Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 31/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Reszel: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2020/S 124-304730  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Reszel: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2020/S 124-304730

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 122-299455)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Reszel
Adresse postale: ul. Rynek 24
Ville: Reszel
Code NUTS: PL622 Olszty?ski
Code postal: 11-440
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Kamil Rozberg
Courriel: krozberg@ugreszel.pl
TÈlÈphone: +48 897553929 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gminareszel.pl

www.gminareszel.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Reszel

NumÈro de rÈfÈrence: TB-ZP.271.5.2020

II.1.2)
Code CPV principal
90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot umowy obejmuje odbiÛr i zagospodarowanie wszystkich odpadÛw komunalnych sta?ych zmieszanych i segregowanych: 1) szacunkowa ilo? odpadÛw komunalnych sta?ych zmieszanych 1 625,00 Mg; 2) szacunkowa ilo? odpadÛw komunalnych sta?ych segregowanych 505,00 Mg, z tego: tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateria?owe ñ 175,00 Mg, papier i tektura ñ 75,00 Mg, szk?o ñ 85,00 Mg, bio ñ 170,00 Mg; 3) Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru i zagospodarowania ca?ej ilo?ci odpadÛw komunalnych przekazanych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, w tym: a) zmieszanych odpadÛw komunalnych i pozosta?o?ci z segregacji odpadÛw; b) papieru i tektury, opakowa z papieru i tektury; c) szk?a, opakowa szklanych; d) tworzyw sztucznych, metali, opakowa z metalu, opakowa wielomateria?owych; e) odpadÛw zielonych i ulegaj?cych biodegradacji; f) mebli i odpadÛw wielkogabarytowych; g) zu?ytych opon; h) zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego; i) odpadÛw niebezpiecznych (m.in. leki, akumulatory itp.).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 122-299455

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: I.3

Au lieu de:

Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentÛw zamÛwienia mo?na uzyska bezp?atnie pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/ Wi?cej informacji mo?na uzyska pod adresem podanym powy?ej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a na adres podany powy?ej

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/
Lire:

Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentÛw zamÛwienia mo?na uzyska bezp?atnie pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/zamowienie.html Wi?cej informacji mo?na uzyska pod adresem podanym powy?ej. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a drog elektroniczn za po?rednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/zamowienie.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement