoszcz i ?oso?nica. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pó?n. zm.).
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 946 532.23 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Drewex s.c. Barbara, Bogdan Popow Numéro national d'identification: 2530348686 Adresse postale: ul. Stefana ?eromskiego 1, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: barbara.drewex@wp.pl Téléphone: +48 509650070
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ugowy "Drewex" Bogdan Popow Numéro national d'identification: 8571548020 Adresse postale: ?wi?ciechowo 1a, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: barbara.drewex@wp.pl Téléphone: +48 509650070
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Barbara Popow Numéro national d'identification: 8571061766 Adresse postale: ul. Stefana ?eromskiego 1, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: barbara.drewex@wp.pl Téléphone: +48 509650121
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Dawid Bajlak Numéro national d'identification: 8571682793 Adresse postale: ul. Prusa 20/5, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: gaja1101@op.pl Téléphone: +48 517570265
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "Maxlas" Jadwiga Nadolska Numéro national d'identification: 8571090360 Adresse postale: ?oso?nica 23a, 72-315 Resko Ville: Resko Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-315 Pays: Pologne Courriel: maxlas2522@gmail.com Téléphone: +48 510170273
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Na zasadach okre?lonych w Aneksie, Zamawiaj?cy b?dzie p?aci? Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy wskazanych w ust. 2 (??cznie: "Rekompensaty"). Rekompensaty b?d? p?atne w odniesieniu do nast?puj?cych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy ("Czynno?ci Rekompensowane"): (CWD-D) ca?kowity wyrób drewna technologi? dowoln?, (PODWOZ-D1) podwóz drewna do 500 m, (PODWOZ-D2) podwóz drewna do 1000 m, (PODWOZ-D3) podwóz drewna powy?ej 1000 m, (ZRYW-WYD1) dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki do 500 m, (ZRYW-WYD2) dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki od 501 do 1000 m, (ZRYW-WYD3) dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki powy?ej 1000 m, (WYK-PASCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na powierzchni pow. 0,50 ha, (WYK-PA5CZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda), (WYK-POGCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym z pog??biaczem na powierzchni pow. 0,50 ha, (WYK-P5GCP) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym z pog??biaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda), (KOSZ-CHN) wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych, (CW-W) czyszczenia wczesne, (CP-W) czyszczenia pó?ne. Rekompensaty b?d? p?atne w stosunku do Czynno?ci Rekompensowanych zleconych równie? w ramach Opcji. Dana Rekompensata w wysoko?ci obowi?zuj?cej w danym okresie, o którym mowa w § 3 Aneksu b?dzie doliczana do cen jednostkowych netto czynno?ci, wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Rekompensata nie b?dzie doliczana dla czynno?ci z wykonaniem których Wykonawca pozostaje w zw?oce. ??czna warto?? Rekompensat wyp?aconych na podstawie Aneksu nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Aneks nr 3 wszed? w ?ycie z dniem zawarcia z moc? obowi?zuj?c? od dnia 1 lipca 2022 r. Postanowienia Aneksu nr 3 obowi?zuj? do dnia 30 wrze?nia 2022 r. i wygasaj? z tym dniem bez konieczno?ci dokonywania jakichkolwiek czynno?ci prawnych. Warto?ci wskazane w punkcie VII.2.3) Wzrost ceny - s? to kwoty netto bez Opcji i nie uwzgl?dniaj? przewidywanych zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen pali p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamówienia poprzedzaj?cego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych nast?pi? w wymiarze, którego Zamawiaj?cy dzia?aj?cy z nale?yt? staranno?ci? nie móg? przewidzie?. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu paliw p?ynnych. Wzrost cen paliw p?ynnych, o którym powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do okre?lonych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 448 871.37 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 2 462 922.24 PLN Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Resko w roku 2022 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement