Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 15/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rokiciny-Kolonia: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 68-162392  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Rokiciny-Kolonia: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 068-162392

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 046-108574)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Rokiciny
Adresse postale: ul. Tomaszowska 9
Ville: Rokiciny-Kolonia
Code NUTS: PL713
Code postal: 97-221
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ilona J?drzejczyk
Courriel: ug@rokiciny.net
TÈlÈphone: +48 447195010
Fax: +48 447195012 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.rokiciny.net

http://bip.rokiciny.net
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Rokiciny

NumÈro de rÈfÈrence: RIK.271.5.2020

II.1.2)
Code CPV principal
90500000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, niezamieszka?ych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Rokiciny i wyposa?enie tych nieruchomo?ci w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki i worki na odpady segregowane.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 046-108574

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.1

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw:
   1.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz ktÛrzy spe?niaj warunki dotycz?ce: 1) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw ñ Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada: a) aktualny wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej, o ktÛrym mowa w art. 9 c Ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2019 poz. 2010 z pÛ?n. zm.) w zakresie obj?tym przedmiotem zamÛwienia; b) wpis do rejestru podmiotÛw zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez w?a?ciwy organ na podstawie Ustawy z 11 wrze?nia 2015 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 z pÛ?n. zm.) w zwi?zku z art. 49 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dz.U. z 2019 poz. 701 z pÛ?n. zm.); c) aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie transportu odpadÛw zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701 z pÛ?n. zm.) w zakresie rodzajÛw odpadÛw obj?tych niniejszym przedmiotem zamÛwienia.
   2.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. WzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 7 do SIWZ. W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, sk?ada ka?dy z WykonawcÛw.

Lire:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw:
   1.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz ktÛrzy spe?niaj warunki dotycz?ce: 1) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw ñ Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada: a) aktualny wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej, o ktÛrym mowa w art. 9 c ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2019 poz. 2010 z pÛ?n. zm.) w zakresie obj?tym przedmiotem zamÛwienia; b) wpis do rejestru podmiotÛw zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez w?a?ciwy organ na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 z pÛ?n. zm.) w zwi?zku z art. 49 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701 z pÛ?n. zm.).
   2.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. WzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 7 do SIWZ. W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, sk?ada ka?dy z WykonawcÛw.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges