Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 22/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów: Équipements médicaux

2021/S 199-519035  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Rzeszów: Équipements médicaux

2021/S 199-519035

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 181-468239)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Rzeszowski
Adresse postale: al. Rejtana 16c
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-959
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Ba?chan
Courriel: tbalchan@ur.edu.pl
Téléphone: +48 178721079
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ur.edu.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
ZP/UR/248/2021 "Dostawa trena?erów, fantomów i symulatorów dla Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego - w ramach projektu WCSM"

Numéro de référence: ZP/UR/159/2021

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 4 odr?bnych i niezale?nych od siebie cz??ciach: trena?erów, fantomów i symulatorów dla Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego - w ramach projektu WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej - program rozwojowy Wydzia?u Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie zosta?o podzielone na 4 odr?bne cz??ci (zadania). Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ stanowi?cy za??czniki nr 4 do SWZ (zadania od nr 1 do 4)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 181-468239

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nazwa:

Au lieu de:

Numer referencyjny: ZP/UR/159/2021

Lire:

Numer referencyjny: ZP/UR/248/2021

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 40

Lire:

Okres w dniach: 66

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 40

Lire:

Okres w dniach: 66

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 40

Lire:

Okres w dniach: 66

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 40

Lire:

Okres w dniach: 66

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 22/10/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 22/10/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux