Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 27/06/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ryki: Travaux de construction

2022/S 119-334398  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Pologne-Ryki: Travaux de construction

2022/S 119-334398

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 093-252494)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Rycki
Adresse postale: ul. Wyczó?kowskiego 10A
Ville: Ryki
Code NUTS: PL815 Pu?awski
Code postal: 08-500
Pays: Pologne
Courriel: promocja@ryki.powiat.pl
Téléphone: +48 818657450
Fax: +48 818651966
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (D?bia - Zalesie) oraz 1409L (D?bia - Ownia - Wylezin) w powiecie ryckim

Numéro de référence: RM.272.4.2022

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (D?bia - Zalesie) oraz 1409L (D?bia - Ownia - Wylezin) w powiecie ryckim.
   2.  Zadanie obejmuje przebudow? dwóch ci?gów drogowych w powiecie ryckim: 1) nr 1408L D?bia - Zalesie od km 1+146 do km 4+017,8 o d?ugo?ci 2,871 km 2) nr 1409L D?bia - Ownia - Wylezin od km 0+000 do km 5+460, o d?ugo?ci 5,46 km. W ramach zadania zostan? wykonane: nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki, zjazdy, elementy odwodnienia, kana?y technologiczne oraz korekta geometryczna w??cze? dróg lokalnych. Przewidziano równie? poszerzenia dróg: dla drogi Nr 1408L do 6,0 m, dla drogi Nr 1409L od 5,5 m do 6 m. Szczegó?owy rodzaj robót oraz ich pe?ny zakres zosta? okre?lony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i innych dokumentach, stanowi?cych Za??cznik Nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 093-252494

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 22/06/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 27/06/2022

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 19/09/2022

Lire:

Date: 23/09/2022

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 22/06/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 27/06/2022

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-Ryki: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 27/06/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45232210 - Construction de lignes aériennes 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes 
45233220 - Travaux de revêtement de routes