Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rybnik: Solutions de dialyse

2020/S 68-161150  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Rybnik: Solutions de dialyse 2020/S 068-161150 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Numéro national d'identification: 272780323 Adresse postale: ul. Energetyków 46 Ville: Rybnik Code NUTS: PL227 Code postal: 44-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ka?kowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10:00-14:00 Courriel: zp@szpital.rybnik.pl Téléphone: +48 324291226/87/88 Fax: +48 324291225 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.rybnik.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik www.szpital.rybnik.pl https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.szpital.rybnik.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawy bikarbonatów i kwa?nych sk?adników dla stacji dializ Numéro de référence: LAS-4-PN/6-2020
II.1.2) Code CPV principal 33692800
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s dostawy bikarbonatów i kwa?nych sk?adników dla stacji dializ dla Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Specyfikacj dostaw zawiera za??cznik nr
   1. 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ("Formularz cenowy"). Zamówienie podzielone jest na 3 pakiety (cz??ci) wymienione w za??czniku nr
   1. 1. Ka?dy z Wykonawców mo?e z?o?y ofert w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi by kompletna (tj. musi obejmowa wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania procedury okre?lonej w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych, tj. mo?liwo? dokonania najpierw oceny ofert, a nast?pnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia war. udzia?u w post?powaniu.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Bicarbonat i kwa?ny sk?adnik dla stacji dializ
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33692800
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'exécution:
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Bicarbonat i kwa?ny sk?adnik dla Stacji Dializ
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: termin dostaw / Pondération: 20,00 Critère de qualité - Nom: szybko? reakcji na reklamacje / Pondération: 20,00 Prix - Pondération: 60,00
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawieraj za??czniki nr
   1. 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany przed up?ywem terminu sk?adania ofert wnie? wadium na zasadach okre?lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysoko?ci: 8 000,00 PLN.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kwa?ny sk?adnik do bicarbonatu z cytrynianem
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33692800
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'exécution:
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Kwa?ny sk?adnik do bicarbonatu z cytrynianem
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: termin dostaw / Pondération: 20,00 Critère de qualité - Nom: szybko? reakcji na reklamacje / Pondération: 20,00 Prix - Pondération: 60,00
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawieraj za??czniki nr
   1. 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany przed up?ywem terminu sk?adania ofert wnie? wadium na zasadach okre?lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysoko?ci: 400,00 PLN.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Koncentrat wodorow?glanowy w postaci kapsu?y
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33692800
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'exécution:
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Koncentrat wodorow?glanowy w postaci kapsu?y
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: termin dostaw / Pondération: 20,00 Critère de qualité - Nom: szybko? reakcji na reklamacje / Pondération: 20,00 Prix - Pondération: 60,00
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawieraj za??czniki nr
   1. 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany przed up?ywem terminu sk?adania ofert wnie? wadium na zasadach okre?lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysoko?ci: 1 100,00 PLN.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczególnych warunków udzia?u w niniejszym post?powaniu, natomiast wskazuje nast?puj?ce podstawy wykluczenia z post?powania: oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia - tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy, Zamawiaj?cy przewiduje tak?e wykluczenie Wykonawców w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy. Informacje w zakresie wykluczenia Wykonawców z post?powania: a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczególno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspó?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu tego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakazu biegania si o udzielenie zamówienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag i szczególne okoliczno?ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione na podstawie tego przepisu; c) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj?cy zapewnia temu Wykonawcy mo?liwo? udowodnienia, ?e jego udzia w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamówienia nie zak?óci konkurencji; d) Zamawiaj?cy mo?e wykluczy Wykonawc na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamówienia; e) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Zamawiaj?cy, bada, czy nie zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. Powy?sze nie dotyczy niniejszego post?powania, ze wzgl?du na brak okre?lenia warunków udzia?u w post?powaniu. Informacje dotycz?ce Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia: a) Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) przepisy dotycz?ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia. c) je?eli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali si o udzielenie zamówienia, zosta?a wybrana, Zamawiaj?cy mo?e za??da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców; d) Wykonawcy, o których mowa powy?ej, ponosz solidarn odpowiedzialno? za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia ?aden z Wykonawców nie mo?e podlega wykluczeniu z post?powania. Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu zawarty jest w punkcie VI.3.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Nie dotyczy niniejszego post?powania - Zamawiaj?cy nie stawia warunku.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Nie dotyczy niniejszego post?powania - Zamawiaj?cy nie stawia warunku.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wzór umowy stanowi za??cznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 05/07/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej Zamawiaj?cego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik w siedzibie Zamawiaj?cego w Dziale Zamówie Publicznych i Zaopatrzenia w pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I pi?tro, pokój nr 126. https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Przed zako?czeniem umów wynikaj?cych z niniejszej procedury
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Szczegó?owe informacje dotycz?ce niniejszego zam. zawarte s w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (www.szpital.rybnik.pl). Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunków udzia?u w post. oraz spe?nianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego:
   1.  Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z post.:
   1. 1. do oferty - nale?y do??czy nast?puj?ce jednolity europejski dokument zamówienia wype?niony w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w specyfikacji;
   1. 2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji dotycz?cej m. in. firm oraz adresów Wykonawców, którzy z?o?yli oferty w terminie - nale?y przekaza Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej;
   1. 3. na wezwanie (dot. Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona), do??czy aktualne na dzie z?o?enia o?wiadczenia i dokumenty:
   1. 3.1. informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 m-cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   1. 3.2. odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   1. 3.3. o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   1. 3.4. o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne.
   2.  Dla potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu nale?y:
   2. 1. do oferty - do??czy jednolity europejski dokument zamówienia - wype?niony w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego, w tym w zakresie kompetencji,
   2. 2. na wezwanie zam. (dotyczy wyk., którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona) nie dotyczy niniejszego post?powania.
   3.  Dla potwierdzenia, ?e oferowany przedmiot zam. odpowiada wymaganiom zam. nale?y:
   3. 1. do oferty do??czy - o?wiadczenie potwierdzaj?ce posiadanie dopuszczenia do obrotu i do u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa - dla ca?ego zaoferowanego asortymentu, scharakteryzowanego w za??czniku nr
   1. 1 oraz o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e zaoferowany przedmiot zamówienia spe?nia wymogi Zamawiaj?cego;
   3. 2. na wezwanie Zamawiaj?cego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona) - Zamawiaj?cy nie wymaga dokumentów na wezwanie. O?wiadczenie, o którym mowa w pkt
   3. 1. zawiera si w formularzu oferty, stanowi?cym za??cznik 1 do SIWZ. Za??cznikami do oferty s?:
   1.  formularz oferty;
   1. 1. formularz cenowy;
   2.  JEDZ;
   3.  Pe?nomocnictwo (je?li wymagane). Informacje dodatkowe dotycz?ce powy?szych o?wiadcze i dokumentów zawarte s w specyfikacji. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zawarta jest w rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. www.szpital.rybnik.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dost?pne pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje Odwo?ania przys?uguj?:
   1.  Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Powy?ej wskazany w pkt VI.4.1 e-mail nie s?u?y do przesy?ania odwo?a oraz przyst?pie do post?powania odwo?awczego. Odwo?ania oraz przyst?pienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu nale?y przekazywa wy??cznie za po?rednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UZP i KIO dost?pnej ze strony internetowej Urz?du Zamówie Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpo?rednio ze strony internetowej epuap.gov.pl. https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sekretariat Biura Odwo?a Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33692800 - Solutions de dialyse