Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rypin: ...lectricit╚

2021/S 179-465427  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Rypin: ...lectricit╚ 2021/S 179-465427 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA MIASTA RYPIN Adresse postale: ul. Warszawska 40 Ville: Rypin Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.rypin.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA ROGOWO Adresse postale: Rogowo 51 Ville: Rogowo Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-515 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.rogowo.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA RYPIN Adresse postale: ul. Lipnowska 4 Ville: Rypin Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.rypin.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POWIAT RYPI?SKI Adresse postale: ul. Warszawska 38 Ville: Rypin Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.powiatrypinski.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: RYPI?SKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO?ECZNEGO SP. Z O.O. W RYPINIE Adresse postale: ul. E. Orzeszkowej 9 Ville: Rypin Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rtbsrypin.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA SKRWILNO Adresse postale: ul. Rypi?ska 7 Ville: Skrwilno Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-510 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.skrwilno.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA W?PIELSK Adresse postale: W?pielsk 20 Ville: W?pielsk Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-337 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.wapielsk.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZY?SKI Adresse postale: ul. Plac 1000-Lecia 25 Ville: Golub-Dobrzy Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZY Adresse postale: Plac 1000-lecia 25 Ville: Golub-Dobrzy Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.golub-dobrzyn.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA BRZUZE Adresse postale: Brzuze 62 Ville: Brzuze Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-517 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.brzuze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ Adresse postale: ul. 3 Maja 2 Ville: Rypin Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spzozrypin.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA ?WIEDZIEBNIA Adresse postale: ?wiedziebnia 92A Ville: ?wiedziebnia Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 87-335 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Lewandowska, Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin Courriel: joanna.lewandowska@rypin.eu T╚l╚phone: +48 542809619 Fax: +48 542809654 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.swiedziebnia.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/rypin Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Rypi?ska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.271.3.2021
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricit╚
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do 517 punkt█w poboru (PPE) o ??cznym szacowanym wolumenie (+/- 10%) 6 439,17 MWh, z tego: 1) Do lokali i obiekt█w ˝ (Cz?? 1 zam█wienia) ˝ 5 407,88 MWh ˝ szczeg█?owy wykaz PPE stanowi Za??cznik 1a do SWZ 2) Dla potrzeb o?wietlenia drogowego (Cz?? 2 zam█wienia) ˝ 1 031,29 MWh ˝ szczeg█?owy wykaz PPE stanowi Za??cznik 1b do SWZ.
   2.  Wskazane powy?ej prognozowane zu?ycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i mo?e odbiega od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilo?ci energii. Zmniejszenie lub zwi?kszenie ilo?ci energii elektrycznej nie poci?ga dla zamawiaj?cych (odbiorc█w) ?adnych konsekwencji, poza konieczno?ci dokonania zap?aty za faktycznie pobran ilo? energii.
   3.  Stosowane okresy rozliczeniowe: 1) Grupa taryfowa B, C2x ˝ 1 m-c, 2) Grupa taryfowa C1x, G, R ˝ 2 m-ce.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiekt█w
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Powiatu Rypi?skiego i Golubsko-Dobrzy?skiego
II.2.4) Description des prestations:
Ilo? uk?ad█w pomiarowych rozliczaj?cych zu?yt energi elektryczn 372 szt.
   2.  Szczeg█?owy opis punkt█w poboru (PPE) zamawiaj?cy zamie?ci w Za??czniku nr 1a do SWZ.
   3.  Szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w okresie obowi?zywania umowy 5 407,88 MWh, z tego
:
Strefa I - 3 649,40 MWh, Strefa II - 1 758,48 MWh. Powy?sze dane maj charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzgl?dni mo?liwe wahania poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-10%).
   4.  Dostawy odbywa si b?d w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., z zastrze?eniem ?e szczeg█?y dotycz?ce termin█w dostaw (rozpocz?cia i zako?czenia) w odniesieniu do poszczeg█lnych punkt█w poboru opisano w Za??czniku nr 1a do SWZ kolumna ĐOkres dostawţ.
   5.  Uk?ady pomiarowe z grup taryfow B s dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
   6.  Obowi?zuj?ce obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasn lub ulegn rozwi?zaniu ze skutkiem na dzie poprzedzaj?cy planowan dat rozpocz?cia dostaw (kolumna ĐOkres dostawţ). Obowi?zek wypowiedzenia um█w le?y po stronie zamawiaj?cych (odbiorc█w).
   7.  Standardy jako?ciowe 1) Przedmiotem zam█wienia s dostawy energii elektrycznej o okre?lonych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, standardach jako?ciowych. 2) Standardy jako?ciowe energii elektrycznej opisane s w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. ˝ Prawo energetyczne oraz Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg█?owych warunk█w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 ze zm.) i Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. ze zmianami w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze w obrocie energi elektryczn (Dz. U. z 2019 r., poz. 503 ze zm.).
   8.  Kod CPV, pod kt█rym sklasyfikowano przedmiot zam█wienia: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, s?oneczna i j?drowa, 09310000-5 ˝ Elektryczno??.
   9.  Wykonawca w oparciu o udzielone Pe?nomocnictwo, zobowi?zany b?dzie do zg?oszenia w imieniu w?asnym i zamawiaj?cego (odbiorc█w) um█w w?a?ciwemu OSD zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiaj?cego (odbiorc█w) przed OSD - proces zmiany sprzedawcy. 10. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? skorzystania z art. 139 ust. 1 Pzp, tj. mo?liwo? dokonania, w pierwszej kolejno?ci, badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. 11. W wyniku rozstrzygni?cia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego zawartych zostanie 12 um█w. 12. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Wykonawca wniesie 12 zabezpiecze nale?ytego wykonania umowy odr?bnie dla ka?dej zawieranej z zamawiaj?cymi umowy. 13. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie - Cz?? 1 zam█wienia: 65 000,00 z (s?ownie z?otych: sze??dziesi?t pi? tysi?cy 00/100).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim za po?rednictwem Platformy Zakupowej, adres strony post?powania: https://platformazakupowa.pl/pn/rypin w zak?adce dedykowanej post?powaniu (pod nazw post?powania wskazan w tytule SWZ). https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb o?wietlenia drogowego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Powiatu Rypi?skiego i Golubsko-Dobrzy?skiego
II.2.4) Description des prestations:
Ilo? uk?ad█w pomiarowych rozliczaj?cych zu?yt energi elektryczn 145 szt.
   2.  Szczeg█?owy opis punkt█w poboru (PPE) zamawiaj?cy zamie?ci w Za??czniku nr 1b do SWZ.
   3.  Szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w okresie obowi?zywania umowy 1 031,29 MWh, z tego
:
Strefa I - 397,37 MWh, Strefa II - 633,92 MWh Powy?sze dane maj charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzgl?dni mo?liwe wahania poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-10%).
   4.  Dostawy odbywa si b?d w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., z zastrze?eniem ?e szczeg█?y dotycz?ce termin█w dostaw (rozpocz?cia i zako?czenia) w odniesieniu do poszczeg█lnych punkt█w poboru opisano w Za??czniku nr 1b do SWZ kolumna ĐOkres dostawţ.
   5.  Obowi?zuj?ce obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasn lub ulegn rozwi?zaniu ze skutkiem na dzie poprzedzaj?cy planowan dat rozpocz?cia dostaw (kolumna ĐOkres dostawţ). Obowi?zek wypowiedzenia um█w le?y po stronie zamawiaj?cych (odbiorc█w).
   6.  Standardy jako?ciowe 1) Przedmiotem zam█wienia s dostawy energii elektrycznej o okre?lonych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, standardach jako?ciowych. 2) Standardy jako?ciowe energii elektrycznej opisane s w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. ˝ Prawo energetyczne oraz Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg█?owych warunk█w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 ze zm.) i Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. ze zmianami w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze w obrocie energi elektryczn (Dz. U. z 2019 r., poz. 503 ze zm.).
   7.  Kod CPV, pod kt█rym sklasyfikowano przedmiot zam█wienia: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, s?oneczna i j?drowa, 09310000-5 ˝ Elektryczno??.
   8.  Wykonawca w oparciu o udzielone Pe?nomocnictwo, zobowi?zany b?dzie do zg?oszenia w imieniu w?asnym i zamawiaj?cego (odbiorc█w) um█w w?a?ciwemu OSD zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiaj?cego (odbiorc█w) przed OSD - proces zmiany sprzedawcy.
   9.  Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? skorzystania z art. 139 ust. 1 Pzp, tj. mo?liwo? dokonania, w pierwszej kolejno?ci, badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. 10. W wyniku rozstrzygni?cia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego zawartych zostanie 7 um█w. 11. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. wykonawca wniesie 4 zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy odr?bnie dla ka?dej zawieranej z zamawiaj?cymi umowy, z wy??czeniem umowy zawieranej z Gmin W?pielsk, Gmin Miasto Golub-Dobrzy oraz Gmin Brzuze. 12. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie - Cz?? 2 zam█wienia12 000,00 z (s?ownie z?otych: dwana?cie tysi?cy 00/100).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim za po?rednictwem Platformy Zakupowej, adres strony post?powania: https://platformazakupowa.pl/pn/rypin w zak?adce dedykowanej post?powaniu (pod nazw post?powania wskazan w tytule SWZ). https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy: a) kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie: uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolno?ci technicznej lub zawodowej; b) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.
   2.  Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy uprawnie do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej je?eli wyka?e - dotyczy Cz?? 1 i Cz?? 2 zam█wienia - posiadanie uprawnie w zakresie obrotu energi elektryczn?, tj. posiadanie wa?nej Koncesji w zakresie obrotu energi elektryczn wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Pe). Warunek zostanie spe?niony, je?eli co najmniej jeden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej i to on zrealizuje dostaw energii elektrycznej.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie uprawnie do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej zamawiaj?cy ??da (dotyczy Cz?? 1 i Cz?? 2 zam█wienia) z?o?enia wa?nej Koncesji w zakresie obrotu energi elektryczn wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.
   4.  W celu wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca z?o?y wymagane przez zamawiaj?cego o?wiadczenia oraz dokumenty.
   5.  Do oferty (dotyczy zar█wno oferty na Cz?? 1 i Cz?? 2) wykonawca zobowi?zany jest do??czy aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie (art. 125 ust 1 Pzp), ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie wykonawca sk?ada w formie (art. 125 ust. 2 Pzp) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ), stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   6.  W przypadku wykorzystania przygotowanego przez zamawiaj?cego o?wiadczenia JEDZ w wersji edytowalnej (Za??cznik nr 3 do SWZ), wykonawca zobowi?zany jest uzupe?ni obszary, kt█re nie zosta?y przez zamawiaj?cego przekre?lone. W Cz??ci IV zamawiaj?cy ??da jedynie og█lnego o?wiadczenia dotycz?cego wszystkich kryteri█w kwalifikacji (sekcja ?), bez konieczno?ci wype?niania poszczeg█lnych Sekcji A, B, C i D.
   7.  W przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, wykonawca za??cza do Oferty JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
   8.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   9.  W przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, wykonawca za??cza do Oferty JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w kwocie nie mniejszej ni wskazan przez zamawiaj?cego. W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiaj?cy ??da z?o?enia informacji banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem w wysoko?ci nie mniejszej ni wskazana poni?ej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 1)W przypadku sk?adania oferty na Cz?? 1 zam█wienia: posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w kwocie nie mniejszej ni 2 000 000,00 z (s?ownie: dwa miliony z?otych). 2) W przypadku sk?adania oferty na Cz?? 2 zam█wienia: posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w kwocie nie mniejszej ni 350 000,00 z (s?ownie: trzysta pi??dziesi?t tysi?cy z?otych). 3) W przypadku sk?adania oferty na dwie cz??ci: posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w kwocie nie mniejszej ni 2 350 000,00 z (s?ownie: dwa miliony trzysta pi??dziesi?t tysi?cy z?otych).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e wykona nale?ycie, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ to w tym okresie, dostawy energii elektrycznej o wymaganym wolumenie oraz do wymaganej ilo?ci punkt█w poboru. W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy ??da z?o?enia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane wraz z dowodami okre?laj?cymi czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Wz█r wykazu stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ. Okres wyra?ony w latach liczy si wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e wykona nale?ycie, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ to w tym okresie: 1) W przypadku sk?adania oferty na Cz?? 1 zam█wienia: a) dostawy energii elektrycznej o ??cznym wolumenie nie mniejszym ni 3 500 MWh (trzy tysi?ce pi??set) oraz b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 350 PPE (trzysta pi??dziesi?t) 2) W przypadku sk?adania oferty na Cz?? 2 zam█wienia: a) dostawy energii elektrycznej o ??cznym wolumenie nie mniejszym ni 500 MWh (pi??set) oraz b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 100 PPE (sto) 3) W przypadku sk?adania oferty na dwie cz??ci zam█wienia: a) dostawy energii elektrycznej o ??cznym wolumenie nie mniejszym ni 4 000 MWh (cztery tysi?ce) oraz b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 450 PPE (czterysta pi??dziesi?t)
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane zapisy umowy zawarte zosta?y w Za?. nr 8 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku post?powania o udzielenie niniejszego zam█wienia w wysoko?ci 5% warto?ci um█w zgodnie z zapisami SWZ.
   3.  W przypadku podpisywania um█w przez Pe?nomocnika wykonawcy, Pe?nomocnik zobowi?zany b?dzie do z?o?enia, do ka?dej umowy, dokumentu (Pe?nomocnictwa) potwierdzaj?cego umocowanie do tej czynno?ci, z takim zastrze?eniem ?e forma Pe?nomocnictwa musi odpowiada formie umowy (zawarcie umowy na pi?mie wymaga przed?o?enia Pe?nomocnictwa na pi?mie).
   4.  Wykonawcy, o kt█rych mowa w art.58 ust.1 Pzp, ponosz solidarn odpowiedzialno? za wykonanie umowy.
   5.  Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh pozostan przez ca?y okres realizacji umowy niezmienne, z zastrze?eniem zapis█w Projektowanych postanowie umowy
   6.  ??czna maksymalna wysoko? kar umownych, kt█rych mog dochodzi strony wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okre?lonego w ▀ 11 ust.2 umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 09/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 10:15 Lieu:
W siedzibie Zamawiaj?cego. Urz?d Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert z?o?onych na platformie dokonywane jest poprzez klikni?cie przycisku ĐOdszyfruj ofertyţ
   2.  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy u?yciu kt█rego nast?puje otwarcie ofert, kt█ra spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.
   3.  Zamawiaj?cy poinf. o zmianie terminu otwarcia
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
III kwarta 2022 roku
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym i wykonawc odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za po?rednictwem formularza "Wy?lij wiadomo? do zamawiaj?cego" dost?pnego na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rypin w zak?adce dedykowanej post?powaniu. Ofert (w szczeg█lno?ci Formularz oferty) wykonawca mo?e z?o?y wy??cznie za po?rednictwem Platformy Zakupowej.
   2.  Ofert oraz o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust.1 Pzp (JEDZ) sporz?dza si pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   4.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia, wraz z w?asnym o?wiadczeniem JEDZ tak?e o?wiadczenie (JEDZ) podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
   5.  Podmiotowe ?rodki dowodowe ??dane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu (sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych (dotyczy Cz?? 1 i Cz?? 2 zam█wienia): 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnegosporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem 2) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ) 3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem 4) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr
   6. 1 do SWZ). 5) O ile dotyczy - o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ (w zakresie wskazanym w Za??czniku nr
   6. 2 do SWZ). https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - ╔lectricitÚ, chauffage, Únergie solaire et nuclÚaire 
09310000 - ╔lectricitÚ