Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rumia:VÈhicules usage spÈcial

2022/S 227-652139  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Pologne-Rumia: VÈhicules usage spÈcial 2022/S 227-652139 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 586-010-22-63 Adresse postale: ul. D?bogÛrska 148 Ville: Rumia Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 84-230 Pays: Pologne Point(s) de contact: Stanis?aw Pogorzelski Courriel: s.pogorzelski@pukrumia.pl TÈlÈphone: +48 586710398 Fax: +48 586710623 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pukrumia.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/puk_rumia
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑDostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodÛw specjalistycznych - hakowcÛwî. NumÈro de rÈfÈrence: ZP.PUK.PN.2.2022
II.1.2) Code CPV principal 34114000 VÈhicules usage spÈcial
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj? wykupu, fabrycznie nowych samochodÛw specjalistycznych:2 sztuk hakowcÛw ma?ych i 1 sztuka hakowca du?ego.SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (SOPZ) ñ Wymagane parametry techniczno ñ u?ytkowe zosta?y opisane w Rozdziale II ust. 2 SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 419 918.74 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 419 918.74 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144510 VÈhicules pour ordures 34144511 Bennes ordures 66114000 Services de leasing financier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Rumia
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj? wykupu 2 sztuk hakowcÛw ma?ych i 1 sztuki hakowca du?ego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (SOPZ) ñ Wymagane parametry techniczno ñ u?ytkowe zosta?y opisane w Rozdziale II ust. 2 SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy pojazdÛw / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 1)Zamawiaj?cy wymaga, aby zamÛwienie by?o realizowane w maksymalnym terminie: Do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (dla obu typÛw pojazdÛw), 2) Okres leasingowania: 60 miesi?cy licz?c od pokontrolnego terminu odbioru bez zastrze?e? dostarczanego przedmiotu leasingu. 3) Zamawiaj?cy nie wym,aga wniesienia wadium. 4) Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam. z art. 214 ust. 1 pkt 8) pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 185-523180
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ÑDostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodÛw specjalistycznych - hakowcÛwî.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
NumÈro national d'identification: 8970012657 Adresse postale: ul. Legnicka 48 bud C-D Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 54-202 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GP TRUCK TRADING s.c. Grzegorz K?dziela Agnieszka K?dziela NumÈro national d'identification: 5213290013 Adresse postale: Soko?owska 61B Ville: Soko?Ûw Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-806 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 419 918.74 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp. II. Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okol. wskazanych: w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 8) Pzp. III. Dokumenty sk?adane wraz z ofert?: a) Formularz Oferta, wg wzoru Zamawiaj?cego, o tre?ci odpowiadaj?cej za??cznikowi nr 1 do SWZ. W przypadku WykonawcÛw ubiegaj?cych si? wspÛlnie o udzielenie zam, Wykonawcy sk?adaj? 1 Formularz Ofertowy. b) O?wiadczenie Wykonawcy sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie JEDZ-za?. nr 2 do SWZ; ïJEDZ sporz?dza odr?bnie: ó wykonawca/ka?dy spo?rÛd wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, ó podmiot trzeci, na ktÛrego potencja? powo?uje si? wykonawca celem potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim podmiot udost?pnia swoje zasoby wykonawcy, ó podwykonawca, na ktÛrego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu. W takim przypadku musi zosta? wype?niona cz??? II sekcja A i B, cz??? III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podwykonawca (je?eli zamawiaj?cy weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy). c) Zobowi?zanie podmiotÛw, wg wzoru Zamawiaj?cego, o tre?ci odpowiadaj?cej za?. nr 3 do SWZ. d) O?wiadczenie, z ktÛrego wynika, ktÛre dostawy wykonaj? poszczegÛlni Wykonawcy (w przypadku WykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie) - wed?ug wzoru stanowi?cego za?. nr 4 do SWZ. e) Pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce do z?o?enia oferty, o ile ofert? sk?ada pe?nomocnik. f) Pe?nomocnictwo w przypadku sk?adania oferty przez WykonawcÛw ubiegaj?cych si? wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia. Pe?nomocnictwo powinno zosta? z?o?one w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. g) Dokumenty potwierdzaj?ce, ?e zastrze?one w ofercie informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa. h) Wykaz rozwi?za? rÛwnowa?nych ñ Wykonawca, ktÛry powo?uje si? na rozwi?zania rÛwnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. W takim przypadku Wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? rÛwnowa?nych z jego opisem lub normami - wg wzoru Zamawiaj?cego, o tre?ci odpowiadaj?cej za?. nr 1a i 1b do SWZ. i) Wykaz punkÛw serwisowych. IV. Dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego: 1) w celu potw. braku podstaw wykluczenia: a) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej zgodnie z wzorem stanowi?cym za?. nr 5 do SWZ, b) o?wiadczenie o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ zgodnie z wzorem stanowi?cym za?. nr 6 do SWZ, c) informacj? z KRK, d) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1Pzp, e) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, f) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, zgodnie z Rozdz. II pkt 15 ppkt 2) SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. 2) Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 3) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. 4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej Ñs?dem zamÛwie? publicznychî, za po?rednictwem Prezesa Izby. 5) SzczegÛ?owo kwestie dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2022 ÑDostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodÛw specjalistycznych - hakowcÛwî. 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34114000 - Véhicules à usage spécial 
34144510 - Véhicules pour ordures 
34144511 - Bennes à ordures 
66114000 - Services de leasing financier