Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów:Propane liquéfié

2022/S 224-644379  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Rzeszów: Propane liquéfié 2022/S 224-644379 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Rzeszowie Adresse postale: ul. Legionów 20 Ville: Rzeszów Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 35-959 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Kloc Courriel: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl Téléphone: +48 178534071 Fax: +48 178623915 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://www.gddkia.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych budynków Oddzia?u GDDKiA w Rzeszowie z podzia?em na cz??ci. Cz??? 1-3 Numéro de référence: O.RZ.D-3.2421.12.2022
II.1.2) Code CPV principal 09122110 Propane liquéfié
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych budynków Oddzia?u GDDKiA w Rzeszowie z podzia?em na cz??ci: Cz???
   1.  Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych wraz z monta?em i najmem zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Rzeszów, Rejon w Rzeszowie, Mrowla 400 Cz???
   2.  Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych wraz z monta?em i najmem zbiorników na terenie MOP "Je?owe" oraz MOP "Podgórze" w ci?gu drogi ekspresowej S19 Cz???
   3.  Dostawa gazu p?ynnego propan na potrzeby grzewcze Obwodu Drogowego w Soko?owie Ma?opolskim w GDDKiA Oddzia? Rzeszów Rejon Nisko
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 164 576.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz???
   1.  Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych wraz z monta?em i najmem zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Rzeszów, Rejon w Rzeszowie, Mrowla 400
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44612000 Bouteilles de gaz liquéfié
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Makroregion wschodni, województwo podkarpackie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa partiami wg zapotrzebowania gazu p?ynnego propan, s?u??cego do celów grzewczych o parametrach zgodnych z PN - C - 96008:1998 oraz PN-82/C-96000 w ??cznej ilo?ci szacunkowej ok. 195 tys. litrów rocznie dla kot?owni gazowych zlokalizowanych na OUA przy A-4 w m. Mrowla, MOP "Je?owe" oraz MOP "Podgórze oraz W zakresie realizacji zadania wyst?puje równie? najem 6 szt. zbiorników wraz z kompleksowym monta?em i pod??czeniem do istniej?cej sieci gazowej. Szczegó?owo zakres przedmiotu zamówienia okre?lony zosta? w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na nast?puj?ce cz??ci: Cz???
   1.  Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych wraz z monta?em i najmem zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Rzeszów, Rejon w Rzeszowie, Mrowla 400, Zamówienie powy?ej 140 000,00 euro
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci Dla cz??ci nr 1 - 11 000 z? (s?ownie z?otych- jedena?cie tysi?cy z?otych 00/100),
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz???
   2.  Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych wraz z monta?em i najmem zbiorników na terenie MOP "Je?owe" oraz MOP "Podgórze" w ci?gu drogi ekspresowej S19
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44612000 Bouteilles de gaz liquéfié
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Makroregion wschodni, województwo podkarpackie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa partiami wg zapotrzebowania gazu p?ynnego propan, s?u??cego do celów grzewczych o parametrach zgodnych z PN - C - 96008:1998 oraz PN-82/C-96000 w ??cznej ilo?ci szacunkowej ok. 195 tys. litrów rocznie dla kot?owni gazowych zlokalizowanych na OUA przy A-4 w m. Mrowla, MOP "Je?owe" oraz MOP "Podgórze oraz W zakresie realizacji zadania wyst?puje równie? najem 6 szt. zbiorników wraz z kompleksowym monta?em i pod??czeniem do istniej?cej sieci gazowej. Szczegó?owo zakres przedmiotu zamówienia okre?lony zosta? w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na nast?puj?ce cz??ci: Cz???
   2.  Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych wraz z monta?em i najmem zbiorników na terenie MOP "Je?owe" oraz MOP "Podgórze" w ci?gu drogi ekspresowej S19 , Zamówienie powy?ej 140 000,00 euro
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci Dla cz??ci nr 2 - 19 000,00 z? (s?ownie z?otych- dziewi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100),
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 123-349107
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz???
   1.  Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych wraz z monta?em i najmem zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Rzeszów, Rejon w Rzeszowie, Mrowla 400
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEZET Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Pu?awska 38 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 427 720.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz???
   2.  Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych wraz z monta?em i najmem zbiorników na terenie MOP "Je?owe" oraz MOP "Podgórze" w ci?gu drogi ekspresowej S19
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEZET Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Pu?awska 38 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 644 856.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY
:
Termin realizacji zamówienia: cz.1 - w okresie 48 miesi?cy od dnia 08.11.2022 lub do wyczerpania kwoty umowy cz.2 - w okresie 48 miesi?cy od dnia 19.11.2022 lub do wyczerpania kwoty umowy cz.3 - w okresie 48 miesi?cy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy
   2. Zam nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
   3. Zam przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan? mu przyznane.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce "Post?powania", wybra? "Moje post?powania" a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki "Pytania/informacje", polecenie "Nowe/wys?ane" i nast?pnie "Dodaj pytanie/ komentarz" przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposób; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia;
   7.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych -Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2022 Dostawa gazu p?ynnego propan do celów grzewczych budynków Oddzia?u GDDKiA w Rzeszowie z podzia?em na cz??ci. Cz??? 1-3 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09122110 - Propane liquéfié 
44612000 - Bouteilles de gaz liquéfié