Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rydu?towy: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 129-317212  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Rydu?towy: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 129-317212 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Rydu?towy Adresse postale: ul. Ofiar Terroru 36 Ville: Rydu?towy Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 44-280 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Iwulska Courriel: kiwulska@urzad.rydultowy.pl TÈlÈphone: +48 324537409 Fax: +48 324537410 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rydultowy.pl http://www.rydultowy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych z terenu miasta Rydu?towy NumÈro de rÈfÈrence: BP.271.000005.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych z terenu miasta Rydu?towy.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta podzielony na dwa zadania
:
1) zadanie 1: ?wiadczenie us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy oraz przeterminowanych lekÛw z aptek; 2) zadanie 2: ?wiadczenie us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 584 492.72 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy oraz przeterminowanych lekÛw z aptek
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90511200 Services de collecte des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w zakresie zadania 1 jest ?wiadczenie us?ug odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych, papieru, tworzyw sztucznych, odpadÛw opakowaniowych wielomateria?owych, metali, szk?a, bioodpadÛw, odpadÛw ?u?li i popio?Ûw z budynkÛw ogrzewanych paliwem sta?ym; 2) przeterminowanych lekÛw z aptek; 3) mebli i innych odpadÛw wielkogabarytowych.
   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych, o ktÛrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy.
   3.  Gwarantowania ilo? odpadÛw komunalnych przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji zamÛwienia. Rodzaj odpadu, tj.: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateria?owe, metale, szk?o, bioodpady, ?u?le i popio?y z budynkÛw ogrzewanych paliwem sta?ym, przeterminowane leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe ñ 8 850 Mg (minimalna gwarantowana ilo? odpadÛw komunalnych w okresie realizacji zamÛwienia (Mg)).
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w SOPZ stanowi?cym za??cznik nr 7a.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium ?rodowiskowe (emisja spalin): liczba pojazdÛw typu ?mieciarka realizuj?cych zamÛwienie spe?niaj?cych wymagania co najmniej normy EURO 5 / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Warunki p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie opcji, o ktÛrej mowa w przepisie art. 34 ust. 5 ustawy.
   2.  Maksymalny zakres opcji obejmuje 35 % wolumenu odpadÛw komunalnych (3 097,5 Mg).
   3.  Zamawiaj?cy zobowi?zuje si do realizacji zamÛwienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiaj?cego jest ??danie realizacji zamÛwienia w zakresie obj?tym prawem opcji.
   4.  Wykonawca zobowi?zuje si do realizacji zamÛwienia w ca?o?ci, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (obj?tym prawem opcji).
   5.  Skorzystanie z prawa opcji uzale?nione b?dzie od potrzeb Zamawiaj?cego w szczegÛlno?ci w przypadku zwi?kszenia strumienia odpadÛw.
   6.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji w okresie trwania umowy (w okresie realizacji zamÛwienia).
   7.  ZamÛwienia realizowane w ramach opcji s jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Brak z?o?enia zamÛwie obj?tych opcj nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze w stosunku do Zamawiaj?cego.
   8.  Wykonanie prawa opcji nast?pi poprzez pisemne o?wiadczenie woli Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji.
   9.  Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji na warunkach i zasadach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy, po cenie jednostkowej za 1 Mg okre?lonej w ofercie Wykonawcy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90533000 Services de gestion de dÈcharges 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw z punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych, zwanego dalej PSZOK-iem: 1) papieru; 2) tworzyw sztucznych; 3) odpadÛw opakowaniowych wielomateria?owych; 4) metali; 5) szk?a; 6) bioodpadÛw stanowi?cych cz??ci ro?lin pochodz?cych z piel?gnacji terenÛw zielonych i ogrodÛw; 7) innych bioodpadÛw stanowi?cych odpady komunalne; 8) odpadÛw niebezpiecznych; 9) zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego (w tym rÛwnie niekompletnego); 10) mebli i innych odpadÛw wielkogabarytowych; 11) zu?ytych opon (w tym: opon z pojazdÛw ci??arowych, sprz?tu budowlanego, urz?dze przemys?owych i ci?gnikÛw rolniczych); 12) odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych; 13) odpadÛw tekstyliÛw i odzie?y; 14) odpadÛw niekwalifikuj?cych si do odpadÛw medycznych powsta?ych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktÛw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegÛlno?ci igie i strzykawek; 15) przeterminowanych lekÛw i chemikaliÛw, 16) zu?ytych baterii i akumulatorÛw.
   2.  Minimalna gwarantowana ilo? odpadÛw komunalnych przeznaczona do odbioru, transportu i zagospodarowania w okresie realizacji zamÛwienia: 1 890,60 Mg.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w SOPZ stanowi?cym za??cznik nr 7b.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Cz?stotliwo?ci odbioru odpadÛw z PSZOK-u / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie opcji, o ktÛrej mowa w przepisie art. 34 ust. 5 ustawy.
   2.  Maksymalny zakres opcji obejmuje 50 % wolumenu odpadÛw komunalnych (945,3 Mg).
   3.  Zamawiaj?cy zobowi?zuje si do realizacji zamÛwienia jedynie w zakresie gwarantowanym z zastrze?eniem ß 14 ust. 8 wzoru umowy dla zadania nr 2, natomiast uprawnieniem Zamawiaj?cego jest ??danie realizacji zamÛwienia w zakresie obj?tym prawem opcji.
   4.  Wykonawca zobowi?zuje si do realizacji zamÛwienia w ca?o?ci, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (obj?tym prawem opcji).
   5.  Skorzystanie z prawa opcji uzale?nione b?dzie od potrzeb Zamawiaj?cego w szczegÛlno?ci w przypadku zwi?kszenia strumienia odpadÛw.
   6.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji w okresie trwania umowy (w okresie realizacji zamÛwienia).
   7.  ZamÛwienia realizowane w ramach opcji s jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Brak z?o?enia zamÛwie obj?tych opcj nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze w stosunku do Zamawiaj?cego.
   8.  Wykonanie prawa opcji nast?pi poprzez pisemne o?wiadczenie woli Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji.
   9.  Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji na warunkach i zasadach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy, po cenie jednostkowej za 1 Mg okre?lonej w ofercie Wykonawcy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 071-169023
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy oraz przeterminowanych lekÛw z aptek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑNaprzÛdî SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 647-050-91-58 Adresse postale: ul. Raciborska 144B Ville: Rydu?towy Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-280 Pays: Pologne Courriel: naprzod@naprzod.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 294 562.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 611 995.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cz?? nr 2 zosta?a uniewa?niona, poniewa ceny ofert z?o?onych w przedmiotowym post?powaniu przewy?szaj kwoty, jakie Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia oraz Zamawiaj?cy nie wyrazi zgody na zwi?kszenie ?rodkÛw, a wi?c zaistnia?y przes?anki do uniewa?nienia przedmiotowego post?powania dla cz??ci II (zadania nr 2) na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 w zwi?zku z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno zawiera?
:
1) wskazanie czynno?ci lub zaniechania Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy; 2) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 3) okre?lenie ??dania; 4) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?anie wnosi si na adres: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie ZamÛwie Publicznych, ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges