Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ruda ?l?ska:Consommables m╚dicaux

2023/S 227-714675  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Ruda ?l?ska: Consommables m╚dicaux 2023/S 227-714675 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Wincentego Lipa 2 Ville: Ruda ?l?ska Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-703 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Le?niak Courriel: zampub@szpitalruda.pl T╚l╚phone: +48 327795917 Fax: +48 327795917 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip2.szpitalruda.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp. z o.o.
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wyrob█w medycznych dla Oddzia?u Neonatologicznego Num╚ro de r╚f╚rence: 7/PN/23
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables m╚dicaux
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych dla Oddzia?u Neonatologicznego do Szpitala Miejskiego w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY oraz za??cznik nr 7 do SWZ.
   3.  Przedmiot zam█wienia zosta? podzielony na 29 cz??ci (pakiet█w).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 932 482.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux 33141111 Pansements adh╚sifs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Jednorazowy uk?ad oddechowy z mocowaniem; Hipoalergiczny plaster do ochrony sk█ry podczas zabieg█w - 3 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux 33141200 Cath╚ters 33141620 Trousses m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Cewnik do odsysania; Zestaw przed?u?aj?cy z bezig?owym zaworem dost?pu naczyniowego - 2 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Adapter k?towy 45C do dr█g oddechowych; Nak?uwacz - lancet jednorazowego u?ytku przeznaczony do pobierania pr█bek krwi w?osniczkowej z pi?t wcze?niak█w, noworodk█w oraz dzieci - 3 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Rurka antykolkowa doodbytnicza dla niemowl?t; Pediatryczny zestaw do drena?u op?ucnej; ??cznik typu T do infuzji - 3 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 Cath╚ters 33141310 Seringues 33141620 Trousses m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Kompletny zestaw do odbarczania odmy; Zastawka Typ Heimlich dwukomorowa do odbarczania odmy u noworodka; ??cznik do zastawki; Strzykawka koncentryczna przeznaczona do bezpiecznego ?ywienia enteralnego jednorazowego u?ycia; Cewnik do karmienia enteralnego; Przed?u?ka do sond; Nabieraczka do mleka; Korek zabezpieczaj?cy strzykawk? do bezpiecznego ?ywienia; Zestaw do transfuzji wymiennej neonatologiczny; Zestaw ob?o?eniowy neonatologiczny do wk?ucia centralnego z obwodu; Dwu?wiat?owy antybakteryjny cewnik p?powinowy; Strzykawka koncentryczna przeznaczona do bezpiecznego ?ywienia enteralnego jednorazowego u?ycia - 19 pozycji asortymentowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620 Trousses m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Sterylny zestaw dla noworodka - 2 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Czujnik temperatury - 2 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Termostabilny materacyk ogrzewaj?cy - 20 op. (op. x 6 sztuk) Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
R?koje?? laryngoskopowa; ?adowarka dwustanowiskowa do r?koje?ci; ?y?ki ?wiat?owodowe - 3 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33681000 T╚tines, t╚terelles et articles similaires pour nourrissons 33711770 Anneau dentaire, t╚tine, sucette 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Smoczek jednorazowego u?ytku - 3 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Noworodkowy, wielofunkcyjny uk?ad oddechowy; Komora nawil?acza; Filtr wydechowy, p/bakteryjny, p/wirusowy; Czujnik przep?ywu jednorazowego u?ytku do respiratora SLE6000;Kabel czujnika przep?ywu do respiratora SLE6000 - 5 pozycji asortymentowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 12
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Uk?ad oddechowy noworodkowy do respiratora transportowego Hamilton C3; Okr??ny uk?ad oddechowy noworodkowy do aparatu do znieczulenia - 2 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 13
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Uk?ad oddechowy jednorazowego u?ytku do respirator█w Avea (Carefusion), Servo-i (Getinge) - 400 sztuk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 14
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Czujniki hydro?elowe dla noworodk█w; Niskoimpedancyjne elektrody ig?owe; Opaski mocuj?ce na g?ow?; Marker do sk█ry g?owy; ?el do przygotowania sk█ry; Paski do pozycjonowania dla noworodk█w donoszonych i wcze?niak█w - 6 pozycji asortymentowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 15
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Czujnik temperatury do inkubatora Giraffe Family jednorazowy; Filtr powietrza przeciwkurzowy do inkubatora Giraffe Family; Materacyk piankowy do inkubatora Giraffe Family; Nak?adka odbijaj?ca promieniowanie Giraffe Family; Pojemnik na wod? do nawil?acza inkubatora Giraffe Family - 5 pozycji asortymentowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 16
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Czujnik do monitorowania st??enia tlenu -12 sztuk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 17
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Adapter do grza?ki do nawil?acza MR850 Fisher & Paykel; Czujnik temperatury i przep?ywu do nawil?acza MR850 Fisher & Paykel - 2 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 18
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux 33141620 Trousses m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Jednorazowy czujnik przep?ywu wraz z drenami dla noworodk█w i wcze?niak█w o wadze do 10 kg - 80 sztuk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 19
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux 33141620 Trousses m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Gaz kalibracyjny do monitora TCMCombiM; Zestaw membran z elektrolitem do Sensora 84; Zestaw pier?cieni mocuj?cych wraz z ?elem kontaktowym - 3 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 20
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Stetoskop neonatologiczny dwustronny - 20 sztuk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 21
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Jednorazowy noworodkowy uk?ad oddechowy do respiratora Babylog VN500;Czujnik przep?ywu ISO 15; Wk?ad do noworodkowego czujnika przep?ywu; Kabel czujnika przep?ywu do respiratora Babylog VN500; Zastawka wydechowa z pu?apk? wodn? i membran? do respiratora Babylog VN500; Membrana zastawki wydechowej do respiratora Babylog VN500; Zastawka wdechowa z membran? do respiratora Babylog VN500 - 7 pozycji asortymentowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 22
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Filtr wydechowy COMBO do respiratora Avea; Czujnik przep?ywu noworodkowy do respiratora Avea HOT WIRE Flow Sensor - 2 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 23
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Czujnik saturacji w technologii Masimo Set - 3 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 24
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620 Trousses m╚dicales 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do nebulizacji - 2 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 25
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux 33141220 Canules 33141320 Aiguilles usage m╚dical 33141620 Trousses m╚dicales 33141111 Pansements adh╚sifs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Podgrzewany uk?ad oddechowy ze spiral? izolacyjn?; Kaniula donosowa do terapii wysokimi przep?ywami dla noworodk█w i niemowl?t; Wymienne przylepce do systemu kaniul; Filtr powietrza do aparatu Airvo3 Junior; Zestaw oddechowy do CPAP B?belkowy; Interfejs do b?belkowej terapii CPAP; Czapeczka do CPAP; Maseczka do CPAP; Wypustki nosowe do terapii CPAP - 10 pozycji asortymentowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 26
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux 33141620 Trousses m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Filtr wydechowy do respiratora Sensor Medics 3100; Filtr wdechowy 24 h do respiratora Sensor Medics 3100; Kompletny zestaw do respiratora Sensor Medics 3100A - 3 pozycje asortymentowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 27
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33681000 T╚tines, t╚terelles et articles similaires pour nourrissons 33711770 Anneau dentaire, t╚tine, sucette 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Sterylny, anatomiczny lateksowy smoczek; Jednorazowy anatomiczny z szerokim oparciem do warg smoczek; Smoczek lateksowy wykonany z naturalnego lateksu; Sterylny anatomiczny lateksowy z szerokim oparciem do warg smoczek z nakr?tk?; Smoczek lateksowy do stymulacji odruchu ssania dla dzieci przedwcze?nie urodzonych o masie poni?ej 1750 g; Jednorazowy anatomiczny lateksowy smoczek dla dzieci przedwcze?nie urodzonych o wadze poni?ej 1750 g ze ?rednim otworem przep?ywowym; Jednorazowy anatomiczny lateksowy smoczek z odpowietrzaniem do butelki - 8 pozycji asortymentowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 28
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33681000 T╚tines, t╚terelles et articles similaires pour nourrissons 39225710 Bouteilles 33141620 Trousses m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw jednodniowy z membran?; Zestaw: 2 x smoczek + butelka; Nalepki na butelki z mlekiem kobiecym; zestaw do odci?gania mleka; Butelka wielorazowa, Wielorazowe, autoklawowalne nak?adki na brodawk? sutkow?; Smoczki jednorazowe; Jednorazowa butelka do karmienia niemowl?t - 10 pozycji asortymentowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 29
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Pokrowiec do inkubatora - 20 sztuk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 136-433750
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet nr 1
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet nr 2
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Skamex S.A.
Adresse postale: ul. Cz?stochowska nr 38/52 Ville: ?█d? Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Code postal: 93-121 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 48 012.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 43 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Pakiet nr 3
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Skamex S.A.
Adresse postale: ul. Cz?stochowska nr 38/52 Ville: ?█d? Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Code postal: 93-121 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 109 480.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 106 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Pakiet nr 4
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Anmar Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Strefowa nr 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 21 569.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 21 365.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Pakiet nr 5
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VYGON Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: Francuska nr 39/6 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-905 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 022 240.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 060 107.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Pakiet nr 6
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Pakiet nr 7
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Urz?dze? Medycznych ĐUNIMEDţ in?. Adam Andruszczak Adresse postale: Trawnik nr 26A-28 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-376 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 12 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 12 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Pakiet nr 8
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Pakiet nr 9
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PLUS ULTRA Tomasz Sioda Adresse postale: ul. Na Sza?cach nr 22 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-663 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 22 605.14 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 24 050.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Pakiet nr 10
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Anmar Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Strefowa nr 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 4 890.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Pakiet nr 11
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dutchmed PL Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szajnochy nr 14 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-738 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 165 022.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 165 022.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Pakiet nr 12
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROMED S.A.
Adresse postale: ul. Dzia?kowa nr 56 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 3 120.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 140.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 13
Lot n : 13 Intitul╚:
Pakiet nr 13
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 14
Lot n : 14 Intitul╚:
Pakiet nr 14
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 15
Lot n : 15 Intitul╚:
Pakiet nr 15
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 16
Lot n : 16 Intitul╚:
Pakiet nr 16
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 17
Lot n : 17 Intitul╚:
Pakiet nr 17
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MedLeader ?ukasz Kruck Adresse postale: ul. Nowe D?bie nr 306 Ville: ?abiszyn Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 89-210 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 15 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 18 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 18
Lot n : 18 Intitul╚:
Pakiet nr 18
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 19 Intitul╚:
Pakiet nr 19
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 20 Intitul╚:
Pakiet nr 20
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MedLeader ?ukasz Kruck Adresse postale: ul. Nowe D?bie nr 306 Ville: ?abiszyn Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 89-210 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 2 557.60 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 21 Intitul╚:
Pakiet nr 21
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DRfGER POLSKA Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Posag 7 Panien nr 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-495 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 72 391.80 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 68 718.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 23 Intitul╚:
Pakiet nr 23
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROMED S.A.
Adresse postale: ul. Dzia?kowska nr 56 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 46 650.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 40 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 24 Intitul╚:
Pakiet nr 24
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biameditek Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Elewatorska nr 58 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 15-620 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 42 585.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 44 856.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 25 Intitul╚:
Pakiet nr 25
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 26 Intitul╚:
Pakiet nr 26
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NZ TECHNO SP. Z O.O.
Adresse postale: ul. Berne?ska nr 5A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-976 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 26 040.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 27 Intitul╚:
Pakiet nr 27
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Anmar Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Strefowa nr 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 52 287.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 41 083.78 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 28 Intitul╚:
Pakiet nr 28
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medela Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wybrze?e Gdy?skie nr 6D Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-531 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 182 960.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 175 610.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 29 Intitul╚:
Pakiet nr 29
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 22 Intitul╚:
Pakiet nr 22
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROMED S.A.
Adresse postale: ul. Dzia?kowa nr 56 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 66 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 74 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Post?powanie w zakresie pakietu nr 1, 16, 18, 25, 29 zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zam█wie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p█?n. zm.) poniewa? w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24.08.2023 r. do godz. 09:00,00 nie z?o?ono ?adnej oferty.
   2.  Post?powanie w zakresie pakietu nr 6 zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zam█wie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p█?n. zm.) poniewa? oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia. Uzasadnienie: W dniu 23.08.2023 r. Zamawiaj?cy zamie?ci? na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacj?, i? w zakresie pakietu nr 6 zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia kwot? w wysoko?ci 148 549,68 z? brutto. W przedmiotowym post?powaniu z?o?ono trzy oferty, z czego dwie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Cena oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu wynosi 176 187,96 z?. Jak wynika z powy?szego, oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot? przeznaczon? na sfinansowanie zam█wienia o 27 638,28 z? brutto, jednocze?nie Zamawiaj?cy nie mo?e zwi?kszy? tej kwoty do ceny oferty z najni?sz? cen?. Powy?sza okoliczno?? stanowi przes?ank? do uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zam█wie? publicznych.
   3. Post?powanie w zakresie pakietu nr 8, 13, 14, 15 zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Prawo zam█wie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p█?n. zm.), poniewa? wszystkie z?o?one oferty podlega?y odrzuceniu.
   4.  Post?powanie w zakresie pakietu nr 19 zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Prawo zam█wie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p█?n. zm.) poniewa? post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Uzasadnienie: W niniejszym post?powaniu wyst?pi? pope?niony nieumy?lnie przez Zamawiaj?cego b??d w formularzu ofertowym w zakresie pakietu nr 19 poz. 2 i
   3.  Zamawiaj?cy w opisie przedmiotu zam█wienia nie wskaza? z jakich dok?adnie ilo?ci powinien sk?ada? si? poszczeg█lny zestaw ˝ nie wskazano danych ilo?ciowych. W pozosta?ych dokumentach zam█wienia r█wnie? brak jest takich informacji. Wykonawca Radiometer Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie nr 181a, 02-222 Warszawa sk?adaj?c ofert? w przedmiotowym pakiecie wyceni? w pozycji 2 i 3 elementy zestawu pojedynczo (tj. za sztuk?), natomiast nale?a?o wyceni? w tych pozycjach ca?y zestaw. Wynikiem tej sytuacji jest znacznie odbiegaj?ca cena od szacunku Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy do post?powania szacowa? ca?e zestawy, ale nie okre?li? Wykonawcom istotnych danych w zakresie ilo?ci sk?adu poszczeg█lnych zestaw█w. Nast?pi?a wada post?powania w zakresie pakietu nr 19, kt█rej na tym etapie post?powania nie ma mo?liwo?ci usun??, poniewa? nie mo?na jednoznacznie wskaza? jakich ilo?ci Zamawiaj?cy wymaga? w poszczeg█lnym zestawie. Maj?c powy?sze na wzgl?dzie uzna? nale?y, i? zachodzi przes?anka uniewa?nienia post?powania na ww. podstawie prawnej. W zwi?zku z powy?szym postanowiono jak w sentencji. Zgodnie z art. 262 ustawy Prawo zam█wie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p█?n. zm.) w przypadku uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy niezw?ocznie zawiadomi Wykonawc█w, kt█rzy ubiegali si? o udzielenie zam█wienia w tym post?powaniu, o wszcz?ciu kolejnego post?powania, kt█re b?dzie dotyczy? tego samego przedmiotu zam█wienia lub b?dzie obejmowa? ten sam przedmiot zam█wienia.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej (art. 505˝590 ustawy).
   2.  Szczeg█?y dotycz?ce pouczenia o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy zosta?y zawarte w rozdziale XXV Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/11/2023 Dostawa wyrob█w medycznych dla Oddzia?u Neonatologicznego 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables mÚdicaux 
33141111 - Pansements adhÚsifs 
33141200 - CathÚters 
33141220 - Canules 
33141310 - Seringues 
33141320 - Aiguilles Ó usage mÚdical 
33141620 - Trousses mÚdicales 
33681000 - TÚtines, tÚterelles et articles similaires pour nourrissons 
33711770 - Anneau dentaire, tÚtine, sucette 
39225710 - Bouteilles