Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów:Essence sans plomb

2023/S 195-610379  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Rzeszów: Essence sans plomb 2023/S 195-610379 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Podkarpacki Zarz?d Dróg Wojewódzkich Adresse postale: ul. T. Boya ?ele?skiego 19a Ville: Rzeszów Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 35-105 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariusz Górak Courriel: biuro@pzdw.pl Téléphone: +48 0178609490 Fax: +48 0178609480 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pzdw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Drogi i mosty
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawy produktów paliwowych i pozapaliwowych do PZDW i podleg?ych jednostek na terenie woj. podkarpackiego oraz oleju opa?owego w 2024-2026 roku. Zadanie 1-12 Numéro de référence: PZDW/WZP/243/WA/36/2023
II.1.2) Code CPV principal 09132100 Essence sans plomb
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? dostawy produktów paliwowych i pozapaliwowych do PZDW i podleg?ych jednostek na terenie woj. podkarpackiego oraz oleju opa?owego w 2024-2026 roku - Zadanie 1-12 Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Formularz cenowy dla dla Cz??ci nr 1, stanowi?ce Za??czniki do SWZ. Na podstawie art. 222 ust.
   4.  Pzp Zamawiaj?cy, najpó?niej przed otwarciem ofert, udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacj? o kwocie, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia. Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwot? 5 841 192,00 PLN, Zadanie Nr 1 - 614 416,95 Zadanie Nr 2 - 599 794,65 Zadanie Nr 3 - 505 628,55 Zadanie Nr 4 - 712 914,30 Zadanie Nr 5 - 390 615,75 Zadanie Nr 6 - 396 843,30 Zadanie Nr 7 - 601 965,00 Zadanie Nr 8 - 762 548,85 Zadanie Nr 9 - 588 936,60 Zadanie Nr 10 - 295 618,05 Zadanie Nr 11 - 242 880,00 Zadanie Nr 12 - 129 030,00
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie Nr 11 - dostawa oleju opa?owego BM WYSOCZANY
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134100 Huile diesel 09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants 09211100 Huiles pour moteurs 09211610 Liquides à usage hydraulique 09211650 Liquides de frein 09135100 Fioul domestique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Zadanie Nr 11 - dostawa oleju opa?owego BM WYSOCZANY
II.2.4) Description des prestations:
Dostawy produktów paliwowych i pozapaliwowych do PZDW i podleg?ych jednostek na terenie woj. podkarpackiego oraz oleju opa?owego w 2024-2026 roku: Zadanie Nr 11 - dostawa oleju opa?owego BM WYSOCZANY Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Formularz cenowy, stanowi?ce Za??czniki do SWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia musi by? zgodna z ofert? i SWZ, w szczególno?ci: Opisem przedmiotu zamówienia Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego Formularzem cenowym ( FC)
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Upust / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp przewiduje mo?liwo?? skorzystania z dodatkowych dostaw w ramach "prawa opcji".
   1.  W ramach "prawa opcji" mog? zosta? zlecone nast?puj?ce dodatkowe dostawy: etylina Pb 95 w roku 2024, 2025, 2026 olej nap?dowy w roku 2024, 2025, 2026 olej opa?owy w roku 2024, 2025, 2026 Maksymalna warto?? opcji: Zosta?a okre?lona w Formularzach cenowych na poszczególne zadania
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z "prawa opcji" w przypadku, gdy zakup dodatkowych dostaw b?dzie le?a? w interesie Zamawiaj?cego np. wynika? z jego bie??cych potrzeb.
   3.  "Prawo opcji" jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie ma obowi?zku skorzysta? w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. "Prawo opcji" stwarza po stronie zamawiaj?cego zobowi?zanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem zamawiaj?cego jest ??danie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, z kolei obowi?zkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w ca?o?ci, to jest w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym. Wykonawcy nie przys?uguje natomiast prawo domagania si? realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, je?li zamawiaj?cy nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z przys?uguj?cego mu "prawa opcji" albo skorzystania z "prawa opcji" w niepe?nym zakresie, niewykorzystuj?cym maksymalnego poziomu "prawa opcji", Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tytu?u nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z przys?uguj?cego mu "prawa opcji" albo skorzystania z "prawa opcji" w niepe?nym zakresie, niewykorzystuj?cym maksymalnego poziomu "prawa opcji". W szczególno?ci Wykonawca nie mo?e ??da? od Zamawiaj?cego realizacji "prawa opcji" ani wnosi? roszczenia o zap?at? spodziewanych korzy?ci.
   4.  W ramach "prawa opcji" dodatkowe dostawy uzale?nione b?d? wy??cznie od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z "prawa opcji" w szczególno?ci, gdy nie uzyska ?rodków finansowych na ten cel.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z "prawa opcji" obowi?zkiem umownym wykonawcy jest wykonanie ?wiadczenia w zakresie obj?tym wykorzystanym "prawem opcji" na warunkach okre?lonych w OPZ. Wykonawca jest zobowi?zany do wykonania zamówienia obj?tego "Prawem opcji" na podstawie zapisów zawartych w umowie podstawowej. Uruchomienie "prawa opcji" nie b?dzie wymaga?o zmiany umowy.
   6.  W ramach "prawa opcji" dodatkowe dostawy zrealizowane b?d? po cenach jednostkowych okre?lonych w formularzu cenowym.
   7.  Zamawiaj?cy ma prawo wielokrotnie korzysta? z "prawa opcji" - jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu "prawa opcji".
   8.  W celu uruchomienia "prawa opcji" Zamawiaj?cy na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem wykonania z?o?y Wykonawcy (pisemnie b?d? mailem) o?wiadczenie woli w przedmiocie skorzystania z "prawa opcji" w okre?lonym zakresie. O?wiadczenie b?dzie stanowi?o za??cznik do umowy. Nie jest wymagana zgoda Wykonawcy na wykonanie "prawa opcji".
   9.  Zamawiaj?cy jest uprawniony wed?ug w?asnego wyboru do sk?adania o?wiadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach "prawa opcji" kilkakrotnie albo jednokrotnie. 10. W ramach "prawa opcji" Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? pe?nego albo wy??cznie cz??ciowego wykorzystania zamówie? obj?tych "prawem opcji', co ka?dorazowo zostanie sprecyzowane w o?wiadczeniu o udzieleniu zamówienia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje obowi?zek wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w wysoko?ci: Zad. Nr 1 - 5 000,00 z? Zad. Nr 2 - 4 900,00 z? Zad. Nr 3 - 4 200,00 z? Zad. Nr 4 - 5 800,00 z? Zad. Nr 5 - 3 200,00 z? Zad. Nr 6 - 3 300,00 z? Zad. Nr 7 - 4 900,00 z? Zad. Nr 8 - 6 200,00 z? Zad. Nr 9 - 4 800,00 z? Zad. Nr 10 - 2 500,00 z? Zad. Nr 11 - 2 000,00 z? Zad. Nr 12 - 1 100,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie Nr 12 - dostawa oleju opa?owego RDW USTRZYKI
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134100 Huile diesel 09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants 09211100 Huiles pour moteurs 09211610 Liquides à usage hydraulique 09211650 Liquides de frein 09135100 Fioul domestique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Zadanie Nr 12 - dostawa oleju opa?owego RDW USTRZYKI
II.2.4) Description des prestations:
Dostawy produktów paliwowych i pozapaliwowych do PZDW i podleg?ych jednostek na terenie woj. podkarpackiego oraz oleju opa?owego w 2024-2026 roku: Zadanie Nr 12 - dostawa oleju opa?owego RDW USTRZYKI Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Formularz cenowy, stanowi?ce Za??czniki do SWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia musi by? zgodna z ofert? i SWZ, w szczególno?ci: Opisem przedmiotu zamówienia Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego Formularzem cenowym ( FC)
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Upust / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp przewiduje mo?liwo?? skorzystania z dodatkowych dostaw w ramach "prawa opcji".
   1.  W ramach "prawa opcji" mog? zosta? zlecone nast?puj?ce dodatkowe dostawy: etylina Pb 95 w roku 2024, 2025, 2026 olej nap?dowy w roku 2024, 2025, 2026 olej opa?owy w roku 2024, 2025, 2026 Maksymalna warto?? opcji: Zosta?a okre?lona w Formularzach cenowych na poszczególne zadania
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z "prawa opcji" w przypadku, gdy zakup dodatkowych dostaw b?dzie le?a? w interesie Zamawiaj?cego np. wynika? z jego bie??cych potrzeb.
   3.  "Prawo opcji" jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie ma obowi?zku skorzysta? w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. "Prawo opcji" stwarza po stronie zamawiaj?cego zobowi?zanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem zamawiaj?cego jest ??danie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, z kolei obowi?zkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w ca?o?ci, to jest w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym. Wykonawcy nie przys?uguje natomiast prawo domagania si? realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, je?li zamawiaj?cy nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z przys?uguj?cego mu "prawa opcji" albo skorzystania z "prawa opcji" w niepe?nym zakresie, niewykorzystuj?cym maksymalnego poziomu "prawa opcji", Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tytu?u nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z przys?uguj?cego mu "prawa opcji" albo skorzystania z "prawa opcji" w niepe?nym zakresie, niewykorzystuj?cym maksymalnego poziomu "prawa opcji". W szczególno?ci Wykonawca nie mo?e ??da? od Zamawiaj?cego realizacji "prawa opcji" ani wnosi? roszczenia o zap?at? spodziewanych korzy?ci.
   4.  W ramach "prawa opcji" dodatkowe dostawy uzale?nione b?d? wy??cznie od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z "prawa opcji" w szczególno?ci, gdy nie uzyska ?rodków finansowych na ten cel.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z "prawa opcji" obowi?zkiem umownym wykonawcy jest wykonanie ?wiadczenia w zakresie obj?tym wykorzystanym "prawem opcji" na warunkach okre?lonych w OPZ. Wykonawca jest zobowi?zany do wykonania zamówienia obj?tego "Prawem opcji" na podstawie zapisów zawartych w umowie podstawowej. Uruchomienie "prawa opcji" nie b?dzie wymaga?o zmiany umowy.
   6.  W ramach "prawa opcji" dodatkowe dostawy zrealizowane b?d? po cenach jednostkowych okre?lonych w formularzu cenowym.
   7.  Zamawiaj?cy ma prawo wielokrotnie korzysta? z "prawa opcji" - jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu "prawa opcji".
   8.  W celu uruchomienia "prawa opcji" Zamawiaj?cy na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem wykonania z?o?y Wykonawcy (pisemnie b?d? mailem) o?wiadczenie woli w przedmiocie skorzystania z "prawa opcji" w okre?lonym zakresie. O?wiadczenie b?dzie stanowi?o za??cznik do umowy. Nie jest wymagana zgoda Wykonawcy na wykonanie "prawa opcji".
   9.  Zamawiaj?cy jest uprawniony wed?ug w?asnego wyboru do sk?adania o?wiadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach "prawa opcji" kilkakrotnie albo jednokrotnie. 10. W ramach "prawa opcji" Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? pe?nego albo wy??cznie cz??ciowego wykorzystania zamówie? obj?tych "prawem opcji', co ka?dorazowo zostanie sprecyzowane w o?wiadczeniu o udzieleniu zamówienia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje obowi?zek wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w wysoko?ci: Zad. Nr 1 - 5 000,00 z? Zad. Nr 2 - 4 900,00 z? Zad. Nr 3 - 4 200,00 z? Zad. Nr 4 - 5 800,00 z? Zad. Nr 5 - 3 200,00 z? Zad. Nr 6 - 3 300,00 z? Zad. Nr 7 - 4 900,00 z? Zad. Nr 8 - 6 200,00 z? Zad. Nr 9 - 4 800,00 z? Zad. Nr 10 - 2 500,00 z? Zad. Nr 11 - 2 000,00 z? Zad. Nr 12 - 1 100,00 z?
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 163-515637
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 11 Intitulé:
Zadanie Nr 11 - dostawa oleju opa?owego BM WYSOCZANY
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 12 Intitulé:
Zadanie Nr 12 - dostawa oleju opa?owego RDW USTRZYKI
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
PIDP - podstawowe informacje dotycz?ce zamówienia - SWZ, Pzp - Prawo zamówie? publicznych, JEDZ - Jednolity europejski dokument zamówienia, IDW - Instrukcja dla wykonawców - SWZ. WWykonawca wraz z ofert? z?o?on? na formularzu ofertowym jest zobowi?zany z?o?y?: a) Formularz cenowy (FC) b) dowód wniesienia wadium c) zobowi?zanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (je?eli dotyczy) d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy). e) o?wiadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (je?eli dotyczy tj. Konsorcja, Spó?ki cywilne) Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835); art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia do oferty dokumentu JEDZ ani "o?wiadczenia sankcyjnego". Zgodnie z art. 126. ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych oraz o?wiadczenia na formularzu JEDZ oraz "o?wiadczenia sankcyjnego". Zamawiaj?cy nie przewiduje przedmiotowych ?rodków dowodowych W zakresie podmiotowych ?rodków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt1 a, b; § 2 pkt 2, pkt 6 rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy. W zakresie podmiotów zagranicznych zastosowanie ma § 4 ww. rozporz?dzenia. Informacja o ?rodkach komunikacji oraz osobach uprawnionych okre?lona w IDW. Ofert? sporz?dza si? w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Opis sposobu przygotowania ofert oraz sposób oraz termin sk?adania ofert, informacje o formalno?ciach jakie nale?y dope?ni? po wyborze ofert, pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej zawarte jest w IDW PIDP. Nie przewiduje si? ofert wariantowych. Nie przewiduje si? zawarcia umowy ramowej. Nie wymaga z?o?enia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Przewiduje si? prowadzenie post?powania zgodnie z art. 139 Pzp (odwrócona kolejno?? oceny). Nie przewiduje si? aukcji elektronicznej. Nie przewiduje si? zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu. Nie wymaga si? zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp. Nie zastrzega si? mo?liwo?ci ubiegania o zamówienie wykonawcom o których mowa w art. 94 Pzp. Nie przewiduje si? obowi?zku osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych zada?. Nie przewiduje si? mo?liwo?ci z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiaj?cy nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawc? lub podwykonawc? osób wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zamówienia. Pozosta?e informacje, w tym w zakresie RODO zawarte s? w SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Dostawy produktów paliwowych i pozapaliwowych do PZDW i podleg?ych jednostek na terenie woj. podkarpackiego oraz oleju opa?owego w 2024-2026 roku. Zadanie 1-12 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09134100 - Huile diesel 
09135100 - Fioul domestique 
09211000 - Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants 
09211100 - Huiles pour moteurs 
09211610 - Liquides à usage hydraulique 
09211650 - Liquides de frein