Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 15/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów: Système de radiodiagnostic

2020/S 69-164114  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Rzeszów: Système de radiodiagnostic

2020/S 069-164114

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 034-079284)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zespó Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie
Numéro national d'identification: AD.ZP.3810-2/2020/KZ
Adresse postale: ul. Czackiego 2
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823
Code postal: 35-051
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Ziobro
Courriel: zp@spzoz1.rzeszow.pl
Téléphone: +48 178532360
Fax: +48 178629020 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.spzoz1.rzeszow.pl

http://www.spzoz1.rzeszow.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa aparatu RTG cyfrowego

Numéro de référence: AD.ZP.3810-2/2020/KZ

II.1.2)
Code CPV principal
33111800

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatu RTG cyfrowego (CPV: 33.11.18.00-9 diagnostyczny system rentgenowski), demonta i utylizacja starego aparatu oraz wykonanie prac remontowych jak równie wykonanie projektu os?on sta?ych oraz przekazanie protoko?u z testów akceptacyjnych, uzyskanie niezb?dnych decyzji. Po stronie wykonawcy wszelkie koszty zwi?zane z integracj aparatu RTG z naszym systemem (m.in. zakup licencji, prace wdro?eniowe). W asortymencie i ilo?ciach okre?lonych szczegó?owo w Za??czniku nr 2 - "Formularz cenowy oferty - szczegó?owa specyfikacja asortymentowo-cenowa" oraz w za??czniku nr 3 - "O?wiadczenie - wymagania techniczne".
   2.  Zamawiaj?cy zaleca by przed z?o?eniem oferty Wykonawca zapozna si z warunkami w pracowni RTG, infrastruktur?, drog transportow na zewn?trz i wewn?trz budynku. Koszty wszelkich prac niezb?dnych do wykonania przedmiotu umowy stanowi sk?adnik ceny ofertowej.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 034-079284

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 09:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33111800 - Système de radiodiagnostic