Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów:Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2023/S 186-580782  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-Rzeszów: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2023/S 186-580782 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ?elazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Hanasiewicza 17 B Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-103 Pays: Pologne Point(s) de contact: Osoby wymienione w pkt.
   3. 11 SWZ Courriel: rzeszow@wody.gov.pl Téléphone: +48 178537400 Fax: +48 178536421 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwi?kszaj?cych zdolno?? retencyjn? na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni Stalowa Wola Numéro de référence: RZ.ROZ.2810.26.2022
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwi?kszaj?cych zdolno?? retencyjn? na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni Stalowa Wola, w podziale na 3 cz??ci: Cz.
   1.  "Zwi?kszenie zdolno?ci retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudow? budowli pi?trz?cych - dokumentacja techniczna" Cz.
   2.  "Zwi?kszenie zdolno?ci retencyjnej zlewni rzeki Barcówka poprzez odbudow? budowli pi?trz?cych - dokumentacja techniczna" Cz.
   3.  "Zwi?kszenie zdolno?ci retencyjnej zlewni rzeki Przyrwa poprzez odbudow? budowli pi?trz?cych - dokumentacja techniczna" Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji dla danej cz??ci, zawiera Za??cznik Nr 3 do SWZ - Opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zwi?kszenie zdolno?ci retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudow? budowli pi?trz?cych - dokumentacja techniczna
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71220000 Services de création architecturale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na: Pi?trzenie wody i retencjonowanie wód wraz z instrukcj? gospodarowania wod? - jaz w km 10+160, 10+540, zastawka w km 11+940, przepust pi?trz?cy w km 12+360, 12+750, 13+000, 13+280, 13+600 rzeki Borowina 2) Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla usuni?cia nieprawid?owo?ci w stanie technicznym budowli zlokalizowanych na rzece Borowina - jaz w km 10+160, 10+540, zastawka w km 11+940, przepust pi?trz?cy w km 12+360, 12+750, 13+000, 13+280, 13+600,
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie osoby opracowuj?cej dokumentacj? / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 107-300107
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zwi?kszenie zdolno?ci retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudow? budowli pi?trz?cych - dokumentacja techniczna
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zgodnie z pkt 10 SWZ na ofert? sk?adaj? si?: - formularz oferty - Zakres rzeczowo-finansowy
   3.  O?wiadczenia lub dokumenty sk?adane razem z ofert?: -dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub po?wiadczenia za zgodno?? z orygina?em sk?adanych o?wiadcze? lub dokumentów; -pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy ofert? lub za??czone do niej o?wiadczenia lub dokumenty podpisuje pe?nomocnik; -dokument zawieraj?cy wyja?nienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrze?one informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa - o ile dotyczy; -o?wiadczenie wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zasoby powo?uje si? Wykonawca, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.07.2014r. s.1), w brzmieniu nadanym Rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 08.04.2022r. s.1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie, o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie. -JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 4 do Formularza oferty), aktualny na dzie? sk?adania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie; -JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 4 do Formularza oferty), aktualny na dzie? sk?adania ofert, dotycz?cy innych podmiotów, na których zasoby powo?uje si? Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si? na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu; -dowód potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególno?ci zobowi?zanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; -dokument Self - cleaning - w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp wykonawca nie polega wykluczeniu, je?eli udowodni zamawiaj?cemu, ?e spe?ni? ??czne przes?anki okre?lone w art. 110 ust. 2 Pzp.
   4.  O?wiadczenia lub dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego: -podmiotowe ?rodki dowodowe, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a), b), pkt 2) i pkt 7) lit. a)-d) rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (pkt 10.3 SWZ); -podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (pkt 10.4 SWZ).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wobec tre?ci dokumentów zamówienia i czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do których jest zobowi?zany na podstawie ustawy, Wykonawcy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy, tj. odwo?anie oraz skarga do s?du.
   2.  Zgodnie z art. 513 ustawy, odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym; 2) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do Jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 3) odwo?anie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? Niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazywa? zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania, okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczno?ci.
   4.  Zgodnie z art. 515 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentów Zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) odwo?anie Wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwi?kszaj?cych zdolno?? retencyjn? na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni Stalowa Wola 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil