Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ruda ?l?ska:Services prestÈs par le personnel mÈdical

2023/S 18-048884  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Ruda ?l?ska: Services prestÈs par le personnel mÈdical 2023/S 018-048884 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wincentego Lipa 2 Ville: Ruda ?l?ska Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-703 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Gorgol Courriel: zampub@szpitalruda.pl TÈlÈphone: +48 327795917 Fax: +48 327795917 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalruda.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp. z o.o.
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Konkurs ofert nr 73/K?Z/22 na wykonywanie ?wiadcze? zdrowotnych w ramach Poradni Chrurgii Urazowo-Ortopedycznej dzia?aj?cej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie ?l?skiej NumÈro de rÈfÈrence: 73/K?Z/22
II.1.2) Code CPV principal 85141000 Services prestÈs par le personnel mÈdical
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie ?wiadcze? zdrowotnych w ramach Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dzia?aj?cej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie ?l?skiej Sp. z o. o.. Pod poj?ciem ,,?wiadczenia zdrowotneî nale?y rozumie? wszelkie dzia?ania s?u??ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dzia?ania medyczne wynikaj?ce z procesu leczenia lub odr?bnych przepisÛw reguluj?cych zasady ich wykonania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 672 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie ?wiadcze? zdrowotnych w ramach Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dzia?aj?cej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie ?l?skiej Sp. z o. o. Pod poj?ciem ,,?wiadczenia zdrowotneî nale?y rozumie? wszelkie dzia?ania s?u??ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dzia?ania medyczne wynikaj?ce z procesu leczenia lub odr?bnych przepisÛw reguluj?cych zasady ich wykonania.
   2. ?wiadczenia zdrowotne b?d? realizowane wg potrzeb Poradni zgodnie z harmonogramem czasu pracy Poradni.
   3. Lekarz ?wiadcz?cy us?ugi musi posiada? tytu? specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz?du ruchu.
   4. SzczegÛ?owy rozk?ad pracy Poradni okre?la Harmonogram Pracy Poradni obowi?zuj?cy u Udzielaj?cego zamÛwienia i sporz?dzony jest z gÛry na ka?dy miesi?c. Udzielaj?cy zamÛwienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie pÛ?niej jak 3 dni przed rozpocz?ciem danego miesi?ca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Poradni Specjalistycznych.
   5. Wymagany termin p?atno?ci wynosi 21 dni od daty dor?czenia prawid?owo wystawionego przez Przyjmuj?cego zamÛwienie dokumentu zawieraj?cego podstaw? prawn? zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentuj?cej zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra FinansÛw z dnia 29 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1979), zwanego dalej faktur?. Okresem rozliczeniowym jest miesi?c kalendarzowy.
   6. Liczba osÛb ?wiadcz?cych us?ugi: maksymalnie
   4. 
   7. Ka?dy z OferentÛw ubiegaj?cych si? o zawarcie umowy mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert?.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r. (tj. 36 miesi?cy).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Og?oszenie wyniku rozstrzygni?cia post?powania zosta?o przes?ane do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej ze wzgl?du na spe?nienie przes?anek z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych stosowanych w zwi?zku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej, zgodnie z tym og?oszenie o wyniku rozstrzygni?cia post?powania dyrektor oddzia?u wojewÛdzkiego Funduszu (tu kierownik placÛwki medycznej og?aszaj?cej konkurs) przekazuje Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, je?eli warto?? przedmiotu umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej przekracza wyra?on? w z?otych rÛwnowarto?? kwoty 130 000 euro wed?ug ?redniego kursu euro og?oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygni?cia post?powania. Przepis ten stosuje si? do Ustawy o dzia?alno?ci leczniczej, na podstawie ktÛrych to przepisÛw og?oszono.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aleksander Knapik Adresse postale: ul Wysoka 52 Ville: Ruda ?l?ska Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-711 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 672 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 918 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ?ukasz Lubelski Adresse postale: ul. ?opianowa 8a Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-750 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 672 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 918 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jaros?aw Pecold Adresse postale: ul. GÛrno?l?ska 41 Ville: Mys?owice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-440 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 672 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 918 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. S?awomir Wro?ski Adresse postale: ul. Gospodarcza 51 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-214 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 672 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 918 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wincentego Lipa 2 Ville: Ruda ?l?ska Code postal: 41-703 Pays: Pologne Courriel: zampub@szpitalruda.pl TÈlÈphone: +48 327795917 Fax: +48 327795917 Adresse internet: http://bip2.szpitalruda.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wincentego Lipa 2 Ville: Ruda ?l?ska Code postal: 41-703 Pays: Pologne Courriel: zampub@szpitalruda.pl TÈlÈphone: +48 327795917 Fax: +48 327795917 Adresse internet: http://bip2.szpitalruda.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Konkurs ofert nr 73/K?Z/22 na wykonywanie ?wiadcze? zdrowotnych w ramach Poradni Chrurgii Urazowo-Ortopedycznej dzia?aj?cej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie ?l?skiej 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85141000 - Services prestés par le personnel médical