Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rokiciny-Kolonia: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 129-317067  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Rokiciny-Kolonia: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 129-317067 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Rokiciny Adresse postale: ul. Tomaszowska 9 Ville: Rokiciny-Kolonia Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-221 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ilona J?drzejczyk Courriel: ug@rokiciny.net TÈlÈphone: +48 447195010 Fax: +48 447195012 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bip.rokiciny.net https://bip.rokiciny.net
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Rokiciny NumÈro de rÈfÈrence: RIK.271.6.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, niezamieszka?ych i rekreacyjno - wypoczynkowych na terenie gminy Rokiciny i wyposa?enie tych nieruchomo?ci w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki i worki na odpady segregowane.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 766 451.85 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL713 Piotrkowski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, niezamieszka?ych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Rokiciny i wyposa?enie tych nieruchomo?ci w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki i worki na odpady segregowane.
   2.  System odbioru odpadÛw komunalnych nie obejmuje odpadÛw powsta?ych na cmentarzach grzebalnych na terenie gminy Rokiciny.
   3.  Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje w ca?ym okresie realizacji zamÛwienia odbiÛr i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) bezpo?rednio ze wszystkich nieruchomo?ci odpadÛw: 1) zmieszanych odpadÛw komunalnych, 2) odpadÛw komunalnych zbieranych w sposÛb selektywny z podzia?em na: a) papier ñ w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; b) szk?o ñ w tym odpady ze szk?a i odpady opakowaniowe ze szk?a; c) tworzywa sztuczne i metale ñ w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe; d) odpady ulegaj?ce biodegradacji, ze szczegÛlnym uwzgl?dnieniem bioodpadÛw (w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza si mo?liwo? kompostowania lub wykorzystywania bioodpadÛw, w tym odpadÛw zielonych na w?asne potrzeby; e) popiÛ?.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Og?oszony w dniu 5 marca 2020 r. przetarg nieograniczony na odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Rokiciny zosta uniewa?niony, poniewa dwie z?o?one oferty przekracza?y kwot ktÛr Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie tego zamÛwienia. W zwi?zku z powy?szym, zachodzi konieczno? ponownego og?oszenia przetargu nieograniczonego na ten sam zakres. W celu zapewnieni ci?g?o?ci odbioru odpadÛw komunalnych z terenu gminy Rokiciny zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione, podstawa prawna art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pÛ?n. zm.).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 089-212725
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Rokiciny
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eneris Surowce S.A.
Adresse postale: ul. Zagna?ska 232a Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-563 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 266 919.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 3 494 885.50 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: owolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej okre?laj przepisy ustawy Prawo zamÛwie publicznych: ó odno?nie odwo?ania (dzia VI, rozdzia 2), ó odno?nie skargi do s?du (dzia VI, rozdzia 3).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges