Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 20/02/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ruda ?l?ska:Mobilier et agencement de cuisine

2023/S 18-048857  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Ruda ?l?ska: Mobilier et agencement de cuisine 2023/S 018-048857 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Ruda ?l?ska Num╚ro national d'identification: REGON: 276255424 Adresse postale: Plac Jana Paw?a II Nr 6 Ville: Ruda ?l?ska Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41 - 709 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna P?achta, Wydzia? Zam█wie? Publicznych, Urz?d Miasta Ruda ?l?ska Courriel: zamowienia@ruda-sl.pl T╚l╚phone: +48 322449094 Fax: +48 322487348 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rudaslaska.bip.info.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://rudaslaska.logintrade.net/zapytania_email,114915,d18d28b5ecda71c8279defcae5723b71.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa i monta? wyposa?enia kuchni oraz zaplecza w nowo budowanej Szkole Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej 22 w Rudzie ?l?skiej Num╚ro de r╚f╚rence: AP.271.87.2022
II.1.2) Code CPV principal 39141000 Mobilier et agencement de cuisine
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa i monta? wyposa?enia kuchni oraz zaplecza w nowo budowanej Szkole Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej 22 w Rudzie ?l?skiej.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 968 167.25 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39221000 ...quipement de cuisine
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Ruda ?l?ska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa i monta? wyposa?enia kuchni oraz zaplecza w nowo budowanej Szkole Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej 22 w Rudzie ?l?skiej. Zakres prac do wykonania obejmuje wyposa?enie ci?gu technologicznego kuchni oraz zaplecza w tym : - wyposa?enie magazynu produkt█w suchych, - wykonanie komory ch?odniczej, - wykonanie komory mro?niczej, - wyposa?enie pomieszczenia porz?dkowego, - wyposa?enie magazynu warzyw i owoc█w, - wyposa?enie pomieszczenia obieralni brudnej i dezynfekcji jaj, - wyposa?enie kuchni g?█wnej, - wyposa?enie pomieszczenia magazynowania w█zk█w, - wyposa?enie zmywalni naczy? sto?owych, - wyposa?enie pomieszczenia wydawania da?, - wyposa?enie zmywalni naczy? przedszkolnych, - przeszkolenie personelu w zakresie obs?ugi sprz?tu wyposa?enia kuchni, przy czym termin przeprowadzenia szkolenia zostanie uzgodniony z Dyrekcj? Szko?y. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Specyfikacja Warunk█w Zam█wienia (SWZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres udzielonej gwarancji / Pond╚ration: 15 Prix - Pond╚ration: 85
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 25/08/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie nale?y zrealizowa? w terminie: do 25.08.2023 r. Maj?c na uwadze art. 436 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy informuje, i? wskazanie ko?cowej daty wykonania umowy uzasadnione jest tocz?cymi si? pracami przy budowie SP 17 oraz d??eniem do zako?czenia procesu budowlanego i otwarcia szko?y przed rozpocz?ciem roku szkolnego.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w udzia?u w tym zakresie.
   1.  Podstawy wykluczenia
:

   1. 1. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przes?anki wykluczenia).
   1. 2. Zamawiaj?cy nie przewiduje dodatkowych/fakultatywnych podstaw (przes?anek) wykluczenia zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy.
   1. 3. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc? w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 129). Do Wykonawcy podlegaj?cego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje si? art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
   1. 4. Wykluczeniu z post?powania podlegaj? Wykonawcy, zgodnie z art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, dodanym Rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 04.2022 r. str. 1).
   2.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przes?anek) wykluczenia z post?powania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych (aktualnych na dzie? ich z?o?enia): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym: a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy. - wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z p█?n.zm.), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, dodanym Rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 111 z
   8. 04.2022 r. str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   3.  Dokumenty sk?adane przez Wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP okre?la ▀4 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych praz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od Wykonawcy. Szczeg█?y zawiera SWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
 
1.Wykonawca musi wykaza?, i? w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona? nale?ycie 2 prace polegaj?ce na dostawie i monta?u wyposa?enia kuchni, na kwot? nie mniejsz? ni? 500 000,00 z?otych brutto/ka?da oraz 2 prace polegaj?ce na dostawie i monta?u komory ch?odniczej, o warto?ci nie mniejszej ni? 40 000,00 z?otych brutto/ka?da Uwaga: Zamawiaj?cy nie okre?la, szczeg█lnego sposobu spe?niania okre?lonego wy?ej warunku, przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza mo?liwo?? sumowania zasob█w w tym zakresie. Uwaga: Je?eli Wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji us?ug/dostaw wykonywanych wsp█lnie z innymi wykonawcami, nale?y wykaza? us?ug?/dostaw? (zakres), w kt█rej Wykonawca bezpo?rednio uczestniczy?. Uwaga: Warto?ci podane w dokumentach potwierdzaj?cych spe?nianie warunku w walutach innych ni? wskazane przez Zamawiaj?cego nale?y przeliczy? wg ?redniego kursu NBP na dzie? zamieszczenia og?oszenia o zam█wieniu w Biuletynie Zam█wie? Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urz?du Zam█wie? Publicznych.
   2.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu wskazanych w ust.1, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych (aktualnych na dzie? ich z?o?enia): - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Uwaga: Dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy, w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest wstanie uzyska? tych dokument█w - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Okres, o kt█rym wy?ej mowa liczy si? wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, kt█re zostan? wprowadzone do tre?ci tej umowy, zawiera za??cznik nr 3 do SWZ.
   1. 1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w za??cznik nr 3 do SWZ.
   1. 2. Zmiana umowy mo?e tak?e nast?pi? w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
   2.  Przed zawarciem umowy nale?y dope?ni? formalno?ci, kt█re zosta?y wskazane w Rozdziale XXIX SWZ.
   3.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsz?), zobowi?zany jest przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, w wysoko?ci w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Szczeg█?y dot. zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zawarto w rozdziale XXX SWZ
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 20/02/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 20/04/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 20/02/2023 Heure locale: 12:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi na komputerze Zamawiaj?cego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej z?o?onych ofert. Zamawiaj?cy nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zamawiaj?cego. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 10 000 PLN. Szczeg█?y dot. wniesienia wadium zawarto w rozdziale XXII SWZ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z p█?n. zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje si? przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Post?powanie zostanie przeprowadzone w procedurze tzw. odwr█conej, tj. z zastosowaniem art. 139 ust. 1 ustawy.
   2.  Zamawiaj?cy zak?ada, i? od dnia zawarcia umowy do 25.08.2023r. okres realizacji b?dzie wynosi? nie wi?cej ni? 6 miesi?cy, st?d w umowie nie przewidziano zmiany wynagrodzenia.
   3.  Wraz z ofert? nale?ny z?o?y?:
   3. 1.O?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ, sk?adanym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (w skr█cie JEDZ), sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz.Urz.UE L 3 z 06.01.2016 r., str. 16).
   3. 2. O?wiadczenie, ?e Wykonawca zapozna? si? z warunkami zam█wienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zam█wienia, kt█re zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zam█wienia oraz, ?e przyjmuje ich tre?? bez ?adnych zastrze?e? ˝ zgodnie z tre?ci? zawart? w formularzu oferty, stanowi?cym za??cznik nr 1 oraz
   1. 1. do SWZ. O?wiadczenie sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
   3. 3. Pe?nomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/█w ubiegaj?cego/cych si? o udzielenie zam█wienia publicznego. Pe?nomocnictwo przekazuje si? w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pe?nomocnictwo zosta?o wystawione w postaci papierowej i opatrzone w?asnor?cznym podpisem, przekazuje si? cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po?wiadczaj?cym zgodno?? cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po?wiadczenia zgodno?ci cyfrowego odwzorowania z pe?nomocnictwem w postaci papierowej, mo?e dokona? mocodawca lub notariusz.
   3. 4. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w (o ile Wykonawca korzysta ze zdolno?ci innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy). Zobowi?zanie lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje si? w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy zobowi?zanie (inny podmiotowy ?rodek dowodowy) zosta?o wystawione w postaci papierowej i opatrzone w?asnor?cznym podpisem, przekazuje si? cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po?wiadczaj?cym zgodno?? cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
   3. 5. O?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 117 ust.4 ustawy ˝ Đ(Í) z kt█rego wynika, kt█re roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj? poszczeg█lni wykonawcy.ţ ˝ o ile dotyczy (odnosi si? do Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia). O?wiadczenie to podpisuje si? kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3. 6. O?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z post?powania zgodnie z art. 5K Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.
   3. 7. Dow█d wniesienia wadium zgodnie z rozdzia?em XVI ust.
   3. 7. SWZ.
   4.  Dotyczy SEKCJI IV.2.2) ofert? nale?ny z?o?y? za po?rednictwem Platformy przetargowej nie p█?niej ni? do dnia 20.02.2023r. do godziny 12:00,00.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Ozby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej (art. 505˝590 ustawy).
   2.  Szczeg█?y dotycz?ce pouczenia o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy oraz innemu podmiotowi zosta?y zawarte w rozdziale XXXI Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/01/2023 Dostawa i monta? wyposa?enia kuchni oraz zaplecza w nowo budowanej Szkole Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej 22 w Rudzie ?l?skiej 20/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
39141000 - Mobilier et agencement de cuisine 
39221000 - ╔quipement de cuisine