Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rudy: Travaux de construction de rÈservoirs

2021/S 228-599197  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Rudy: Travaux de construction de rÈservoirs 2021/S 228-599197 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Rudy Raciborskie NumÈro national d'identification: 272536296 Adresse postale: ul. Rogera 1 Ville: Rudy Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 47-430 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Pacia Courriel: rudy@katowice.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 324103029 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna Skarbu Pa?stwa nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa obiektÛw ma?ej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok NumÈro de rÈfÈrence: ZG.270.5.2021
II.1.2) Code CPV principal 45247270 Travaux de construction de rÈservoirs
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s roboty budowlane polegaj?ce na ÑBudowie obiektÛw ma?ej retencji na obszarze zlewni potoku Raczokî zgodnie z dokumentacj projektow?. Obszar, na ktÛrym planowana jest realizacja inwestycji po?o?ony jest w zasi?gu parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca b?dzie zobowi?zany do bezwzgl?dnego stosowania si do zapisÛw (wymogÛw i ogranicze?) zawartych w Decyzjach O ?rodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca by zobowi?zany udzieli min. 5 lat (60 miesi?cy) gwarancji na wykonane roboty budowlane licz?c od daty bezusterkowego odbioru ko?cowego wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na u?ytkowanie je?eli jest wymagana.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 322 957.66 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45247270 Travaux de construction de rÈservoirs 45111291 Travaux d'amÈnagement du terrain 45112700 Travaux d'amÈnagement paysager 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227 Rybnicki Lieu principal d'exÈcution:
Nadle?nictwo Rudy Raciborskie, le?nictwo KrasiejÛw, gmina Ku?nia Raciborska, powiat raciborski, woj. sl?skie
II.2.4) Description des prestations:
ZAM"WIENIE OBEJMUJE: Odtworzenie dwÛch zbiornikÛw przelewowych na potoku "Raczok" w oddziale 169c Zbiornik G1: ï uporz?dkowanie istniej?cych skarp oraz ukszta?towanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biow?Ûknin z humusowaniem; ï budow grobli o d?ugo?ci ok. 35 m, jej uszczelnienie za pomoc geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatk przeciw bobrom; ï budow na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym; ï budow mnicha pi?trz?co ñ upustowego z przepustem; ï budow k?adki z barierk i furtk na doj?ciu z grobli do urz?dze upustowych mnicha; ï budow schodÛw skarpowych; ï umocnienie wylotu przepustu poni?ej grobli na d?ugo?ci ok. 5 m; ï zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiornikÛw na nowo. Zbiornik G2: ï uporz?dkowanie istniej?cych skarp oraz ukszta?towanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biow?Ûknin z humusowaniem; ï budow grobli o d?ugo?ci ok. 56 m, jej uszczelnienie za pomoc geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatk przeciw bobrom; ï budow na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym; ï budow mnicha pi?trz?co ñ upustowego z przepustem; ï budow k?adki z barierk i furtk na doj?ciu z grobli do urz?dze upustowych mnicha; ï budow schodÛw skarpowych; ï umocnienie wylotu z przepustu poni?ej grobli na d?ugo?ci ok. 5 m; ï zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiornikÛw na nowo. Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 175c Zbiornik G3: ï uporz?dkowanie istniej?cych skarp oraz ukszta?towanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biow?Ûknin z humusowaniem; ï budow grobli o d?ugo?ci ok. 43 m, jej uszczelnienie za pomoc geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatk przeciw bobrom; ï budow na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym; ï budow mnicha pi?trz?co ñ upustowego z przepustem; ï budow k?adki z barierk i furtk na doj?ciu z grobli do urz?dze upustowych mnicha; ï budow schodÛw skarpowych; ï umocnienie wylotu przepustu poni?ej grobli na d?ugo?ci ok. 5; ï zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo Przepust G3A ï rozbiÛrk istniej?cego przepustu; ï budow nowego przepustu o ?rednicy 1200 mm, d?ugo?ci 11m; ï przebudow istniej?cej drogi z dostosowaniem najazdÛw nad przepustem; Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183g Zbiornik G4: ï uporz?dkowanie istniej?cych skarp oraz ukszta?towanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biow?Ûknin z humusowaniem; ï budow grobli o d?ugo?ci ok. 76 m, jej uszczelnienie za pomoc geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatk przeciw bobrom; ï budow na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym; ï budow mnicha pi?trz?co ñ upustowego z przepustem ï budow k?adki z barierk i furtk na doj?ciu z grobli do urz?dze upustowych mnicha; ï budow schodÛw skarpowych; ï umocnienie wylotu przepustu poni?ej grobli na d?ugo?ci ok. 5 m; ï zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo. Przebudowa zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183b Zbiornik G5: ï uporz?dkowanie istniej?cych skarp oraz ukszta?towanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biow?Ûknin z humusowaniem; ï odbudow?, przebudow i nadbudow grobli o d?ugo?ci ok. 64 m, jej uszczelnienie za pomoc geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatk przeciw bobrom; ï budow na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym; ï remont mnicha pi?trz?co ñ upustowego z przepustem o ?rednicy 0,90 m; ï umocnienie wylotu istniej?cego przepustu poni?ej grobli brukiem wokÛ wylotu oraz narzutem kamiennym na d?ugo?ci ok. 5 m; ï zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera dokumentacja projektowa (za??cznik nr 8 do SWZ): Za?.8 A Projekt budowlany Za?. 8 B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÛt (dalej ÑSTWIORî) Za?. 8 C Przedmiar robÛt
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑKompleksowy projekt adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu ñ ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnychî POIS.02.01.00-00-0005/16 wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Funduszu SpÛjno?ci przez Uni Europejsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations complÈmentaires Post?powanie by?o prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 139 PZP
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 144-381751
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZG.270.5.2021 IntitulÈ:
Budowa obiektÛw ma?ej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROMAK Mariusz Kuterski NumÈro national d'identification: 161445390 Adresse postale: ul.Przyja?ni 102 Ville: K?dzierzyn-Ko?le Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 47-225 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 322 957.66 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 896 974.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie by?o prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powy?ej progÛw UE na podstawie Art. 132-139 oraz art. 83-131 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 roku Prawo zamÛwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pÛ?niejszymi zmianami - ÑPZPî)
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami PZP czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania W taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 21.4. i 21.5 SWZ wnosi si W terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego W Warszawie - s?du zamÛwie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Rudy: Travaux de construction de rÈservoirsType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45112700 - Travaux d'aménagement paysager 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45247270 - Travaux de construction de réservoirs