Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rudnik nad Sanem:Services sylvicoles

2023/S 18-048843  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Rudnik nad Sanem: Services sylvicoles 2023/S 018-048843 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Rudnik Num╚ro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Rzeszowska 198 Ville: Rudnik nad Sanem Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-420 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Sopa?a Courriel: rudnik@lublin.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 158766211 Fax: +48 158766215 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/rudnik Adresse du profil dÝacheteur: https://miniportal.uzp.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Rudnik w roku 2022 (4-A4) Num╚ro de r╚f╚rence: ZG.270.14.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet IV /4/˝ le?nictwa: Czarny las, Groble
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211300 Services de d╚frichement 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Rudnik: le?nictwo Czarny las, Groble
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Wykonanie us?ug w szczeg█lno?ci dotyczy: szk█?karstwa i nasiennictwa, gospodarki ??kowo-rolnej i innych opisanych w za??czniku nr
   3. 4 do SIWZ.Zamawiaj?cy nie dopuszcza dalszego podzia?u zam█wienia. Ilo?ci prac (czynno?ci) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach le?nych), na kt█rych jest planowana realizacja przedmiotu zam█wienia w ramach danego Pakietu ma charakter wst?pny i mo?e ulec zmianie (zar█wno zwi?kszeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zam█wienia.Warto?? zam█wienia podstawowego /bez uwzgl. us?ug podobnych oraz maksymalnej warto?ci i redukcji a tak?e bez materia?█w w?asnych zamawiaj?cego) wyszacowano na kwot?: 1 212 444,24 PLN bez VAT. Szacunkowa maksymalna warto?? z pkt. II.2.6 obejmuje zam█wienie us?ug podobnych a tak?e mo?liwo?? zrealizowania zam█wienia w wys. 120 %. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Wykonawca mo?e powierzy? realizacj? element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam█wienia z udzia?em podwykonawc█w wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie cz??ci zam█wienia (zakres█w rzeczowych), kt█rych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania przez wykonawc? firm podwykonawc█w. Wskazanie takie nale?y umie?ci? na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca b?dzie m█g? wprowadzi? podwykonawc? wy??cznie na warunkach okre?lonych w umowie. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p█?n. zm.).
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 04/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 025-063138
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 4 Intitul╚:
Pakiet IV /4/˝ le?nictwa: Czarny las, Groble
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
04/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Krzysztof Kobylarz - lider Num╚ro national d'identification: 6020053557 Adresse postale: ul. Doliny 72 Ville: Rudnik nad Sanem Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-420 Pays: Pologne Courriel: krzysztof.kobylarz@onet.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: P.P.H.U. LAS-BUD Mariusz K?pa Num╚ro national d'identification: 8651070075 Adresse postale: Je?owe 383a Ville: Je?owe Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-430 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Grzegorz Sabat Num╚ro national d'identification: 8651079113 Adresse postale: Jata 36 Ville: Je?owe Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-430 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 1 215 148.50 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587801 Fax: +22 4587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
19.1 Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 19.2. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 19.3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a). 19.5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 19.6. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. .
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587701 Fax: +22 4587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/01/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Rudnik: le?nictwo Czarny las, Groble.
VII.1.4) Description des prestations:
Wykonanie us?ug w szczeg█lno?ci dotyczy: szk█?karstwa i nasiennictwa, gospodarki ??kowo-rolnej i innych opisanych w za??czniku nr
   3. 4 do SIWZ.Zamawiaj?cy nie dopuszcza dalszego podzia?u zam█wienia. Ilo?ci prac (czynno?ci) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach le?nych), na kt█rych jest planowana realizacja przedmiotu zam█wienia w ramach danego Pakietu ma charakter wst?pny i mo?e ulec zmianie (zar█wno zwi?kszeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zam█wienia.Warto?? zam█wienia podstawowego /bez uwzgl. us?ug podobnych oraz maksymalnej warto?ci i redukcji a tak?e bez materia?█w w?asnych zamawiaj?cego) wyszacowano na kwot?: 1 212 444,24 PLN bez VAT. Szacunkowa maksymalna warto?? z pkt. II.2.6 obejmuje zam█wienie us?ug podobnych a tak?e mo?liwo?? zrealizowania zam█wienia w wys. 120 %. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Wykonawca mo?e powierzy? realizacj? element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam█wienia z udzia?em podwykonawc█w wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie cz??ci zam█wienia (zakres█w rzeczowych), kt█rych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania przez wykonawc? firm podwykonawc█w. Wskazanie takie nale?y umie?ci? na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca b?dzie m█g? wprowadzi? podwykonawc? wy??cznie na warunkach okre?lonych w umowie. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p█?n. zm.).
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 04/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 1 264 601.69 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Krzysztof Kobylarz - lider Num╚ro national d'identification: 6020053557 Adresse postale: ul. Doliny 72 Ville: Rudnik nad Sanem Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-420 Pays: Pologne Courriel: krzysztof.kobylarz@onet.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: P.P.H.U. LAS-BUD Mariusz K?pa Num╚ro national d'identification: 8651070075 Adresse postale: Je?owe 383a Ville: Je?owe Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-430 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Grzegorz Sabat Num╚ro national d'identification: 8651079113 Adresse postale: Jata 36 Ville: Je?owe Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-430 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Wyp?ata rekompensaty zwi?zanej ze skokowym wzrostem cen paliw p?ynnych, kt█ra nie powoduje zmiany og█lnego charakteru Umowy. Dotyczy czynno?ci dla kt█rych paliwo stanowi znacz?c? cz??? koszt█w realizacji (pozyskanie i zrywka drewna, odnowienia, piel?gnacje gleby, czyszczenia wczesne i p█?ne). (Zgodnie z art 455 .ust 1 pkt 4 ustawy PZP dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego post?powania je?li konieczno?? jej zmiany jest spowodowana okoliczno?ciami kt█rych zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yta staranno?ci? nie m█g? przewidzie? o ile zmiana nie modyfikuje og█lnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany ka?d? kolejn? zmian? nie przekracza 50% warto?ci pierwotnej umowy.)
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
 -w trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy-wzrost cen paliw p?ynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie m█g? tego przewidzie?;-agresja Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych, jest zdarzeniem, kt█rego Zamawiaj?cy nie m█g? przewidzie?
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 1 247 229.77 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 1 264 601.69 PLN Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Rudnik w roku 2022 (4-A4) 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement