Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów: Antinéoplasiques

2021/S 179-465649  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Rzeszów: Antinéoplasiques 2021/S 179-465649 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Adresse postale: ul.Szopena 2 Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zamówie Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów Courriel: dzp@szpital.rzeszow.pl Téléphone: +48 178666096 Fax: +48 178666097 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.szpital.rzeszow.pl Adresse du profil d'acheteur: www.bip.szpital.rzeszow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawy leków cytostatycznych Numéro de référence: ZP.261.6-A.2021/ Post?powanie nr 24
II.1.2) Code CPV principal 33652100 Antinéoplasiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia s dostawy leków cytostatycznych, wyszczególnionych w cz??ciach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w formularzach cenowo-ofertowych - Za??cznik nr 1 dla poszczególnych cz??ci, b?d?cych integraln cz??ci SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które spe?niaj wymagania opisane w SWZ.
   4.  Zakres zamówienia obejmuje dostaw przedmiotów zamówienia w ilo?ciach wyszczególnionych w formularzach cenowo-ofertowych na okres: cze? od nr 1 do nr 7 - 12 miesi?cy.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert równowa?nych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 756 094.14 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ibrutinib
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
Zamówienia nale?y realizowa zgodnie z bie??cymi zamówieniami apteki Zamawiaj?cego, ul. Szopena
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Ibrutinib 140 mg x 90 kaps. - 300 op. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w formularzu cenowo-ofertowym - Za??czniku nr 1, b?d?cym integraln cz??ci SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami: a) cena brutto oferty w danej cz??ci w PLN - 60 %; b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach - 20 %; c) termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia - 20 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pertuzumabum
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
Zamówienia nale?y realizowa zgodnie z bie??cymi zamówieniami apteki Zamawiaj?cego, ul. Szopena
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Pertuzumabum koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 420 mg x 1 fiol. - 432 op. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w formularzu cenowo-ofertowym - Za??czniku nr 1, b?d?cym integraln cz??ci SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami: a) cena brutto oferty w danej cz??ci w PLN - 60 %; b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach - 20 %; c) termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia - 20 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Trastuzumabum
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
Zamówienia nale?y realizowa zgodnie z bie??cymi zamówieniami apteki Zamawiaj?cego, ul. Szopena
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Trastuzumabum proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji - 129 600 mg. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w formularzu cenowo-ofertowym - Za??czniku nr 1, b?d?cym integraln cz??ci SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami: a) cena brutto oferty w danej cz??ci w PLN - 60 %; b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach - 20 %; c) termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia - 20 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Thiotepum
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
Zamówienia nale?y realizowa zgodnie z bie??cymi zamówieniami apteki Zamawiaj?cego, ul. Szopena
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Thiotepum, proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg x 1 fiol. - 72 op. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w formularzu cenowo-ofertowym - Za??czniku nr 1, b?d?cym integraln cz??ci SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami: a) cena brutto oferty w danej cz??ci w PLN - 60 %; b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach - 20 %; c) termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia - 20 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Trastuzumabum emtansinum
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
Zamówienia nale?y realizowa zgodnie z bie??cymi zamówieniami apteki Zamawiaj?cego, ul. Szopena
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
 - Trastuzumabum emtansinum proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg x 1 fiol. proszku - 252 op., - Trastuzumabum emtansinum proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji, 160 mg x 1 fiol. proszku - 252 op. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w formularzu cenowo-ofertowym - Za??czniku nr 1, b?d?cym integraln cz??ci SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami: a) cena brutto oferty w danej cz??ci w PLN - 60 %; b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach - 20 %; c) termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia - 20 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fludarabinum phosphas
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
Zamówienia nale?y realizowa zgodnie z bie??cymi zamówieniami apteki Zamawiaj?cego, ul. Szopena
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Fludarabinum phosphas koncentrat do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa i infuzji 50 mg x 1 fiol. - 50 op. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w formularzu cenowo-ofertowym - Za??czniku nr 1, b?d?cym integraln cz??ci SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami: a) cena brutto oferty w danej cz??ci w PLN - 60 %; b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach - 20 %; c) termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia - 20 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Doxorubicinum pegylated liposomal
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
Zamówienia nale?y realizowa zgodnie z bie??cymi zamówieniami apteki Zamawiaj?cego, ul. Szopena
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Doxorubicinum pegylated liposomal, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml 1 fiolka po 10 ml - 840 op. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w formularzu cenowo-ofertowym - Za??czniku nr 1, b?d?cym integraln cz??ci SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami: a) cena brutto oferty w danej cz??ci w PLN - 60 %; b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w dniach - 20 %; c) termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamówienia - 20 %.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 094-246371
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Ibrutinib
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jansssen-Cilag Polska Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: Ul. I??ecka 24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 138 888.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 138 888.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Pertuzumabum
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roche Polska Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Domaniewska 39B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02 - 672 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 759 998.40 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 759 998.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Trastuzumabum
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URTICA Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54 - 613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 761 659.20 PLN Valeur totale du marché/du lot: 230 688.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Thiotepum
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Pu?askiego 9 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-273 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 36 741.60 PLN Valeur totale du marché/du lot: 37 821.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Trastuzumabum emtansinum
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roche Polska Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Domaniewska 39B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02 - 672 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 582 135.64 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 582 135.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Fludarabinum phosphas
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asclepios Spó?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Hubska 44 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-502 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 144.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 6 562.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Doxorubicinum pegylated liposomal
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Uniewa?nienie post?powania w Cz??ci nr 7: Podstawa prawna i faktyczna uniewa?nienia post?powania w Cz??ci nr 7 - art. 255 ust. 1 Pzp - Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty. Do post?powania w Cz??ci nr 7 nie wp?yn??a ani jedna oferta.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Do ?rodków ochrony prawnej stosuje si przepisy dzia?u IX Pzp - ?rodki ochrony prawnej.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sekretariat Departamentu Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33652100 - Antinéoplasiques