Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rybnik: Travaux de construction

2021/S 179-465101  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Rybnik: Travaux de construction 2021/S 179-465101 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: TBS "Twój dom" sp. z o.o. w Rybniku Numéro national d'identification: 388044710 Adresse postale: ul. Gliwicka 1 Ville: Rybnik Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: ?ukasz Kobeszko Courriel: lukasz.kobeszko@tbsrybnik.pl Téléphone: +48 538216069 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.tbsrybnik.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudow istniej?cych budynków mieszkalnych przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku Numéro de référence: PN.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami u?ytkowymi wraz z przebudow i zmian sposobu u?ytkowania istniej?cych budynków mieszkalnych na budynki handlowo-us?ugowe, z infrastruktur towarzysz?c oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudow sieci wodoci?gowej wzd?u ??cznika ulic Pocztowa - Hallera w Rybniku. Na przedmiotowym terenie zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami bran?owymi znajduj si sieci infrastruktury technicznej, które nale?y zabezpieczy?, przebudowa?, lub usun??, zgodnie z wydanymi przez gestorów sieci warunkami. Inwestycja przewiduje równie wykonanie wycinki drzew koliduj?cych oraz dokonanie nasadze zast?pczych w ramach niniejszego zadania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 45211300 Travaux de construction complète de maisons 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment 45500000 Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Rybnicki Lieu principal d'exécution:
Miasto Rybnik
II.2.4) Description des prestations:
Zakres robót obejmuje m.in.: 1) przygotowanie terenu budowy, 2) roboty rozbiórkowe i demonta?owe zb?dnych elementów zagospodarowania, oraz istniej?cych budynków A i B 3) przebudowa koliduj?cych sieci, wykonanie nowych przy??czy i instalacji zewn?trznych oraz wewn?trznych, 4) roboty ziemne oraz stan surowy, 5) prace budowlane i wyko?czeniowe, 6) zagospodarowanie terenu, 7) roboty uzupe?niaj?ce. Przedmiot zamówienia obejmuje równie wykonanie czasowego oznakowania organizacji ruchu drogowego wraz z przygotowaniem oraz uzgodnieniem stosownych za??czników i wniosków do zarz?dcy drogi (w tym wniosku o zaj?cie pasa drogowego)a tak?e poniesienie wszelkich kosztów z tym zwi?zanych. Uwzgl?dni nale?y równie konieczno? prowadzenia nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych a tak?e specyfik robót na obszarze obj?tym pe?n ochron konserwatorsk oraz archeologiczn?, a tak?e w otoczeniu terenu wpisanego do rejestru zabytków. Do obowi?zku Wykonawcy nale?a?o b?dzie sporz?dzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego (zgodnie z za??cznikiem nr 2 do umowy) i przedstawienie do akceptacji Zamawiaj?cego w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowi?zany jest do zawarcia w tym harmonogramie wymaganych terminów po?rednich (punktów strategicznych) okre?laj?cych termin uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie budynków A i B. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajd si odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne opisywanym. Wymagania w zakresie dost?pno?ci dla osób niepe?nosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u?ytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1: 1) ukszta?towanie terenu zosta?o zniwelowane w sposób umo?liwiaj?cy swobodny dost?p do budynku w tym dla osób niepe?nosprawnych, 2) zaprojektowano 6 miejsc postojowych dla osób niepe?nosprawnych, 3) przewidziano pe?en dost?p dla osób niepe?nosprawnych za pomoc wind osobowych (dla budynku C), oraz pe?en dost?p do parteru dla osób niepe?nosprawnych (dla budynków A i B) 4) 6 mieszka na kondygnacji 0 oraz +1 w budynku C w ca?o?ci zosta?y przystosowane dla osób niepe?nosprawnych. Zamawiaj?cy poni?ej okre?la czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 95 ustawy: - wykonywanie robót ziemnych, - wykonywanie prac ?elbetowych, - wykonywanie prac murarskich, tynkarskich i wyko?czeniowych, - monta stolarki i ?lusarki drzwiowej i okiennej - wykonywanie instalacji i sieci wod-kan, c.o., elektrycznych, teletechnicznych, gazowych. W odniesieniu do Wykonawców maj?cych siedzib poza granicami Polski Zamawiaj?cy dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równowa?nych regulacji prawnych kraju macierzystego.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 144-381862
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudow istniej?cych budynków mieszkalnych przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Oferta musi by sporz?dzona w j?zyku polskim. Podmiotowe ?rodki dowodowe, przedmiotowe ?rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o?wiadczenia, sporz?dzone w j?zyku obcym przekazuje si wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Oferta musi by podpisana przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia). Oznacza to, ?e je?eli z dokumentu(ów) okre?laj?cego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pe?nomocnictwa wynika, i do reprezentowania wykonawcy(ów) upowa?nionych jest ??cznie kilka osób dokumenty wchodz?ce w sk?ad oferty musz zosta podpisane zgodnie z okre?lon reprezentacj?.
   2.  Formularz oferty, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o?wiadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 1 oraz o?wiadczenia, o których mowa w rozdziale XII SWZ nale?y z?o?y w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
   3.  Na ofert sk?adaj si nast?puj?ce dokumenty: - "Formularz oferty", - za??cznik nr 1 do SWZ, - w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia tych dokumentów, je?eli zamawiaj?cy mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokumentów, - wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby sk?ada wraz z ofert zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ze wykonawca realizuj?c zamówienie b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów. Zobowi?zanie okre?la w szczególno?ci informacje wymienione w rozdziale IX pkt 4 SWZ, - o?wiadczenie, z którego wynika, które prace wykonaj poszczególni wykonawcy - przy czym obowi?zek ten dotyczy wy??cznie wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, wzór stanowi za??cznik nr 3 do SWZ, - pe?nomocnictwo z?o?one w sytuacji: 1) wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia - pe?nomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia. Pe?nomocnik mo?e by ustanowiony do reprezentowania wykonawców w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy; 2) podpisania oferty wzgl?dnie innych dokumentów sk?adanych wraz z ofert przez osob?, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzaj?cego status prawny wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru s?dowego) - pe?nomocnictwo do podpisania oferty.
   4.  Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj zamówienia, dokonywane b?d w PLN.
   5.  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiaj?cy b?dzie si kierowa nast?puj?cymi kryteriami: cena 60 pkt, gwarancja 40 pkt. Cd. sekcja III
   1. 1: pkt
   5.  Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 4, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze ?rodków ochrony prawnej szczegó?owo reguluj przepisy dzia?u IX ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorców.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w pkt 5 ppkt
   1. 
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45211300 - Travaux de construction complète de maisons 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45500000 - Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur