Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów: Services de conseil en génie civil

2020/S 149-366068  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Rzeszów: Services de conseil en génie civil 2020/S 149-366068 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Hanasiewicza 17 B Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-103 Pays: Pologne Point(s) de contact: 1) p. Micha Jaworski, p. Damian Maciejowski, tel. +48 134488993, +48 134488994, +48 609170688 - sprawy formalnoprawne; 2) osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami w zwi?zku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich cz??ci zadania wymienione zosta?y w pkt XII SIWZ Courriel: zamowienia.krosno@wody.gov.pl Téléphone: +48 134488993/+48 134488994/+48 609170688 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wody.gov.pl/ http://www.wody.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Aktualizacja instrukcji eksploatacji Stopnia Wodnego w Rzeszowie.
Numéro de référence: RZ.ROZ.2810.17.2020
II.1.2) Code CPV principal 71311000 Services de conseil en génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji instrukcji eksploatacji Stopnia Wodnego w Rzeszowie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 27 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
województwo podkarpackie, podregion rzeszowski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie aktualizacji instrukcji eksploatacji i utrzymania Stopnia Wodnego w Rzeszowie w oparciu o: - instrukcje eksploatacji i utrzymania Stopnia Wodnego, - instrukcj gospodarowania wody, - pozwolenia wodnoprawne, - operat wodnoprawny, - aktualn ocen stanu technicznego obiektu, - inne dokumenty niezb?dne do wykonania opracowania. 2) ponadto aktualizacj instrukcji eksploatacji i utrzymania Stopnia Wodnego w Rzeszowie nale?y wykona zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Ministra Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?ródl?dowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wod (Dz.U. 2019 poz. 1725), oraz innymi aktualnie obowi?zuj?cymi wytycznymi i aktami prawnymi; 3) zakres prac do wykonania obejmuje pozyskanie wszelkich materia?ów do opracowania cz??ci opisowej i graficznej, uzyskanie niezb?dnych opinii oraz uzgodnie?; 4) przedmiotem odbioru b?dzie zaktualizowana instrukcja eksploatacji i utrzymania Stopnia Wodnego w Rzeszowie, w 4 egz. w formie papierowej oraz 4 egz. w formie elektronicznej na no?niku cyfrowym; 5) ilekro w?a?ciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiaj?cego do dokonania czynno?ci materialno-technicznych zwi?zanych z zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowi?zany do udzielenia ka?dej niezb?dnej pomocy Zamawiaj?cemu w wykonaniu tych czynno?ci lub Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc do wykonania tych czynno?ci. Wykonawcy nie przys?uguje za te czynno?ci dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy Wykonawcy termin na ich wykonanie.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.6 og?oszenia, w wysoko?ci 800,00 PLN.
   2.  Terminy wykonania zamówienia
:
rozpocz?cie: z dniem zawarcia umowy; zako?czenie: do 30.9.2020.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 093-222532
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: RZ.ROZ.2810.17.2020 Intitulé:
Aktualizacja instrukcji eksploatacji Stopnia Wodnego w Rzeszowie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GP Gabriela Puchalska Numéro national d'identification: 8131257910 Ville: Wieliszew Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 29 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)W zwi?zku z konieczno?ci przeciwdzia?ania zagro?eniom zwi?zanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert b?dzie mo?liwe wy??cznie poprzez transmisj on-line. Link do ww. transmisji zostanie udost?pniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotycz?cej przedmiotowego zamówienia publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej. 2) Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi za?. nr 4 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem. 3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych: tak. 4) Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 5) Wykonawcy podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23. 6) Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, sk?adnych przez Wykonawc w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z post?powania:
   1.  o?wiadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1, 5-6 oraz 10 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrze?eniem, ?e informacj z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporz?dzenia Wykonawca sk?ada w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
   2.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporz?dzenia sk?ada dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporz?dzenia. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporz?dzenia, sk?ada dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporz?dzenia. 7) Inne dokumenty niewymienione w pkt 6: Za??cznik nr 1 zakres rzeczowo-finansowy (wg podanego wzoru), Za??cznik nr 2, o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Za??cznik nr 3 - dowód wniesienia wadium, Za??cznik nr 4 * - pe?nomocnictwo, Za??cznik nr 5* - pisemne zobowi?zanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzaj?cy oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku korzystania przez Wykonawc z zasobów innych podmiotów. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych, wed?ug wzoru stanowi?cego za?. nr 6 do oferty. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71311000 - Services de conseil en génie civil