Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów: Services de conception technique

2022/S 130-370189  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Rzeszów: Services de conception technique 2022/S 130-370189 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Rzeszów - Urz?d Miasta Rzeszowa. Post?powanie prowadzi Urz?d Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego - Miejskiego Zarz?du Dróg w Rzeszowie Numéro national d'identification: PL823 Adresse postale: ul. Rynek 1 Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-064 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioletta Olbrycht Courriel: przetargi@erzeszow.pl Téléphone: +48 178754636 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.erzeszow.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.erzeszow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji na budow? drogi od al. Pi?sudskiego w kierunku ul. Towarnickiego z uzyskaniem decyzji ZRID, pe?nieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad robotami Numéro de référence: ZP-I.271.36.119.2022
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na "Budow? drogi od al. Pi?sudskiego w kierunku ul. Towarnickiego wraz z niezb?dn? infrastruktur? towarzysz?c?, uzyskaniem decyzji ZRID oraz pe?nienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad robotami" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi od al. Pi?sudskiego w kierunku ul. Towarnickiego".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasto Rzeszów
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?laj?:
   1. opis przedmiotu zamówienia wraz z wyj?ciowymi parametrami technicznymi do projektowania oraz wytycznymi Zamawiaj?cego,
   2. mapa pogl?dowa,
   3. Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) w sprawie zamówienia publicznego wraz z za??cznikami.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z opcji.Rodzaj i maksymalna warto?? opcji: pe?nienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych uj?tych w dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zamówienia podstawowego. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w ca?o?ci lub cz??ci do kwoty 27 433,33 z? netto. Okoliczno?ci skorzystania z opcji: Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w sytuacji, gdy na etapie realizacji robót uj?tych w dokumentacji projektowej zajdzie potrzeba sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem przez autora dokumentacji projektowej, opracowanej w ramach zamówienia podstawowego oraz w sytuacji, gdy Zamawiaj?cy b?dzie posiada? ?rodki finansowe na realizacj? zamówienia w cz??ci obj?tej prawem opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa? b?d? kryteria: cena ofertowa (brutto) - 60%, okres gwarancji i r?kojmi za wady - 20%, do?wiadczenie projektanta bran?y drogowej - 20%.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
   7. 
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 107-299716
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Opracowanie dokumentacji na budow? drogi od al. Pi?sudskiego w kierunku ul. Towarnickiego z uzyskaniem decyzji ZRID, pe?nieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad robotami
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Pzp:
   1.  Odwo?anie - rozdzia? 2 dzia? IX Pzp - zgodnie z przepisami Pzp przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówieniu, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia; 2) wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie i tre?ci dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ppkt 1 i w ppkt
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie wniesione w postaci elektronicznej musi by? opatrzone podpisem zaufanym. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?anie powinno zawiera? elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.
   3.  Post?powanie skargowe - art. 579-590 Pzp. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/07/2022 Pologne-Rzeszów: Services de conception techniqueType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique