Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rytel:Services sylvicoles

2022/S 233-669435  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Rytel: Services sylvicoles 2022/S 233-669435 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SKARB PA?STWA PGL LASY PA?STWOWE NADLE?NICTWO RYTEL NumÈro national d'identification: 5550007671 Adresse postale: RYTEL - DWORZEC 4 Ville: RYTEL Code NUTS: PL637 Chojnicki Code postal: 89-642 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariusz Chabowski Courriel: mariusz.chabowski@torun.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 523341850 Fax: +48 523341851 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rytel.torun.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej - Skarb Pa?stwa PGL Lasy Pa?stwowe
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Rytel w roku 2023 NumÈro de rÈfÈrence: ZG2.270.6.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji, szkÛ?karstwa, turystyki i utrzymania czysto?ci do wykonania na terenie Nadle?nictwa Rytel w roku 2023.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet VIII ñ Obs?uga wy?uszczarni nasion, szkÛ?ki le?nej w Klosnowie oraz zbiÛr szyszek z drzew stoj?cych.
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75251120 Services de lutte contre les incendies de forÍt 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231400 Services d'inventaire forestier 77231500 Services de surveillance ou d'Èvaluation des forÍts 77231600 Services de boisement 77231800 Services de gestion de pÈpiniËres de forÍt 90511300 Services de collecte des dÈchets sauvages
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL637 Chojnicki Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamÛwienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Rytel - Wy?uszczarnia nasion oraz SzkÛ?ka le?na w Klosnowie.
II.2.4) Description des prestations:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia dla poszczegÛlnych PakietÛw b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw ñ w?a?ciwych dla danego Pakietu (ÑObszar Realizacji Pakietuî). Wskazana w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad Za??cznika nr 2 lokalizacja (adres le?ny) poszczegÛlnych prac le?nych wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszczegÛlnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o ktÛrym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu. SzczegÛ?owy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodz?cych w sk?ad zamÛwie?, o ktÛrych mowa w pkt
   3. 7 zawarty zosta? w Za??czniku nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ÑOpcjaî). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w ktÛrejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektÛre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ß 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczegÛlnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej w pkt. 11.1 SWZ. Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy przekaza? wst?pne og?oszenie 16 wrze?nia 2022 r.Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, a zgodnie z art. 138 ust.
   2.  Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin sk?adania ofert krÛtszy ni? termin okre?lony w ust. 1, nie krÛtszy jednak ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, w nast?puj?cych przypadkach: 1) opublikowania wst?pnego og?oszenia informacyjnego, o ktÛrym mowa w art. 89, o ile zawiera?o ono wszystkie in-formacje wymagane dla og?oszenia o zamÛwieniu, w zakresie, w jakim by?y one dost?pne w chwili publikacji wst?pnego og?oszenia informacyjnego, ktÛre zosta?o przekazane do publikacji Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 211-607910
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8 IntitulÈ:
Pakiet VIII ñ Obs?uga wy?uszczarni nasion, szkÛ?ki le?nej w Klosnowie oraz zbiÛr szyszek z drzew stoj?cych.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej w pkt. 11.1 SWZ. Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, adres: ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022 Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Rytel w roku 2023 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forêt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231400 - Services d'inventaire forestier 
77231500 - Services de surveillance ou d'évaluation des forêts 
77231600 - Services de boisement 
77231800 - Services de gestion de pépinières de forêt 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages