Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 18/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rybnik: Services de transport routier public

2020/S 69-164229  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Rybnik: Services de transport routier public 2020/S 069-164229 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Transportu Zbiorowego w Rybniku Adresse postale: ul. Budowlanych 6 Ville: Rybnik Code NUTS: PL22 Code postal: 44-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Dudek Courriel: ztz@ztz.rybnik.pl Téléphone: +48 327557160 Fax: +48 327557165 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ztz.rybnik.pl www.ztz.rybnik.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/ztz.rybnik Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/ztz.rybnik
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: transport publiczny
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Obs?uga przewozów pasa?erskich w transporcie zbiorowym minimum dziewi?cioma autobusami Numéro de référence: ZTZ PN 01/2020
II.1.2) Code CPV principal 60112000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obs?uga przewozów pasa?erskich w transporcie zbiorowym minimum dziewi?cioma autobusami
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 5 848 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'exécution:
Rybnik
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga przewozów pasa?erskich w transporcie zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej, organizowanych przez Zarz?d Transportu Zbiorowego w Rybniku minimum dziewi?cioma autobusami o nast?puj?cych parametrach technicznych: - wyprodukowane nie wcze?niej ni w 2014 roku, - wyposa?one w jednostki nap?dowe spe?niaj?ce normy minimum EURO 6, - 100 % niskiej pod?ogi, - d?ugo? ca?kowita minimum 12 000 mm, tolerancja ±1 %, - o pojemno?ci minimum 86 miejsc, w tym minimum 25 miejsc siedz?cych, - posiadaj?ce minimum 8 miejsc siedz?cych dost?pnych bezpo?rednio z poziomu niskiej pod?ogi.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Rok produkcji autobusów / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom: Wyposa?enie dodatkowe - liczba kasowników dwusystemowych / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 848 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/07/2020 Fin: 31/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wymagane wadia i gwarancje: Sk?adaj?cy ofert winien wnie? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert, w wysoko?ci: 175 000,00 PLN (s?ownie: sto siedemdziesi?t pi? tysi?cy z?otych 00/100). G?ówne warunki finansowe i uzgodnienia p?atnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych: Wszelkie rozliczenia b?d prowadzone w PLN
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i krótki opis warunków: Wykonawca spe?ni warunek je?eli posiada: - posiadaj licencj na krajowy transport drogowy osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewo?nika drogowego wydanych na podstawie Ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 125 poz. 874).
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki dotycz?ce realizacji umowy zawiera Za??cznik nr 3 A do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/05/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert nast?pi w dniu 18.5.2020 o godz. 10.15 w siedzibie Zarz?du Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, 44-200 Rybnik, I pi?tro, pok. 3, POLSKA. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez klikni?cie przycisku "odszyfruj oferty".
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 Pzp i spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w szczególno?ci sk?adanie o?wiadcze?, dokumentów, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po?rednictwem formularza "Wy?lij wiadomo??" dost?pnego w ramach platformy do przeprowadzenia post?powa na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ztz.rybnik
   3.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ.
   4.  Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotów zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ.
   5.  Na wezwanie Zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia informacji, za?wiadcze?, odpisu oraz o?wiadcze?, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) odnosz?cych si do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt
   4. 
   6.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj zasady okre?lone w § 7 i 8 ww. rozporz?dzenia.
   7.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i 14, z wy??czeniem przypadku, je?eli osoba, o której mowa w ust. 14 zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczególno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspó?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zamówienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
   8.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag i szczególne okoliczno?ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione na podstawie pkt
   7. 
   9.  Wykonawca zobligowany jest do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (nale?y sporz?dzi wg Za??cznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w szczególno?ci firmy oraz adresy Wykonawców, którzy z?o?yli oferty w terminie okre?lonym w SIWZ za po?rednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ztz.rybnik 10. Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz
   5.  11. Zostanie zastosowana procedura okre?lona w art. 24aa Pzp. 12. Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni https://platformazakupowa.pl/pn/ztz.rybnik https://platformazakupowa.pl/pn/ztz.rybnik
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. 1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów niniejszej ustawy.
   1. 2. Odwo?anie.
   1. 2.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   1. 2.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   1. 2.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   1. 2.4. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   1. 2.5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   1. 2.6. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   1. 2.4. i
   1. 2.5. wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   1. 3. Skarga do s?du.
   1. 3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   1. 3.2. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.
   1. 3.3. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   1. 3.4. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci.
   1. 3.5. W post?powaniu tocz?cym si na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy ??dania odwo?ania ani wyst?powa z nowymi ??daniami.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public