Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rudna:Matériel électrique

2022/S 226-650147  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Rudna: Matériel électrique 2022/S 226-650147 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Rudna Numéro national d'identification: PL516 Adresse postale: Plac Zwyci?stwa 15 Ville: Rudna Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika Przybylska Courriel: sekretariat@rudna.pl Téléphone: +48 767492100/ +48 767492107/ +48 767492105 Fax: +48 767492111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.rudna.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wdro?enie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna Numéro de référence: ZP.271.37.2022
II.1.2) Code CPV principal 31600000 Matériel électrique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (tzn. inteligentne, bezdotykowe pojemniki na odpady), zwanego dalej Systemem na terenie Gminy Rudna. Systemem obj?te zostan? miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie wielorodzinnej - Osiedle Le?na w m. Rudna.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31600000 Matériel électrique 35121300 Accessoires de sécurité 35123500 Systèmes vidéo d'identification 45232332 Ouvrages annexes de télécommunications 45310000 Travaux d'équipement électrique 45311200 Travaux d'installations électriques 45314000 Installation de matériel de télécommunications 45314300 Installation d'infrastructures de câblage 45314320 Installation de câblage informatique 45315600 Installations basse tension 71220000 Services de création architecturale 71320000 Services de conception technique 45262400 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (tzn. inteligentne, bezdotykowe pojemniki na odpady), zwanego dalej Systemem na terenie Gminy Rudna. Systemem obj?te zostan? miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie wielorodzinnej - Osiedle Le?na w m. Rudna. Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 2 do SWZ oraz wzór umowy - stanowi?cy za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: D?ugo?? okresu gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 201-571120
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Wdro?enie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie zosta?o uniewa?nione. Uzasadnienie prawne uniewa?nienia: 1) art. 256 ustawy Pzp - Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert, je?eli wyst?pi?y okoliczno?ci powoduj?ce, ?e dalsze prowadzenie post?powania jest nieuzasadnione, 2) art. 255 pkt 6) ustawy Pzp - Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia: W toku post?powania Zamawiaj?cy otrzyma? liczne pytania od Wykonawców zainteresowanych udzia?em w niniejszym post?powaniu. Pytania wp?yn??y w terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiaj?cy by? zobowi?zany do udzielania odpowiedzi, w terminie 6 dni przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub do przed?u?enia terminu sk?adania ofert o czas niezb?dny do zapoznania si? wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyja?nieniami w celu nale?ytego przygotowania i z?o?enia prawid?owych ofert. Zamawiaj?cy w ww. terminie nie udzieli? odpowiedzi na pytania Wykonawców, a tak?e nie przes?a? og?oszenia o sprostowaniu do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej, w zakresie zmiany terminu sk?adania ofert. Z uwagi na powy?sze, Zamawiaj?cy nie ma ju? faktycznej mo?liwo?ci sprostowania og?oszenia w zakresie terminu sk?adania ofert oraz udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców w sposób, który nie narusza dyspozycji art. 88 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 135 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Wobec powy?szego, post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad?, co oznacza, ?e dalsze prowadzenie post?powania jest nieuzasadnione.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3. Odwo?anie w przypadkach innych ni? w wy?ej wymienionych przypadkach wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Wdro?enie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31600000 - Matériel électrique 
35121300 - Accessoires de sécurité 
35123500 - Systèmes vidéo d'identification 
45232332 - Ouvrages annexes de télécommunications 
45262400 - Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
45314320 - Installation de câblage informatique 
45315600 - Installations basse tension 
71220000 - Services de création architecturale 
71320000 - Services de conception technique